loading

Một Số Giải Pháp Điều Kiện Và Hỗ Trợ Nâng Cao Hiệu Quả Trong Kinh Doanh

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

      Thị trường chứng khoán ra đời đã tạo nên thêm một kênh huy động vốn và luân chuyển vốn mới cho nền kinh tế, đánh dấu một bước phát triển của nền kinh tế đất nước. TTCK hoạt động theo nguyên tắc trung gian. Đảm đương vai trò trung gian trên TTCK là các công ty chứng khoán. Nhờ có các CTCK, hoạt động mua bán chứng khoán của nhà đầu tư mới được đảm bảo an toàn, các nhà phát hành tiết kiệm được chi phí trong việc phát hành chứng khoán cũng như các hoạt động liên quan tới chứng khoán đã phát hành sau này. Thông qua CTCK, cơ quan quản lý cũng có thể theo dõi, quản lý các hoạt động diễn ra trên thị trường.

       Trải qua hơn 4 năm hoạt động, công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) luôn năng động tìm ra hướng đi phù hợp với điều kiện thị trường, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tạo uy tín và niềm tin đối với khách hàng, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên TTCK.

        Tuy nhiên, có thể nói công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam thực sự vẫn chưa phát huy hết tiềm lực sẵn có, trong hoạt động kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các CTCK ngày càng gay gắt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi công ty phải tìm cho mình một kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty

        Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIS, em đã lựa chọn đề tài chuyên đề thực tâp là :” Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam”

  1. Mục đích nghiên cứu

       – Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của CTCK;

       – Đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIS;

       Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIS.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

       Đối tượng nghiên cứu là họat động kinh doanh chứng khoán của VIS

       – Phạm vi nghiên cứu : hoạt động kinh doanh chứng khoán tại VIS trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu

        Trong quá trình nghiên cứu chuyên đề, phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp thống kê và miêu tả, phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh và đánh giá.

  1. Bố cục chuyên đề

        Chuyên đề bao gồm 3 chương như sau:

  • Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán và hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.
  • Chương 2: Thực trạng hoạt động và hiệu quả họat động của công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam.
  • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Việt Nam

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.NHỮNG VẤN ĐÊ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  1.1.1. Khái niệm và phân loại công ty chứng khoán

Thị trường chứng khoán (TTCK) là thị trường nơi các chứng khoán được phát hành và giao dịch, thông qua đó, một bộ phận vốn được huy động và luân chuyển trong nền kinh tế. Thị trường chứng khoán là một bộ phận của Thị trường tài chính, ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, tổng giá trị của Thị trường chứng khoán luôn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chính vì vậy, việc đảm bảo tính công bằng, liên tục, an toàn và trật tự của Thị trường chứng khoán là rất quan trọng và một trong những biện pháp hữu hiệu là sự ra đời của các Công ty chứng khoán.

         CTCK là tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và cung cấp một hoặc một vài dịch vụ chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

         Với vai trò là một tổ chức trung gian trên TTCK, CTCK được xây dựng và phát triển rất đa dạng về loại hình và quy mô.

        – Căn cứ vào hình thức sở hữu vốn, CTCK tồn tại dưới hai hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

         Công ty trách nhiệm hữu hạn : bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm từ hai thành viên trở lên. Hình thái này có ưu điểm là tính ổn định về mặt tổ chức. Tuy nhiên, hình thức này có nhiều hạn chế như: không được phép phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn; việc tăng hay giảm số lượng thành viên bị hạn chế bởi các quy định pháp luật và sự chấp thuận của các thành viên hiện hữu trong công ty; việc chuyển nhượng vốn góp khó khăn; chế độ công bố thông tin rất hạn chế.

         Công ty cổ phần: là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông của công ty. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, tối thiểu là ba người và không hạn chế tối đa. Đây là loại hình có ưu điểm hơn hẳn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể là công ty được phép huy động vốn từ cổ phiếu, do đó khả năng tăng thêm vốn cho quá trình kinh doanh thuận lợi hơn; hình thức tổ chức quản lý, chế độ báo cáo và công bố thông tin tốt hơn. Tuy nhiên, đối với hình thái doanh nghiệp này thì tính ổn định về mặt tổ chức của công ty không cao bằng công ty trách nhiệm hữu hạn.

         – Căn cứ vào mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán, có thể phân CTCK thành hai loại là mô hình CTCK đa năng và CTCK chuyên doanh.

         Mô hình CTCK đa năng: Theo mô hình này CTCK là một bộ phận cấu thành của NHTM. Theo mô hình này, NHTM cung ứng các dịch vụ tài chính rất đa dạng và phong phú liên quan đến kinh doanh tiền tệ, kinh doanh chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác trong lĩnh vực tài chính. CTCK được tổ chức theo mô hình này có ưu điểm và hạn chế sau:

        + Ưu điểm

         NHTM kinh doanh nhiều lĩnh vực nên có thể giảm bớt được rủi ro hoạt động kinh doanh chung, có khả năng chịu được các biến động lớn trên TTCK.

         NHTM là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ có lịch sử lâu đời, có thế mạnh về tài chính và chuyên môn trong lĩnh vực tài chính. Do đó cho phép các NHTM tham gia kinh doanh chứng khoán sẽ tận dụng được thế mạnh của ngân hàng, tạo động lực cho sự phát triển của TTCK.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí