loading

Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn Uhy Aca Thực Hiện

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của riêng tôi, các số liệu  kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG 4

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của khoản phải thu khách hàng 4

1.1.2.Tổ chức hệ thống chứng từ sổ sách kế toán khoản phải thu khách hàng 12

1.1.3 Quy trình hạch toán khoản phải thu khách hàng 6

1.1.4 Hệ thống kiểm soát nội bộ với việc ghi nhận khoản phải thu khách hàng 6

1.1.5 Đặc điểm của khoản mục phải thu khách hàng ảnh hưởng đến công tác kiểm toán 11

1.2 KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 13

1.2.2 Nguồn tài liệu kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính 14

1.2.3 Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán khoản phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính 15

1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 16

1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 16

1.3.2 Thực hiện kiểm toán 25

1.3.3 Kết thúc kiểm toán 32

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA 36

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY ACA LTD) 36

2.1.2 Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY ACA LTD) 37

2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH  Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA 41

2.1.4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA 43

2.1.5. Sơ lược quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA 44

2.2.THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHYACA 46

2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 46

2.2.2 Thực hiện kiểm toán khoản phải thu khách hàng 63

2.2.3 Kết thúc kiểm toán 85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 91

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN  KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA 92

3.1. Nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục PTKH trong kiểm toán BCTC do UHY ACA thực hiện 92

3.1.1 Ưu điểm 92

3.1.2 Nhược điểm 93

3.2.Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán VÀ tư vấn UHY ACA thực hiện 98

3.2.1 Định hướng phát triển của  công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA. 98

3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 98

3.3.Những nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng 99

3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 99

3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 100

3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA THỰC HIỆN 100

3.5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG 104

3.5.1Đối với các cơ quan nhà nước 104

3.5.2Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 104

3.5.3Đối với Công ty kiểm toán 105

3.5.4. Kiến nghị đối với KTV 105

KẾT LUẬN 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

PHỤ LỤC 110

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ
1 UHYACA Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHYACA
2 KTV Kiểm toán viên
3 BCTC Báo cáo tài chính
4 BCĐKT Bảng cân đối kế toán
5 BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh
6 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
7 CP Cổ phần
8 KSNB Kiểm soát nội bộ
9 PTKH Phải thu khách hàng

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán khoản phải thu khách hàng 9

Sơ đồ  2.1.bộ máy tổ chức của UHY ACA 41

Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm toán 45

Bảng 2.1: Tìm hiểu khách hàng và môi trường kinh doanh

Bảng 2.2  Xác định mức trọng yếu

Bảng 2.3 Đánh giá rủi ro

Bảng 2.4: Chương trình kiểm toán khoản mục nợ PTKH cho công ty ABC

Bảng 2.5 Khảo sát KSNB đối với nợ phải thu khách hàng

Bảng 2.6: Bảng phân tích biến động khoản phải thu khách hàng Công ty CP Cầu ABC

Bảng 2.7: Tổng hợp công nợ theo từng đối tượng

Bảng 2.8 :  THEO DÕI XÁC NHẬN SỐ DƯ PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN/ DÀI HẠN

Bảng 2.9: Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ hình thành số dư công nợ

Bảng 2.10: Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường

Bảng 2.11: Kiểm tra tính đúng kỳ các khoản phải thu khách hang

Bảng 2.12: Tính lại dự phòng phải thu khó đòi Công ty CP Cầu ABC

Bảng 2.13. : Tổng hợp khoản phải thu khách hàng sau điều chỉnh Công ty CP Cầu ABC

Bảng 2.14.: Bảng tổng hợp các phát hiện Công ty CP Cầu ABC

Bảng 2.15: Trích báo cáo kiểm toán

Bảng 2.16: Trích thư quản lý gửi Công ty CP Cầu ABC

MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài

    Vào những năm của thập kỷ 90, khi nói đến nghề kiểm toán nhiều người không biết đó là nghề gì và làm việc gì. Năm 1999, kiểm toán độc lập đã xuất hiện ở Việt Nam; Mới đầu chỉ có 4 công ty trực thuộc Bộ tài chính, sau khi nghị định số 105/2003 của chính phủ ra đời, chính thức đánh dấu cho sự bùng nổ và phát triển của KTĐL ở Việt Nam.Từ 01/01/2012, hoạt động KTĐL thực hiện theo Luật Kiểm toán Độc lập được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/03/2011, Chính phủ đã có nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập. Theo đó, Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.

BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong các thông tin tài chính trên BCTC, thông tin về các khoản phải thu cũng là mối quan tâm của những người đọc BCTC. Các khoản phải thu là một phần tài sản của doanh nghiệp do bên khác nắm giữ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Do vậy nắm bắt được tình hình của các khoản phải thu sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Mặt khác, Nợ phải thu khách hàng có khả năng chứa đựng nhiều gian lận và sai sót. Do đó, kiểm toán Nợ phải thu khách hàng là một công việc tất yếu, không thể bỏ qua trong bất kỳ cuộc kiểm toán nào.

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA, em đã có cơ hội được tiếp cận thực tế với quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do công ty thực hiện. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC, em đã lựa chọn và viết luận văn cuối khóa về đề tài: Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện ”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu đề tài là tổng kết, khái quát lý thuyết về khoản mục phải thu khách hàng được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn  UHY ACA.Đề cập đến thực tế kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện bởi các KTV của công ty. Đánh giá điểm mạnh và điểm còn hạn chế trong quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện. Từ đó đưa ra khuyến nghị để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí