loading

Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Ct Tnhh Qc Và Tm Rồng Việt

MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 9 LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.1. Khái niệm và vai trò của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 14 1.1.1. Khái niệm về lao động 14 1.1.2. Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh 14 1.1.3. Phân loại lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 17 1.2. Các khái niệm và ý nghĩa của tiền lương, các khoản trích theo lương 19 1.2.1. Các khái niệm 19 1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 22 1.2.3. Quỹ tiền lương 23 1.3. Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH, BHYT, tiền ăn giữa ca của nhà nước quy định 24 1.3.1. Chế độ tiền lương của nhà nước quy định 24 1.3.2. Chế độ về các khoản tính trích theo tiền lương của Nhà nước quy định 25 1.3.3. Chế độ tiền ăn ca 27 1.3.4. Chế độ tiền thưởng quy định 27 1.4. Các hình thức tiền lương 28 1.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động 28 1.5.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 30 1.6. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32 1.7. Nội dung phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép của CNV 33 1.8. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 34 1.8.1. Chứng từ lao động tiền lương 34 1.8.2. Tính lương và trợ cấp BHXH 34 1.8. Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHTN, BHYT, BHXH: 35 1.8.1 Các TK chủ yếu sử dụng 35 1.8.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM RỒNG VIỆT 42 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH quảng cáo và tm rồng việt 42 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 42 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 42 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 43 2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán và hoạt động của bộ máy kế toán tại Công ty 45 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức Bộ máy Kế toán 45 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM rồng việt 49 2.2.1. Phân loại người lao động và các hình thức trả lương cho người lao động 49 2.2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động của công ty 53 2.4. Kế toán các khoản phải trích theo lương tại Công ty 67 2.4.1 Chứng từ sử dụng 67 2.4.2 Quy trình kế toán 67 2.4.3. Kế toán chi tiết các khoản phải trích theo lương 68 Dựa vào bảng phân bổ tiền lương ở bảng 2.10, kế toán vào sổ chi tiết các TK 3382, 3383, 3384, 3386 như sau: 71 2.4.4. Kế toán tổng hợp các khoản phải trích theo lương 74 2.2.5. Quy trình thực hiện và quyết toán thuế TNCN: 76 2.2.6. Kế toán quản trị tiền lương 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT 88 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động tại Công ty 88 3.1.1. Ưu điểm 88 3.2. Các giải pháp Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 89 3.2.1- Hoàn thiện hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 89 3.2.2- Hoàn thiện chứng từ và luân chuyển chứng từ tiền lương và các khoản phải trích theo lương 90 3.2.3- Hoàn thiện sổ kế toán chi tiết tiền lương và các khoản phải trích theo lương 91 3.2.4- Hoàn thiện sổ kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản phải trích theo lương 91 3.2.5- Hoàn thiện báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản phải trích theo lương 91 3.2.6. Hoàn thiện các điều kiện lao động nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành mức 92 3.2.7. Hoàn thiện kế toán quản trị tiền lương và các khoản trích theo lương 92

  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình CT CTCP Nhôm Việt Pháp
  • Kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải
  • Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC CT TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường, lợi nhuận vừa là mục tiêu vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo cho doanh nghiệp có lợi nhuận và phát triển không ngừng, nâng cao lợi ích của người lao động thì trong chính sách quản lí, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo trả lương công bằng, đầy đủ cho người lao động. Mặt khác, tiền lương đối với doanh nghiệp là một yếu tố chi phí. Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống cá nhân, gia đình được đầy đủ, ngược lại doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ tiêu lợi nhuận. Công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng vì thế doanh nghiệp nên đưa ra một biện pháp quản lý tiền lương hợp lý nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút nhiều lao động tay nghề cao, dẫn đến đời sống của người lao động luôn được nâng cao và doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí tiền lương là hợp lý và hiệu quả. Song hành với tiền lương là các khoản trích theo lương, bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động. Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt là doanh nghiệp độc lập được tổ chức hoạt động theo pháp luật doanh nghiệp. Công ty chuyên sản xuất kinh doanh quảng cáo và in ấn nên đòi hỏi là lao động lHành nghề. Vì vậy, việc tuyển dụng người lao động đã khó nhưng giữ được họ gắn bó lâu dài để thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình lại càng khó hơn. Do đó tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán và tính đúng, đủ và thanh toán lương và các khoản trích theo lương kịp thời sẽ kích thích được tinh thần lao động của công nhân viên và người lao động, từ đó nâng cao được chất lượng các công trình, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty còn một số hạn chế. Do vậy, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương rất cần được hoàn thiện. Nhận thấy tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương cùng với những hạn chế còn tồn tại của Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt, em lựa chọn đề tài: “

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt

cho bài luận văn thực tập của mình.

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung Vận dụng cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương kết hợp với kiến thức đã học trong nhà trường và quan sát từ thực tiễn, phản ánh và đánh giá một cách đúng đắn, chính xác về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp, để từ đó đưa ra những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt. 2.2. Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa lý luận kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. + Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt. + Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu       Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt. – Về không gian: Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt (Đ/c: Số 34/50 Phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Hà Nội). – Về thời gian: Số liệu thu thập được qua 3 năm 2013- 2015. Số liệu tập trung chủ yếu vào tháng 12 năm 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập thông tin      Thu thập thông tin, số liệu về những thông tin liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 4.2. Phương pháp thống kê kinh tế       Thu thập, xử lý, số liệu, phân tích so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu đã được lượng hóa có cùng nội dung, tính chất nhằm đánh giá được các mặt phát triển hay các mặt kém phát triển của đối tượng. 4.3. Phương pháp tổng hợp, so sánh Trên cơ sở những thông tin, số liệu sẵn có, xác định kết quả giữa trị số chỉ tiêu kỳ phân tích so với kỳ gốc, biểu hiện dưới dạng những số tương đối hoặc tuyệt đối. 4.4. Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có định hướng đúng đắn trong quá trình nghiên cứu đề tài như: Ban giám đốc, nhân viên kế toán và các thầy cô… 4.5. Phương pháp kế toán – Phương pháp chứng từ kế toán Là phương pháp kế toán và kiểm tra sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin và kiểm tra về hình thái sự biến động của từng đối tượng của kế toán cụ thể. – Phương pháp tài khoản kế toán Là phương pháp được sử dụng để ghi chép, phản ánh một cách thường xuyên tình hình hiện có và sự biến động của đối tượng kế toán cụ thể nhằm cung cấp thông tin có hệ thống về hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị phục vụ cho lãnh đạo. – Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán Là phương pháp sử dụng khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt và trong mối quan hệ cân đối vốn có đối tượng hạch toán kế toán.

  1. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo phần nội dung chính của đề tài gồm 2 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt Chương 3: Phương hướng và những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH quảng cáo và TM Rồng Việt

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word