loading

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Đông Á

Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của để tài

Sau hơn 20 năm của công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự chuyển mình của xã hội, nền kinh tế nước nhà đã và đang trên con đường phát triển và hoàn thiện mạnh mẽ. Sự chuyển hướng nền kinh tế cùng với cơ chế quản lý mới đã có những ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ tới việc tổ chức hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt mà nền kinh tế thị trường tạo ra, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quan trọng thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, có ảnh hưởng lớn tới quyết định của nhà đầu tư. Những thông tin này cần phải được đảm bảo phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. Do đó, hoạt động kiểm toán ra đời với mục đích kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý và mức độ tin cậy của thông tin tài chính. BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về khoản mục CPBH, CPQLDN cũng là mối quan tâm của những người đọc BCTC. CPBH, CPQLDN bị phản ánh sai lệch sẽ thay đổi lợi nhuận trước thuế, thuế lợi tức và lợi nhuận sau thuế  dẫn đến số liệu trên BCKQHDKD phản ánh không trung thực, chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó, kiểm toán CPBH, CPQLDN là một công việc cần thiết và không thể bỏ qua trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào.Việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLDN là vấn đề thời sự, cấp thiết từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán khoản mục nói riêng và kiểm toán BCTC nói chung.

 1. Mục đích nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài với mục đích hệ thống hóa  những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN, Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH và CPQLDN trong KTBCTC do công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLD trong KTBCTC do  công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLDN trong KTBCTC tại do  công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện.

 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học: Luận văn đã hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLD trong KTBCTC do  công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện. Về thực tiễn: Luận văn đã nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLD trong KTBCTC do  công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện., mô tả sự vận dụng lý luận vào thực tiễn  công tác kiểm toán BCTC và đưa ra các giải pháp hoàn thiện.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu và thực hiện dựa trên phép duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với tư duy khoa học logic. Phương pháp kỹ thuật: Luận văn đã sử dụng kết hợp các phương pháp như khảo sát trực tiếp thực tế tại đơn vị khách hàng, so sánh, đối chiếu, tổng hợp kết quả..

 1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục, nội dung luận văn gồm 03 chương Chương 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLDN trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLDN trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á thực hiện. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPBH, CPQLDN trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ĐÔNG Á thực hiện.

Xem thêm:

 • Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kinh doanh than Hà Nội giai đoạn 2011-2015
 • In cây gia phả những ngày cuối năm cho dịp tết cổ truyền
 • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CPBH, CPQLDN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • 1.1. KHÁI QUÁT VỀ  KHOẢN MỤC CPBH VÀ CPQLDN
 • 1.1.1. Khái niệm

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của các chi phí về lao động sống, lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định (tháng, quý, năm). Căn cứ vào hoạt động của quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí được phân loại gồm: chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí