loading

Lý Luận Chung Về Đánh Giá Thực Trạng Tài Chính Của Doanh Nghiệp

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIẺU iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1 1.1.Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1 1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1 1.1.2.Quản trị tài chính doanh nghiệp 6 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp 10 1.1.4 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 14 1.2.Đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 16 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 16 1.2.2.Nội dung đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp: 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 38 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI 39 CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG 39 2.1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 39 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 39 2.1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 40 2.2 Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty CP may xuất khẩu Hà Phong trong thời gian qua 48 2.2.2 Về tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 58 2.2.3. Về tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 70 2.2.4 .Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 75 2.2.5 Về hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 81 2.2.6 Về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 86 2.3 Nhận xét về thực trạng tài chính tại công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 92 2.3.1 Những thành tích đạt được về tình hình tài chính của Công ty CP may xuất khẩu Hà Phong 92 2.3.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân về thực trạng tình hình tài chính của công ty may xuất khẩu Hà Phong 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 97

  • Những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền trong nền KTTT của NHTM
  • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 1.1.1.1  Khái niệm tài chính doanh nghiệp Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực tế thực hiện các hoạt động sản xuất , cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời . Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng , thiết bị , nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trường để có các yếu tố đầu vào đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn tiền tệ nhất định . Mỗi loại hình doanh nghiệp có phương thức thích hợp tạo lập số vốn tiền tệ ban đầu , từ vốn tiền tệđó doanh nghiệp mua sắm máy móc thiết bị , nguyên vật liệu … Sau khi sản xuất xong , doanh nghiệp thực hiện bán hàng hóa và thu được tiền bán hàng . Từ số tiền bán hàng , doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các khoản chi phí khác , nộp thuế cho Nhà nước và phần còn lại là lợi nhuận sau thuế. Từ số lợi nhuận sau thuế này, doanh nghiệp tiếp tục phân phối cho các mục đích tích lũy và tiêu dùng. Như vậy , quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập , phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình đó đã làm phát sinh, tạo ra vự vận động của các doàng tiền ra, dòng tiền vào của doanh nghiệp gắn liền với các hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh thường xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word