loading

Lý Luận Chung Về Vốn Kinh Doanh Và Quản Trị Vốn Kinh Doanh Của Dn

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4 1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh 4 1.1.2. Thành phần của vốn kinh doanh 5 1.1.2.1. Phân loại theo kết quả của hoạt động đầu tư 5 1.1.2.2. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của vốn 6 1.1.3. Nguồn hình thành vốn kinh doanh 7 1.1.3.1. Dựa vào quan hệ sở hữu vốn 8 1.1.3.2. Dựa vào thời gian huy động và sử dụng vốn 8 1.1.3.3. Dựa vào phạm vi huy động vốn 9 1.2. Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp 11 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn kinh doanh 11 1.2.2. Nội dung quản trị vốn kinh doanh 11 1.2.2.1. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 11 1.2.2.2. Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp 16 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn kinh doanh của DN 21 1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động 21 1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn cố định 22 1.2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất và hiệu quả sử dụng VKD 23 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn kinh doanh của DN 24 1.2.4.1. Nhân tố chủ quan 24 1.2.4.2. Nhân tố khách quan 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU TRONG THỜI GIAN QUA 27 2.1. Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu 27 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu…………………. 27 2.1.1.1. Giới thiệu thông tin chung về công ty 27 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 27 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu….. 28 2.1.2.1. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 28 2.1.2.2. Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu 29 2.1.2.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 31 2.1.3. Tình hình tài chính chủ yếu của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu…………………. 37 2.2. Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu trong thời gian qua 40 2.2.1. Tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu 40 2.2.1.1. Tình hình vốn kinh doanh trong thời gian qua 40 2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn kinh doanh trong thời gian qua 48 2.2.1.3. Đánh giá mô hình tài trợ vốn của DN 53 2.2.2. Thực trạng quản trị VKD tại CTCP Công nghệ Mobifone Toàn cầu 55 2.2.2.1. Thực trạng quản trị vốn lưu động 55 2.2.2.2. Thực trạng quản trị vốn cố định 73 2.2.2.3. Thực trạng hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty 80 2.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu 83 2.2.3.1. Những kết quả đạt được 83 2.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 84 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU 85 3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu trong thời gian tới 85 3.1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội 85 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty 85 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh ở công ty cổ phần công nghệ mobifone toàn cầu 85 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 85

  • CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH THỊ XÃ BẮC KẠN
  • CÁC MẪU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  • Quản lý chi thường xuyên NSNN cho giáo dục THCS ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

  • Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp

  • Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ đều cần một số vốn nhất định để hình thành nên những tài sản cần thiết. Vốn là tiền đề, có tính chất quyết định đến quy mô và hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy có thể nói, “vốn kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành các tài sản cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng vận động, chuyển đổi hình thái biểu hiện. Từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu sang hình thái vốn vật tư, hàng hóa và cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ. Quá trình này được diễn ra liên tục, thường xuyên lặp lại sau mỗi chu kỳ kinh doanh và được gọi là quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn kinh doanh của của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình này nhanh hay chậm lại phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của từng ngành kinh doanh, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp Để nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, cần phải nhận thức đầy đủ về các đặc trưng của vốn: – Vốn phải đại diện cho một lượng tài sản nhất định, nghĩa là vốn phải được biểu hiện bằng giá trị của những tài sản có thực (cả tài sản hữu hình hoặc vô hình). – Vốn phải luôn luôn vận động để sinh lời – Vốn có giá trị về mặt thời gian. – Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định chứ không thể có đồng vốn vô chủ. Khi gắn với chủ sở hữu nhất định, thì vốn mới được sử dụng hợp lý và có hiệu quả. – Vốn phải được tích tụ, tập trung đến một lượng nhất định mới có thế phát huy tác dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word