loading

Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí Và Kế Toán Xác Định Kết Quả Sxkd

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2 1.1Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ và những ảnh hưởng của nó tới yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 2 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 2 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng tới kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh 3 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán cung cấp dịch vụ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ 4 1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 5 1.2.1. Nội dung kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ 5 1.2. 2.Nội dung kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 9 1.2.3. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán 11 1.2.4. Nội dung kế toán chi phí bán hàng 12 1.2. 5. Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 12 1.2.6. Nội dung kế toán hoạt động tài chính 14 1.2.7. Nội dung kế toán thu nhập khác, chi phí khác: 18 1.2.8. Nội dung kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 21 1.2.9. Nội dung kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 23 1.3.Trình bày thông tin tài chính kế toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính và báo cáo quản trị: 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG 29 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Biển Đông 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30 2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý 33 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải Biển Đông 36 2.1.4. Giới thiệu về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 38 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh tu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 43 2.2.1. Kế toán doanh thu dịch vụ vận tải biển tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 43 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 54 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 61 2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 68 2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 76 2.2.6. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 83 2.2.7. Nội dung kế toán thu nhập và chi phí khác tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 90 2.2.8. Nội dung kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 97 2.2.9. Nội dung kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 104 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 105 BIỂN ĐÔNG 105 3.1. Đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 105 3.1.1. Ưu điểm 106 3.1.2. Hạn chế 107 3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 108 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán 108 3.2.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông 110 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 116 KẾT LUẬN 117

  • NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DN
  • “Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NH CÔNG THƯƠNG
  • TỔNG QUAN VỀ ODA VÀ NGÀNH Y TẾ CỦA TỈNH

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1Khái niệm, đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ và những ảnh hưởng của nó tới yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ Dịch vụ là một ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng có, không có một khái niệm cụ thể, tuy nhiên ta có thể hiểu như sau: Dịch vụ là những hoạt động và kết quả mà một bên (người bán) có thể cung cấp cho bên kia (người mua) và chủ yếu là vô hình không mang tính sở hữu”. Theo nghĩa rộng: Dịch vụ là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động mà kết quả của chúng không tồn tại dưới hình dạng vật thể. Hoạt động dịch vụ bao trùm lên tất cả các lĩnh vực với trình độ cao, chi phối rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội, môi trường của từng quốc gia, khu vực nói riêng và toàn thế giới nói chung. Ở đây dịch vụ không chỉ bao gồm những ngành truyền thống như: giao thông vận tải, du lịch, ngân hàng, thương mại, bao hiểm, bưu chính viễn thông mà còn lan toả đến các lĩnh vực rất mới như: dịch vụ văn hoá, hành chính, bảo vệ môi trường, dịch vụ tư vấn. Theo nghĩa hẹp: Dịch vụ là làm một công việc cho người khác hay cộng đồng, là một việc mà hiệu quả của nó đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người, như: vận chuyển, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị máy móc hay công trình. 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ảnh hưởng tới kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh Những đặc điểm đặc thù của ngành kinh doanh dịch vụ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ nói trên, cụ thể: – Kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ thuần thúy thường không có hình thái hiện vật cụ thể mà được thể hiện bằng lợi ích cho khách hàng thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng như: Nhu cầu thông tin, nhu cầu di chuyển, nhu cầu tri thức,… Đặc điểm này dẫn đến thực tế là quá trình sản xuất, tiêu thụ và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thường khó tách bạch một cách riêng biệt. – Hoạt động kinh doanh dịch vụ có sự đa dạng về phương thức thực hiện. Chẳng hạn ngành viễn thông có thể thực hiện loại hình viễn thông cố định, di động, cho thuê kênh viễn thông nội địa và quốc tế; ngành vận tải có các phương thức như: Vận tải thủy, vận tải đường bộ, đường không, đường sắt…; ngành du lịch có các phương thức du lịch theo Tour trong nước, quốc tế, Tour trọn gói hoặc từng phần… Chính sự đa dạng về phương thức thực hiện dịch vụ dẫn đến sự đa dạng về đối tượng quản lý cũng như sự phức tạp trong tổ chức công tác kế toán nói chung, đặc biệt là tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh như: Xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí, đối tượng ghi nhận doanh thu và xác định kết quả có thể theo từng loại hình, từng phương thức và loại hình kinh doanh dịch vụ. – Về mặt tổ chức quản lý kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ thường thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo quy trình thực hiện dịch vụ hoặc theo từng đơn hàng. Đặc điểm này cũng dẫn đến sự đa dạng trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh. – Các doanh nghiệp dịch vụ có nhiều hình thức phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình kinh doanh như: Liên doanh, liên kết… Các hình thức phối hợp này dẫn tới những phức tạp trong công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng như: Kế toán chi phí doanh thu trong các hình thức liên doanh “Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức tài sản kinh doanh đồng kiểm soát”; “Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát”. 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán cung cấp dịch vụ đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word