loading

Lợi Nhuận Và Các Biện Pháp Chủ Yếu Phấn Đấu Tăng Lợi Nhuận Ở Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á

Lợi nhuận và các biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á

  CHƯƠNG I:LỢI NHUẬN VÀ VIỆC PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 4 1.1 Lợi nhuân và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp 4 1.1.1 Lợi nhuận của doanh nghiệp 4 1.1.1.1 Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp 4 1.1.1.2 Nội dung và cách xác định lợi nhuận của doanh nghiệp 6 1.1.1.3 Ý nghĩa của lợi nhuận 9 1.1.2 Tỷ suất lợi nhuận 10 1.1.2.1 Khái niệm 10 1.1.2.2 Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 10 1.2 Phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 13 1.2.1.Sự cần thiết của việc tăng lợi nhuận 13 1.2.1.1. Xuất phát từ vai trò của lợi nhuận đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13 1.2.1.2. Xuất phát từ cơ chế thị trường 18 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 20 1.2.3 Một số biện pháp chủ yếu để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 24 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á 29 2.1  Khái quát về Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á 29 2.1.1.Sơ lược về công ty và lịch sử hình thành Công ty 29 2.1.2 Tình hình tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á 32 2.1.2.1 Chức năng, nghành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu 32 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Sinh Hóa Nam Định 32 2.1.2.3 Tổ chức công tác  kế toán tại Công ty 36 2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 39 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á 42 2.1.3.1 Tình hình biến động tài sản của công ty tại 31/12/2015 42 2.1.3.2 Tình hình biến động nguồn vốn của công ty tại 31/12/2015 45 2.1.3.3. Phân tích tổng quát một số chỉ tiêu tài chính ở Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á 47 2.2 Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á 48 2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 48 2.2.1.1 Thuận lợi 48 2.2.1.2 Khó khăn 49 2.2.2 Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty trong năm 2015 50 2.2.3 Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á các công ty cùng ngành 54 Công ty TNHH Tân Mỹ 54 2.3 Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí 55 2.3.1 Tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á 55 2.3.2 Tình hình thực hiện chi phí của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á 59 2.3.2 Tình hình thực hiện chi phí của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á 60 2.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty năm 2014, 2015 64 2.4.1 Đối với vốn lưu động 65 2.4.2 Đối với vốn cố định 68 2.5 Đánh giá chung về tình hình thực hiện lợi nhuận ở Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Tân Á trong năm 2015 70 2.5.1 Những kết quả đạt được 70 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á 73 3.1. Định hướng phát triển và những nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới 73 3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế 73 3.1.2 Định hướng phát triển công ty trong những năm tới 75 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á 77 3.2.1. Bám sát nhu cầu thị trường. 77 3.2.2. Phấn đấu tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ 79 3.2.3 Tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 81 3.2.4 Phát triển và hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ 84 3.2.5.  Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, chủ động tìm kiếm hợp đồng mới 84 3.2.6 Tăng cường đầu tư đổi mới kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động. 85 3.2.7 Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty 86 3.3 Kiến nghị đối với Nhà nước 88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH tranh đá quý Dũng Tân
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sự tồn tại và phát triển của các thành phần kinh tế khác nhau đã tạo ra môi trường cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp. Để đứng vững trong môi trường đó, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm bắt thời cơ để kinh doanh thực sự có hiệu quả, nâng cao uy tín và vị thế của mình trên thị trường. Muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp phải thỏa mãn được nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh là lấy thu bù chi tạo lợi nhuận. Bởi vậy, nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp chính là lợi nhuận – đó có thể nói là mục tiêu hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng hướng tới. Bên cạnh đó, lợi nhuận chính là tiền đề cho sự phát triển nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế, là dấu hiệu chứng tỏ sự hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh và củng cố uy tín cho doanh nghiệp trong nền kinh tế. Chính vì vậy, đi sâu vào nghiên cứu lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận và các biện pháp làm gia tăng lợi nhuận là một đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Xuất phát từ chính vai trò và ý nghĩa to lớn lợi nhuận, trong quá trình học tập ở trường và thời gian thực tập, tìm hiểu, nghiên cứu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo và các cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Lợi nhuận và các biện pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận ở Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á” cho luận văn cuối khóa của mình. Mục đích nghiên cứu

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về lợi nhuận
  • Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty này.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

    • Đối tượng nghiên cứu là thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty.
  • Phạm vi nghiên cứu là các nội dung trong phân tích hiệu quả kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty năm 2014 và năm 2015.

Về phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xu thế biến động của các chỉ tiêu và các phương pháp khác: Phân tích nhân tố, phương pháp số chênh lệch… Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về lợi nhuận của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á Chương 3: Các giải pháp chủ yếu phấn đấu tăng lợi nhuận của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á. Tăng lợi nhuận là một vấn đề phức tạp mà giải quyết nó không những phải có kiến thức, năng lực mà còn phải có kinh nghiệm thực tế. Với thời gian thực tập không nhiều, điều kiện nghiên cứu và trình độ kiến thức còn hạn chế nên mặc dù có nhiều cố gắng nhưng đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG I LỢI NHUẬN VÀ VIỆC PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Lợi nhuân và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp 1.1.1 Lợi nhuận của doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp Một nền sản xuất chỉ có thể tồn tại và phát triển khi có tích luỹ. Mà xét về mặt bản chất, tích luỹ là sử dụng một phần của cải xã hội tạo ra để tái đầu tư vào các yếu tố sản xuất nhằm tăng quy mô và năng lực của nền kinh tế. Muốn tích luỹ thì phải có lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí