loading

Kế Toán Tổng Hợp Hàng Hóa Của Công Ty Việt Nhật

Nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới thích ứng. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế.

Chương1: Tình hình chung của quy trình sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phần máy và thiết bị tự động hóa Việt Nhật

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 7 1.1.1. Tên doanh nghiệp. 7 1.1.2. Giới thiệu về doanh nghiệp. 7 1.2. chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty. 8 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 8 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty. 9 1.3. Quy trình kinh doanh của Công ty Cổ Phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 9 1.4. Cơ sở vật chất của Công ty 11 1.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NHẬT. 13 1.5.1. Sơ đồ 13 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ. 13 1.6. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NHẬT. 16 1.6.1. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi. 16 1.6.2. Tình hình sử dụng lao động của Công ty. 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 20 Chương 2: Phân tích tình hình chung của công ty 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của công ty CP Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 22 2.2. PH N TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015 28 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 28 2.2.2. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 34 2.2.3. PH N TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY. 42 2.2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn 52 2.3. PH N TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NHẬT. 53 2.3.1. Tổng quan tình hình tiêu thụ năm 2015 54 Chương 3: Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty và xác định kết quả kinh doanh 3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 94 3.2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 95 3.2.1. Mục đích nghiên cứu 95 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu 95 3.2.3. Nội dung nghiên cứu 95 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu 95 3.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NHẬT. 96 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 96 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 103 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 104 3.3.4. Phương pháp hạch toán 105 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 113 3.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NHẬT 115 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị tự động hóa Việt Nhật 115 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán của Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 119 3.4.3. Tình hình công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 120 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 124 HỢP ĐỒNG KINH TẾ 124 Số: 2712/HĐKT-2015 124 3.4.4 .Nhận xét 156 3.5. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 160 3.5.1. Đánh giá chung về Công ty Cổ Phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 160 3.5.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật. 160

Tham khảo thêm một số bài viết khác phần tải luận văn miễn phí

  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH An Phú
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Hà Yến
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các Doanh nghiệp quan tâm, chú trọng. Đây là sự so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tri thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quản lý. Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các Doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hóa của quá trình sản xuất kinh doanh tại các Doanh nghiệp gắn liền với thị trường luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các Doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác tiêu thụ hàng hóa luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi, bổ sung để được hoàn thiện hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh doanh, hiệu năng quản lý. Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ nói riêng đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các Doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hóa nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa, trong thời gian thực tập tại Công ty CP Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm. Kết hợp với lượng kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Máy và Thiết bị tự động hóa Việt Nhật ”. Ngoài Mở đầu và Kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật.

Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty CP Máy và Thiết bị Tự động hóa Việt Nhật.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí