loading

Lợi Nhuận Và Các Giải Pháp Để Tăng Lợi Nhuận Với Các Doanh Nghiệp Trong Nền Kinh Tế Thị Trường

CHƯƠNG I: LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ TĂNG LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

    1. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

1.1.1. Khái niệm, nội dung của lợi nhuận.

 + Khái niệm :

Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp mang lại.

              Lợi nhuận = doanh thu – chi phí tạo ra doanh thu.

Trong nền kinh tế thị trường, một trong những mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp luôn là lợi nhuận, một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả trước hết là phải đạt được mức lợi nhuận cao, nó thể hiện kết quả của những tích cực trong việc tăng doanh thu và giảm chi phí của doanh nghiệp, thể hiện việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

 + Nội dung :

Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm : Lợi nhuận hoạt động sản xuất doanh

 Lợi nhuận hoạt động tài chính

 Lợi nhuận khác

  Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh :

Lợi nhuận hoạt động sản xuất   kinh doanh = Doanh thu   thuần Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ

Trong đó :  

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng và cung  cấp dịch vụ Các khoản  giảm trừ doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:  là khoản mà doanh nghiệp thu được do bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, hàng hoá mua vào hoặc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

– Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế gián thu.

 + Chiết khấu thương mại: là khoản mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua theo một tỷ lệ nhất định so với giá ghi trên hoá đơn do việc người mua mua hàng với khối lượng lớn.

 + Giảm giá hàng bán: Là khoản mà doanh nghiệp giảm trừ cho người mua theo một tỷ lệ nhất định theo giá ghi trên hoá đơn do doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện về hàng hoá như ghi trên hợp đồng.

 + Giá trị hàng hoá bị trả lại: phản ánh các khoản tiền hàng đã nhận của khách hàng nay phải trả lại do việc cung cấp hàng hoá, sản phẩm không đúng hợp đồng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng và người mua không chịu nhận hàng.

 + Các loại thuế gián thu đối với sản phẩm tiêu thụ: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế GTGT theo phương pháp gián tiếp ….

Giá vốn hàng bán: là trị giá vốn của hàng xuất bán được xác định dựa trên đơn giá xuất kho của từng doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng: Gồm  các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ như: tiền lương nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đo lường, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

Chi phí quản lý doanh nghiệp: gồm các chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của toàn doanh nghiệp: lương nhân viên văn phòng, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền.

  Lợi nhuận hoạt động tài chính:

Lợi nhuận từ hoạt động tài     chính =  Doanh thu   hoạt động   tài chính Chi phí hoạt   động tài chính Thuế gián    thu  (nếucó)

Doanh thu hoạt động tài chính: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn như: các khoản tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia,…khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện: có khả năng thu được lợi ích từ giao dịch đó và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Chi phí hoạt động tài chính: là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu từ tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp như: đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, chi phí cho vay vốn, chi phí liên quan đến mua bán ngoại tệ, chiết khấu thanh toán,…….

 Lợi nhuận khác: Là chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác phát sinh do các hoạt động như thanh lý, nhượng bán tài sản, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, nhận quà biếu …

 Lợi nhuận      khác = Thu nhập   khác Chi phí  khác Thuế gián thu    (nếu có)

Tổng hợp ba bộ phận trên, ta thu được lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp:

Tổng lợi nhuận  trước thuế = Lợi nhuận hoạt    động kinh       doanh + Lợi nhuận hoạt động  tài chính + Lợi nhuận khác
Lợi nhuận Sau  thuế = Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.1.2. Ý nghĩa của lợi nhuận:

-Trước hết, lợi nhuận giữ vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi với mức lợi nhuận cao thì doanh nghiệp sẽ tồn tại và không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp sẽ đứng trước bờ vực phá sản.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí