loading

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Chi Nhánh Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn A&c Tại Hà Nội Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 4

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1 Khái quát chung về Khoản mục Phải thu khách hàng 4

1.1.2 Công tác hạch toán kế toán khoản mục Phải thu khách hàng 4

1.1.3 Đặc điểm khoản mục Phải thu khách hàng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán 7

1.1.4 Kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp đối với khoản mục Phải thu khách hàng 8

1.2  Những lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo Tài chính 9

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 9

1.2.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 11

1.2.3 Định hướng kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 12

1.2.4 Sai phạm thường xảy ra đối với kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 12

1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 14

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 14

1.3.1.1 Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng 16

1.3.1.2 Xác định mức trọng yếu. 17

1.3.1.3 Đánh giá về rủi ro, gian lận. 17

1.3.1.4 Tìm hiểu về hệ thống KSNB của khách hàng. 19

1.3.1.5 Thực hiện thủ tục phân tích sơ bộ. 21

1.3.2 Thực hiện kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 22

1.3.2.1 Lập biểu tổng hợp. 22

1.3.2.2 Tìm hiểu các chính sách kế toán. 23

1.3.2.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. 23

1.3.2.4 Thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản phải thu khách hàng. 24

1.3.2.5 Thủ tục kiểm tra chi tiết khoản mục phải thu khách hàng. 25

1.3.2.6 Xem xét và kiểm tra việc trình bày và công bố các khoản phải thu khách hàng trên BCTC. 28

CHƯƠNG 2 30

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C CHI NHÁNH HÀ NỘI 30

2.1 Tổng quan chung về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 30

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 30

2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 31

2.1.3.2 Thị trường và khách hàng của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C 34

2.1.3.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C 35

2.2 Quy trình chung Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 36

2.2.2 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán 46

2.2.2.1 Kiểm soát chung một cuộc kiểm toán. 46

2.2.2.2 Kiểm soát chất lượng trong từng giai đoạn cuộc kiểm toán. 46

2.2.3 Hồ sơ kiểm toán 48

CHƯƠNG 3 110

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 110

3.1 Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện quy trình kiểm toán Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 110

3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC 110

3.1.2 Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 111

3.1.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện 111

3.1.2.2 Yêu cầu hoàn thiện 112

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 112

3.2.1 Về lập kế hoạch kiểm toán 112

3.2.2 Về thực hiện kiểm toán 116

3.2.3 Về kết thúc kiểm toán 122

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 123

3.3.1 Về phía cơ quan nhà nước 123

3.3.2 Về phía Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 125

3.3.3 Về phía hiệp hội nghề nghiệp 126

3.3.4 Về phía đơn vị được kiểm toán 127

KẾT LUẬN 128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 129

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nội dung
1 A&C Auditing and Consulting (Kiểm toán và Tư vấn)
2 BCTC Báo cáo tài chính
3 BCKT Báo cáo Kiểm toán
4 BGĐ Ban Giám đốc
5 BTC Bộ Tài chính
6 CKTM Chiết khấu thương mại
7 GGHB Giảm giá hàng bán
8 HĐQT Hội đồng quản trị
9 HTK Hàng tồn kho
10 HTKSNB Hệ thống Kiểm soát nội bộ
11 KSNB Kiểm soát nội bộ
12 KTV Kiểm toán viên
13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
14 TSCĐ Tài sản cố định
15 VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
16 RRTT Rủi ro tiềm tàng
17 RRKS Rủi ro kiểm soát
18 GTLV Giấy tờ làm việc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Chỉ tiêu đánh giá mức độ trọng yếu 17

Bảng 2.1: Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty 3 năm gần đây 36

Bảng 2.2 Trích GTLV 5.03 – Các thay đổi so với năm trước 52

Bảng 2.3 Trích GTLV 5.03 – Yêu cầu của khách hàng ABC 53

Bảng 2.4 Trích GTLV 5.08 – Thông tin chính về hoạt động kinh doanh của ABC 57

Bảng 2.5: Trích GTLV 5.05 – Ước lượng mức trọng yếu khi thực hiện kiểm toán tại ABC 61

Bảng 2.6: Trích GTLV 5.10 – Phân bổ mức trọng yếu cho khoản mục phải thu khách hàng 63

Bảng 2.7: Chương trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 74

Bảng 2.8 Phân tích đối với khoản phải thu khách hàng tại công ty ABC 81

Bảng 2.9: Trích GTLV BBn – Xem xét chính sách kế toán 83

Bảng 2.10: Trích giấy tờ làm việc BB0 – Biểu tổng hợp 85

Bảng 2.11 Trích GTLV 5.12.6/1 Kiểm tra từ đầu đến cuối bán hàng, phải thu và thu tiền 87

Bảng 2.12: Trích GTLV BB1 – Biến động số dư và số ngày thu tiền bình quân 89

Bảng 2.13 Trích GTLV BB4 – Bảng chi tiết công nợ phải thu khách hàng năm 2015 tại ABC… 90

Bảng 2.14 Trích GTLV BB2.1 – Bảng theo dõi thư xác nhận 93

Bảng 2.15: Trích giấy tờ làm việc BB2.2 – Kiểm tra thanh toán sau 94

Bảng 2.16: Trích GTLV BB3.1 – Bảng phân tích tuổi nợ 95

Bảng 2.17 Trích GTLV BB6 – Chi tiết công nợ phải thu có gốc ngoại tệ tại ABC 98

Bảng 2.18 Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ phát sinh tại ABC 99

Bảng 2.19: Trích giấy làm việc BB10 – Trình bày và phân loại nợ phải thu 101

Bảng 2.20 Trích GTLV 5.06 – Thủ tục phân tích giai đoạn hoàn tất kiểm toán 103

Bảng 3.1: So sánh với thông tin ngành 113

Bảng 3.2: Bảng câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 123

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Kế toán phải thu của khách hàng 6

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 32

Sơ đồ 2.2:  Bộ máy tổ chức của Chi nhánh A&C tại Hà Nội 33

Sơ đồ 2.3 : Quy trình kiểm toán tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Hà Nội…. 36

Sơ đồ 2.4 Trích GTLV 5.08 – Sơ đồ tổ chức công ty ABC 60

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Tuy nhiên vì một số lý do, cả khách quan lẫn chủ quan mà đôi khi các thông tin tài chính được đưa ra chưa phản ảnh trung thực, hợp lý  tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng như được lập và trình bày chưa đúng với các quy định hiện hành. Điều này đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kiểm toán báo cáo tài chính. Với vai trò là bên thứ 3 độc lập, các kiểm toán viên đưa ra ý kiến về tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính cũng như tư vấn cho đơn vị khách hàng có những điều chỉnh phù hợp.

Trong kiểm toán báo cáo tài chính, thông tin về Các khoản phải thu của khách hàng đặc biệt được quan tâm bởi nó là một trong những điểm trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh. Đây là cơ sở để tiến hành xác định lỗ, lãi trong kỳ của doanh nghiệp, nó cũng là nhân tố quan trọng trong việc xác định các nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Vì vậy kiểm toán Các khoản phải thu của khách hàng là một trong những phần hành chủ yếu trong kiểm toán BCTC.

Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán Các khoản phải thu của khách hàng trong quá trình thực tập kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội, bên cạnh việc tìm hiểu chung về hoạt động kiểm toán của công ty, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục Các khoản phải thu của khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chình do

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí