loading

Một Số Giải Pháp Phòng Ngừa Và Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Chương Dương

Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 4 1.1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại. 4 1.1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng. 4 1.1.1.2. Đặc điểm của Tín dụng ngân hàng. 4 1.1.1.3. Vai trò của Tín dụng ngân hàng. 4 1.1.1.4. Các hình thức Tín dụng ngân hàng. 5 1.1.1.5. Quy trình tín dụng tại Ngân hàng. 7 1.1.2. Rủi ro  trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 9 1.1.2.1. Khái niệm rủi ro và tính khách quan của rủi ro. 9 1.1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 10 1.1.3. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 11 1.1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng. 11 1.1.3.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng. 11 1.1.3.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng. 13 1.1.3.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. 14 1.1.3.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng. 17 1.1.3.6. Các dấu hiệu nhận biết Rủi ro tín dụng. 18 1.2. Hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 21 1.2.1. Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 21 1.2.2. Các biện pháp hạn chế Rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại. 21 1.2.2.1. Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng. 21 1.2.2.2. Thực hiện tốt công tác phân tích và thẩm định tín dụng. 23 1.2.2.3. Thực hiện đầy đủ khâu đảm bảo tín dụng. 23 1.2.2.4. Thực hiện tốt quy trình giám sát tín dụng. 24 1.2.2.5. Xử lý hiệu quả nợ quá hạn. 24 1.2.2.6. Phân tán rủi ro tín dụng. 24 1.2.2.7. Sử dụng các công cụ ngoại bảng. 25 1.2.2.8. Xếp hạng tín dụng. 25 1.2.2.9. Chấm điểm tín dụng 25 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 25 1.2.3.1. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn. 25 1.2.3.2. Nợ khó đòi và tỷ lệ nợ khó đòi. 26 1.2.3.3. Nợ được xóa và tỷ lệ nợ được xóa. 27 1.2.3.4. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng so với tổng thu nhập. 27 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 27 1.3.1. Nhân tố chủ quan. 27 1.3.2. Nhân tố khách quan. 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 31 2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. 31 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. 31 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. 32 2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. 33 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. 33 2.1.3.2. Hoạt động cho vay. 35 2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ. 37 2.1.3.4. Kết quả kinh doanh. 38 2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2011 – 2013. 39 2.2.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2011 – 2013. 39 2.2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương giai đoạn 2011 – 2013. 39 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG 48 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. 48 3.1.1. Mục tiêu dài hạn. 48 3.1.2. Mục tiêu cụ thể trong thời gian tới. 48 3.1.3. Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt động tín dụng của Chi nhánh. 49 3.1.4. Định hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Chương Dương trong thời gian tới. 50 3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương trong thời gian tới. 52 3.2.1. Thực hiện đúng quy trình tín dụng. 52 3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định. 52 3.2.3. Mở rộng cho vay có Tài sản đảm bảo. 54 3.2.5. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 55 3.2.6. Nâng cao trình độ và trách nhiệm của cán bộ tín dụng. 56 3.2.7. Đầu tư hệ thống hiện đại hóa và công nghệ ngân hàng. 57 3.3. Một số đề xuất, kiến nghị. 58 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan liên quan. 58 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 58 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam. 59 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm:

  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam
  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Rủi ro trong hoạt động tín dụng được biết đến như một đặc thù, là yếu tố tất yếu khách quan của kinh doanh tiền tệ trong ngân hàng. Rủi ro thường gây ra những tổn thất thiệt hại cho ngân hàng, tuỳ theo cấp độ rủi ro mà hoạt động kinh doanh phải chịu tổn thất lớn hay nhỏ. Đảng đã định hướng cho nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Cơ chế thị trường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhưng để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì thế, mọi doanh nghiệp đều phải hết sức thận trọng trong kinh doanh để tồn tại và phát triển, đôi khi phải chấp nhận mạo hiểm. Các ngân hàng thương mại cũng không nằm ngoài quy luật đó. Bất kì một hoạt động kinh doanh nào của ngân hàng dù ít hay nhiều cũng không thể tránh khỏi rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, khả năng gặp rủi ro trong hoạt động tín dụng là rất đáng kể. Hơn nữa hiệu quả của hoạt động cho vay là thước đo hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Do đó việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng là rất quan trọng, không chỉ đối với các ngân hàng thương mại mà còn đối với các tổ chức tín dụng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại không còn là vấn đề mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên việc phân tích, đánh giá rủi ro hoạt động này trong nền kinh tế thị trường cần có một cách nhìn mới hơn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, trong những năm qua Chi nhánh đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói riêng và lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung. Tuy nhiên trong cơ chế thị trường, ngân hàng cũng gặp phải không ít khó khăn, đăc biệt là trong vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Từ góc độ trên em đã chọn đề tài Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương”. Mục đích nghiên cứu Khái quát những vấn đề chung về rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Chương Dương. Đưa ra một số giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Chương Dương và đề xuất những kiến nghị đối với các bộ, ngành liên quan. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Chương Dương. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Chương Dương. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng các phương pháp nghiên cứu là duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, tổng hợp, so sánh số liệu. Kết cấu của đề tài. Tên đề tài: “Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương.” Kết cấu đề tài: Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo và bạn đọc để góp phần làm cho đề tài này được hoàn chỉnh hơ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  • Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại.
  • Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại.
  • Khái niệm về tín dụng ngân hàng.
  • Khái niệm Tín dụng:

Tín dụng là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.