loading

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Nhân Tâm Việt Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:Những lÝ LUẬN cơ bản VỀ thủ tục phân tích đối với  KIỂM TOÁN khoản mục DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BCTC 10

1.1. lý luận chung về khoản mục bán hàng và cung cấp dịch vụ 10

1.1.1. Khái niệm và phân loại 10

1.1.2. Quy định về hạch toán doanh thu. 12

1.1.2.1. Quy định về hạch toán doanh thu 12

1.1.2.2 Quy định về hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 14

1.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16

1.1.3.1 Về sổ sách kế toán: 16

1.1.3.2 Về chứng từ kế toán: 17

1.1.3.3 Về tài khoản kế toán: 17

1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH. 19

1.2.1 Khái niệm thủ tục phân tích 19

1.2.2. Vai trò của thủ tục phân tích 22

1.2.3  Phân loại thủ tục phân tích 23

1.2.4 Các kỹ thuật áp dụng khi thực hiện thủ tục phân tích. 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN 29

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN nhân tâm việt 29

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NTV 29

2.1.2. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của NTV 30

2.1.3.Các dịch vụ chính của Nhân Tâm Việt 31

2.1.4.Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý của NTV 33

2.1.5 Nhiệm vụ phòng ban 37

  1. a) Hội đồng sáng lập viên 37
  2. b) Nhiệm vụ của ban giám đốc 37
  3. c) Nhiệm vụ các chi nhánh và văn phòng đại diện 39
  4. d) Phòng kiểm toán I 39
  5. e) Phòng kiểm toán chấp thuận 40
  6. f) Phòng kiểm toán XDCB và thẩm định giá 40
  7. g) Phòng tư vấn 40

2.2. QUY TRÌNH THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN nhân tâm việt THỰC HIỆN. 41

2.2.1 Thủ tục phân tích trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 41

2.2.2 Thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 43

2.2.3 Thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. 45

2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN Nhân tâm việt THỰC HIỆN. 47

2.3.1 Quy trình thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu tại khách hàng ABC 47

2.3.1.1 Giới thiệu về khách hàng ABC 47

2.3.1.2 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 47

2.3.1.3 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 53

2.3.1.4 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. 65

2.3.2 Vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu tại khách hàng XYZ 69

2.3.2.1 Giới thiệu về khách hàng XYZ. 69

2.3.2.2 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 69

2.3.2.3 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. 74

2.3.2.4 Vận dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. 84

2.4. so sánh việc vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại hai khách hàng abc và xyz do công ty tnhh nhân tâm việt thực hiện 86

2.4.1 Những điểm giống nhau vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại hai khách hàng ABC và XYZ 86

2.4.2 Những điểm khác nhau vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại hai khách hàng ABC và XYZ 87

2.4.3 Kết luận 89

CHƯƠNG 3:  NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT 90

3.1. Nhận xét về thực trạng vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt 90

3.1.1 Những ưu điểm của việc vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu. 90

3.1.2 Những tồn tại của việc vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu. 92

3.2 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 94

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 94

3.2.2 Phương hướng hoàn thiện thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính 95

3.3 Các giải pháp hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toÁN NHÂN TÂM VIỆT thực hiện. 96

3.3.1 Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán. 96

3.3.2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 97

3.3.4. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 98

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NTV : Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
BCTC : Báo cáo tài chính
BGĐ : Ban giám đốc
DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
GLV : Giấy làm việc
KTV : Kiểm toán viên
TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Khái quát quy trình vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt  thực hiện 46

Bảng 2.1: Bảng phân tích tổng thể các khoản mục tại Công ty CP ABC 49

Bảng 2.2: Bảng tính mức trọng yếu tại Công ty CP ABC 52

Bảng 2.3:Tỉ lệ GVHB/DT của Công ty cổ phần ABC trong năm 2014 56

Bảng 2.4: Giấy làm việc so sánh tỉ lệ GVHB/DT từng hoạt động kinh doanh Công ty CP ABC 58

Bảng 25: Bảng so sánh doanh thu thực tế và doanh thu dự kiến 64

Bảng 2.6: Kết luận kiểm toán với khoản mục doanh thu tại Công ty cố phần ABC 67

Bảng 2,7: Bảng phân tích tổng thể các khoản mục tại Công ty XYZ 71

Bảng 2.8: Bảng  tính mức trọng yếu tại Công ty XYZ 74

Bảng 2.9: Bảng phân tích giá vốn và doanh thu theo tháng 78

Bảng 2.10: Bảng Phân tích đối ứng tài khoản doanh thu 82

Bảng 2.11: Kết luận kiểm toán với khoản mục doanh thu tại Công ty TNHH XYZ 85

LỜI MỞ ĐẦU

đây là những chỉ tiêu thường có sự biến động và khả năng xảy ra sai phạm lớn. Đồng thời các thông tin về doanh thu là một trong những điểm trọng yếu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcủa đơn vị, là cơ sở để tiến hành xác định lỗ, lãi trong kỳ của doanh nghiệp. Vì vậy, kiểm toán khoản mục doanh thu là một trong những phần hành rất quan trọng đối với bất kỳ một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính nào.

Nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán khoản mục doanh thu trên Báo cáo tài chính, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, em đã chọn đề tài: Kiểm toán đối với khoản mục doanh thu trên báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện cho luận văn của mình.

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

Chương I : Những lý luận cơ bản về thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong BCTC.

Chương II : THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN

Chương III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Do hạn chế về thời gian và trình độ chuyên môn nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý tận tình của các Thầy, Cô giáo, đặc biệt là PGS.TS TRƯƠNG THỊ THỦY để luận văn được hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí