loading

Lý Luận Chung Về Kế Toán Thu, Chi Ngân Sách Xã

ỤC LỤC CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NG N SÁCH XÃ 1 1.1 Khái quát về thu, chi ngân sách xã 1 1.1.1Khái quát chung về ngân sách xã 1 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách xã 1 1.1.1.2 Đặc điểm ngân sách xã 1 1.1.1.3. Vai trò của NSX 2 1.1.2 Khái quát chung về thu ngân sách xã 2 1.1.3 Khái quát chung về chi ngân sách 3 1.2 Công tác kế toán về thu ngân sách xã. 3 1.2.1 Khái niệm, nhiệm vụ của thu ngân sách xã. 3 1.2.2 Nguyên tắc kế toán thu 5 1.2.3 Nội dung kế toán thu ngân sách xã. 6 1.2.4 Chứng từ, tài khoản, sổ, báo cáo sử dụng 8 1.2.4.1Chứng từ kế toán 8 1.2.4.2Tài khoản kế toán 9 1.2.4.3 Sổ kế toán 9 1.2.4.4 Báo cáo sử dụng 10 1.3 Công tác kế toán về chi ngân sách xã. 10 1.3.1.Khái niệm, nguyên tắc của chi ngân sách xã. 10 1.3.2 Nội dung chi ngân sách xã 10 1.3.3 Chứng từ, tài khoản, sổ, báo cáo kế toán sử dụng. 11 1.3.4.1 Chứng từ kế toán 11 1.3.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng 12 1.3.4.3 Sổ kế toán sử dụng 12 1.4.Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán thu,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 13 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THU, CHI NG N SÁCH XÃ TẠI XÃ ĐỒNG T M 14 2.1 Khái quát chung về xã Đồng Tâm. 14 2.1.1 Quá trình hình thành, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội. 14 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức. 15 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 17 2.1.4 Tình hình thu tại xã 18 2.1.5 Tình hình chi tại xã. 19 2.2 Thực trạng về công tác kế toán thu ngân sách xã tại xã Đồng Tâm. 20 2.2.2 Định khoản các nghiệp vụ thu ngân sách chủ yếu. 26 2.2.3 Chứng từ, tài khoản, sổ, báo cáo sử dụng 27 2.2.3.1 Các loại chứng từ được sử dụng 27 2.2.3.3.Các loại sổ sử dụng 28 2.2.3.4 Sơ đồ hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 28 2.2.3.5 Các loại báo cáo sử dụng 29 2.3 Thực trạng công tác kế toán chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm. 30 2.3.1 Nội dung kế toán chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm. 30 2.3.2 Định khoản các nghiệp vụ chi ngân sách 35 2.3.3 Chứng từ,tài khoản,sổ,báo cáo sử dụng 37 2.3.3.1 Các loại chứng từ được sử dụng 37 2.3.3.2 Các tài khoản kế toán sử dụng 37 2.3.3.3 Các loại sổ kế toán 38 2.3.3.4 Các loại báo cáo sử dụng 39 2.4.Đánh giá chung về công tác kế toán thu,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 40 2.4.1.Những kết quả đạt được 40 2.4.2 Những tồn tại,hạn chế 41 2.4.2.1.Hạn chế về quy định của nhà nước,của xã 41 2.4.2.1.Hạn chế trong việc tổ chức công tác kế toán 42 2.4.3.Nguyên nhân 43 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 43 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 43 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU, CHI NG N SÁCH XÃ TẠI XÃ ĐỒNG T M 45 3.1.Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thu,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 45 3.1.1.Định hướng hoàn thiện công tác kế toán thu,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 45 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 46 3.2.Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thu,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 47 3.2.1.Giải pháp hoàn thiện về quy định của Nhà nước 47 3.2.2.Giải pháp hoàn thiện về công tác kế toán thu ,chi ngân sách xã tại xã Đồng Tâm 48 3.3.Điều kiện thực hiện giải pháp 51 3.3.1.Về phía Nhà nước 51 3.3.2.Về phía xã Đồng Tâm 52 KẾT LUẬN 53

  • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành
  • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
  • Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ

  • Khái quát về thu, chi ngân sách xã

1.1.1Khái quát chung về ngân sách xã 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách xã Ngân sách xã là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tạo lập,phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền Nhà nước cấp xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã được phân công,phân cấp quản lí. 1.1.1.2 Đặc điểm ngân sách xã Là một cấp NS, nên NSX mang đặc điểm chung của NS các cấp:

  • Được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.
  • Được quản lý và điều hành theo dự toán và theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyển quy định.
  • Hoạt động của NSX gắn với hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã.

Bên cạnh những đặc điểm chung, thì NSX còn có được nhận diện qua các giác độ sau: NSX  là cấp cơ sở trong hệ thống NSNN, đóng vai trò là một cấp NS, vì NSX cũng được phân cấp quản lý nguồn thu và nhiệm vụ chi như một cấp NS thực thụ. Đây là cấp cuối cùng của hệ thống NSNN và là nơi trực tiếp diễn ra các giao dịch phản ánh các quan hệ phân phối giữa nhà nước với các chủ thể khác. NSX đóng vai trò như một đơn vị dự toán. Tại xã có phát sinh các khoản thu do chính quyền xã trực tiếp thu vào NSX, xã giữ lại một phần hay toàn bộ số thu đó để sử dụng; và cũng phải chi trả thanh toán cho đầu vào để đảm bảo các hoạt động của chính quyền nhà nước cấp xã về quản lý kinh tế, xã hội, quốc phòng… Do vậy, quản lý điều hành NSX nhất thiết phải tuân thủ theo chu trình đã được xác lập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật NSNN.

1.1.1.3. Vai trò của NSX

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word