loading

Kế Toán Vật Tư Tại Công Ty Tnhh Môi Trường Đô Thị Tiền Hải

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP 5 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật tư trong doanh nghiệp: 5 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 5 1.1.2. Vị trí, vai trò của NVL, CCDC trong SXKD: 5 1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lý NVL, CCDC trong doanh nghiệp: 6 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC: 7 1.2. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC: 8 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ: 8 1.2.2. Đánh giá NVL, CCDC. 11 1.3. Nội dung kế toán NVL, CCDC trong DN: 14 1.3.1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC: 14 1.3.2. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC: 20 1.3.3. Kế toán NVL, CCDC trên máy vi tính: 28 1.4. Kết luận chương. 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI. 31 2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Môi trường Đô Thị Tiền Hải 31 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 31 2.1.2. Đặc điểm tổ chức SXKD và tổ chức quản lý SXKD của Công ty: 34 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 37 2.2. Thực trạng kế toán vật tư tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 43 2.2.1. Đặc điểm và phân loại NVL, CCDC tại Công ty: 43 2.2.2. Hạch toán kế toán vật tư tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 45 2.2.3. Kế toán chi tiết NVL, CCDC tại Công ty: 61 2.2.4. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại Công ty: 70 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải: 83 2.3.1. Ưu điểm: 84 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân: 86 2.4. Kết luận chương 87 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI. 88 3.1. Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện. 88 3.2. Giải pháp hoàn thiện và điều kiện thực hiện giải pháp (nếu có). 89 3.3. Kết luận chương. 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

  • Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình CT CTCP Nhôm Việt Pháp
  • Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính
  • Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC CT TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Trong những năm gần đây, nước ta với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cơ hội luôn luôn đồng nghĩa với khó khăn thử thách. Các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh với những hàng hóa nhập ngoại. Do đó chất lượng và giá thành sản phẩm là yếu tố quyết định khá lớn trong cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố quyết định cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành liên tục chính là NVL-CCDC. Đây là yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất c ủa sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình sản xuất mà còn là nhân tố quyết định tới giá thành sản phẩm và công tác tài chính của doanh nghiệp. Ngoài yếu tố thường xuyên biến động từng ngày, từng giờ nên việc tổ chức và hạch toán tốt nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ sẽ giúp cho nhà quản trị đề ra các chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Mặt khác chi phí vật tư  lại chiếm tỉ trọng lớn từ 60%-70% trong chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy quản lý vật tư một cách hợp lý và sát sao ngay từ  khâu thu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm vật tư, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ hợp lý mà kế toán là công cụ giữ vai trò quan trọng nhất. Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế đang từng bước phát triển mạnh mẽ thì công tác kế toán vật tư cũng có những thay đổi để phù hợp với điều kiện mới. Các doanh nghiệp được phép lựa chọn phương pháp và cách tổ chức hạch toán tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình. Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải là một công ty hoạt động thuộc lĩnh vực xây dựng thi công công trình là chủ yếu nên vật tư cũng đa đạng cả về số lượng và chủng loại. Chính vì vậy công tác hách toán vật tư rất được coi trọng. Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải và được sự chỉ dẫn của TS. Nguyễn Tuấn Anh cùng với các kiến thức đã được học tại trường em đã quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “

Kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

* Đối tượng nghiên cứu: – Tất cả các loại vật tư của Công ty. – Các đối tượng sử dụng vật tư trong quá trình sản xuất. – Các chứng từ, sổ sách, bảng biểu liên quan đến việc quản lý và hạch toán vật tư tại Công ty. – Phương pháp hạch toán vật tư của Công ty. * Mục đích nghiên cứu: – Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán NVL-CCDC trong các doanh nghiệp. – Nghiên cứu thực trạng kế toán NVL-CCDC tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát tại công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL-CCDC.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

– Phạm vi nghiên cứu chuyên đề là tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán NVL,CCDC. – Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế đã khảo sát thu thập tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải trong quá trình thực tập tại đơn vị làm luận cứ để hoàn thiện kế toán NVL-CCDC.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

–  Phương pháp thu thập số liệu và số học: phương pháp nay căn cứ vào những chứng từ thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã đựơc kế toán tập hợp vào sổ sách kế toán  và kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp của các chứng từ. – Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và chỉ tiêu so sánh từ đó đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. –  Phương pháp phân tích: phương pháp này áp dụng việc tính toán , so sánh số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích những khác biệt giữa lý luận và thực tiễn từ đó rút ra những kết luận thích hợp.           

  1. Bố cục của chuyên đề:

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và các Danh mục, luận văn chia làm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán vật tư tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải. Chương 3: Hoàn thiện kế toán vật tư tại công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải. Em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn- TS. Nguyễn Tuấn Anh cùng tập thể cán bộ nhân viên phòng Tài chính- Kế toán của Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền Hải đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em có thể hoàn thành bài luận này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word