loading

Kiểm Toán Đối Với Khoản Mục Tài Sản Do Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam (Vae) Thực Hiện

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến PGS.TS. Phạm Tiến Hưng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong thời gian vừa qua để em hoàn thiện bài viết này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc và các anh chị trong Công ty VAE đã tạo điều kiện và giúp đỡ em trong thời gian thực tập.

Do thời gian thực tập có hạn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để em có thể hoàn thiện hơn bài viết này.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

MỤC LỤC ii

LỜI CAM ĐOAN v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

HỆ THỐNG GIẤY TỜ LÀM VIỆC vii

DANH MỤC SƠ ĐỒ viii

PHỤ LỤC viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

PHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 4

1.1.1. Khái niệm, vai trò của tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 4

1.1.2. Yêu cầu quản lý tài sản cố định hữu hình 5

1.2. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7

1.2.1 Mục tiêu kiểm toán tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính 7

1.2.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục tài sản cố định hữu hình 7

1.2.3. Những sai phạm có thể xảy ra trong việc quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản cố định hữu hình 8

1.3. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9

1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán và soạn thảo chương trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố đinh Hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính. 9

1.3.2. Thực hiện kiểm toán 15

1.3.3. Kết thúc kiểm toán 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN 24

2.1. KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE). 24

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty VAE 24

2.1.2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Công ty VAE 26

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý 27

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kiểm toán của Công ty VAE 27

2.2. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI KHÁCH HÀNG ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN (VAE). 30

2.2.1. Khái quát vê cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng ABC 31

2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toan khoản mục TSCĐHH trong kiểm toán BCTC tại khách hàng ABC 37

2.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÁI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 81

2.3.1. Ưu điểm 81

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 84

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN 88

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC TSCĐHH 88

3.1.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam 88

3.1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐHH 88

3.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC TSCĐHH 90

3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện 90

3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện 91

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 92

3.3.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch 92

3.3.2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 94

3.3.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 97

3.4. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 97

3.4.1. Về phía cơ quan chức năng của Nhà nước, Hiệp hội nghề nghiệp 97

3.4.2. Về phía KTV và Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam 98

3.4.3. Về phía khách hàng 98

3.4.4. Về phía các trường đào tạo 98

KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn cuối khóa này là do tôi tự thu thập, trích dẫn, tuyệt đối không  sao chép từ bất kỳ một tài liệu nào.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Diễn giải
BCĐKT Bảng cân đối kế toán
BCĐPS Bảng cân đối phát sinh
BCTC Báo cáo tài chính
BCKT Báo cáo kiểm toán
BĐSĐT Bất động sản đầu tư
BGĐ Ban giám đốc
CMKT Chuẩn mực kế toán
DN DN
GTCL Giá trị còn lại
HĐQT Hội đồng quản trị
HMLK Hao mòn lũy kế
HTK Hàng tồn kho
KSNB Kiểm soát nội bộ
KTV Kiểm toán viên
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
GTLV Giấy tờ làm việc
SXKD Sản xuất kinh doanh
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TK Tài khoản
TSCĐ Tài sản cố định
TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình
VACPA Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
VAE Viet Nam Auditing and Evaluation Limited Company

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Chương I Trang
Bảng 1.1 Bảng xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực tế) dựa vào doanh thu (A700)
Bảng 1.2 Các thủ tục kiểm soát nội bộ cơ bản đối với các nghiệp vụ TSCĐHH
Bảng 1.3 Các thủ tục khảo sát nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐHH
Chương II
Bảng 2.1 Thủ tục kiểm toán đánh giá tính độc lập của nhóm kiểm toán tham gia cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH ABC (A270)
Bảng 2.2 Bảng đánh giá hệ thống KSNB Công ty TNHH ABC (A610)
Chương III
Bảng 3.1 Bảng 3.1: Bảng tính ngưỡng chênh lệch có thể chấp nhận được

HỆ THỐNG GIẤY TỜ LÀM VIỆC

Giấy tờ Trang
GTLV 01 Các câu hỏi liên quan đến việc tiếp tục cung cấp dịch vụ
GTLV 02 Xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực hiện)
GTLV 03 Chương trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình
GTLV 04 Giấy tờ làm việc D710  của KTV
GTLV 05 Giấy tờ làm việc D720.1 của KTV
GTLV 06 Giấy tờ làm việc D720.2 của KTV
GTLV 07 Giấy tờ làm việc số D740.2, D770.2 của  KTV
GTLV 08 Giấy tờ làm việc số D740.3 của KTV

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Chương 1 Trang
Sơ đồ 1.1 Quy trình thực hiện nghiệp vụ chung
Chương 2
Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Sơ đồ 2.2 Quy trình soát xét chất lượng BCTC và Báo cáo kiểm toán phát hành tại Công ty VAE
Sơ đồ 2.3 Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH ABC

PHỤ LỤC

Phụ lục Tên Trang
Phụ lục số 01 Bảng câu hỏi đánh giá Hệ thông Kiếm soát nội bộ
Phụ lục  số 02 Đánh giá các thành phần của Hệ thống Kiểm soát nội bộ
Phụ lục số 03 Hồ sơ kiểm toán
Phụ lục số 04 Hợp đồng kinh tế

PHẦN MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Xu thế hiện nay trên thế giới là hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế. Bắt nhịp cùng xu thế này, một đòi hỏi mang tính bắt buộc là các DN phải công khai hoá tình hình tài chính của DN mình cho các bên quan tâm, để qua đó tận dụng mọi nguồn lực kinh tế có thể mang lại trong quá trình hội nhập. Dịch vụ kiểm toán đã hình thành, phát triển một cách mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây, một phần để đáp ứng đòi hỏi khách quan đó.

BCTC là tấm gương phản ánh kết quả của quá trình kinh doanh của DN. Một tập hợp các thông tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ phận, các khoản mục trên BCTC. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm toán toàn diện các BCTC nói chung, KTV cần phải xem xét, kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.

TSCĐHH và khấu hao TSCĐHH đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một DN. Vì vậy, việc hạch toán TSCĐHH cũng như việc trích lập chi phí khấu hao cần phải được ghi chép đúng đắn và tính toán chính xác. Hơn nữa, khoản mục TSCĐHH trên Bảng cân đối kế toán thường chiếm tỷ trọng lớn nên sai sót đối với khoản mục này thường gây ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của DN. Do đó, kiểm toán khoản mục TSCĐHH và khấu hao TSCĐHH đóng một vai trò hết sức quan trọng trong kiểm toán BCTC.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán khoản mục TSCĐ nói riêng. Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán với những kiến thức được trang bị trong nhà trường cùng với một quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và được sự chỉ dạy tận tình của thầy giáo PGS.TS. Phạm Tiến Hưng em đã chọn đề tài Kiểm toán đối với khoản mục Tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) thực hiện.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí