loading

Một Số Giải Pháp Đối Với Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Tại Chi Cục Thuế Quận Tây Hồ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

TRANG BÌA MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC CÁC BẢNG viii

DANH MỤC CÁC HÌNH ix

LỜI MỞ ĐẦU 10

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 14

1.1. Những vấn đề cơ bản về quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 14

1.1.1. Nợ thuế và các ảnh hưởng của nợ thuế 14

1.1.1.1. Khái niệm nợ thuế 14

1.1.1.2. Đặc điểm của nợ thuế 15

1.1.1.3. Phân loại nợ thuế 16

1.1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý nợ thuế 17

1.1.2.1. Khái niệm quản lý nợ thuế 17

1.1.2.2. Nội dung và vai trò của quản lý nợ thuế 17

1.1.2.3. Yêu cầu của công tác quản lý nợ thuế 18

1.1.2.4. Quy trình quản lý nợ thuế 19

1.1.3. Những vấn đề cơ bản về cưỡng chế nợ thuế 20

1.1.3.1. Khái niệm cưỡng chế nợ thuế 20

1.1.3.3. Yêu cầu của công tác cưỡng chế nợ thuế 21

1.1.3.4. Quy trình cưỡng chế nợ thuế 21

1.2. Mối quan hệ giữa quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 23

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế 24

1.3.1. Nhóm yếu tố chủ quan 24

1.3.1.1. Quy trình quản lý nợ của cơ quan thuế 24

1.3.1.2.  Các công cụ hỗ trợ quản lý thuế 24

1.3.1.3. Chính sách, pháp luật 24

1.3.2. Nhóm yếu tố khách quan 25

1.3.2.1. Tình hình kinh tế xã hội 25

1.3.2.2. Sự phối hợp của các cơ quan hữu quan với cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế là vô cùng quan trọng 25

1.3.2.3. Đặc điểm của nền kinh tế cũng là một yếu tố tác động đến công tác đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế thuế 25

1.4. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 26

1.4.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 26

1.4.1.1. Khái niệm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 26

1.4.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam 26

1.4.1.3. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh 27

1.4.1.4. Vai trò của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 28

1.4.2. Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài cuốc doanh 28

1.4.2.1. Xuất phát từ yêu cầu quản lý chặt chẽ các khoản thu của NSNN 28

1.4.2.2. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế 29

1.4.2.3. Xuất phát từ yêu cần đảm bảo tính công bằng trong môi trường kinh doanh 29

1.4.2.4. Xuất phát từ thực trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ THUẾ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ – TP.HÀ NỘI 31

2.1. Khái quát chung về Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 31

2.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm kinh tế – xã hội của Quận Tây Hồ 31

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý  ở Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 32

2.1.3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách của Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 35

2.2. Thực trạng công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 36

2.2.1. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ – TP. Hà Nội 36

2.2.2. Tình hình chung về số nợ thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ – TP. Hà Nội 37

2.2.3. Thực trạng công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 41

2.2.3.1. Thực trạng công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 41

2.2.3.2. Thực trạng công tác cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 49

2.2.3.3. Thực trạng khai thác ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) trong công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 51

2.2.3.4. Đánh giá tình hình quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn Quận Tây Hồ thời gian qua 54

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NỢ VÀ CƯỠNG CHẾ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ – TP.HÀ NỘI 58

3.1. Những yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế trên đại bàn Quận Tây Hồ – TP.Hà Nội 58

3.1.1. Quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế phải đảm bảo tính nghiêm minh, sự bình đẳng trong việc thực hiện các luật thuế đối với các đối tượng nộp thuế. 58

3.1.2. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế phải đảm bảo bao quát tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và theo từng khoản nợ thuế 59

3.1.3. Quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế phải đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu thu nợ theo kế hoạch đề ra 59

3.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Chi cục thuế Quận Tây Hồ – TP. Hà Nội. 60

3.2.1. Giải pháp đối với công tác quản lý thu thuế nói chung 60

3.2.2. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ 62

3.2.3. Các giải pháp tăng cường công tác cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Tây Hồ 65

3.3. Một số giải pháp điều kiện 70

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về QLN & CCNT. 70

3.3.2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục rườm rà, cản trở sản xuất kinh doanh. 71

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CCNT Cưỡng chế nợ thuế

CQT Cơ quan thuế

DN NQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

ĐTNT Đối tượng nộp thuế

GTGT Giá trị gia tăng

NNT Người nộp thuế

NSNN Ngân sách Nhà Nước

QLN Quản lý nợ

SDĐ PNN Sử dụng đất phi nông nghiệp

TNCN Thu nhập cá nhân

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

TTĐB Tiêu thụ đặc biệt

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng Tên bảng Trang
2.1 Tình hình thực hiện thu NSNN giai đoạn 2013- 2015 27
2.2 Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 28
2.3 Tổng hợp nợ thuế giai đoạn 2013-2015 29
2.4 Số liệu về nợ có khả năng thu của doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 35
2.5 Tình hình ban hành Thông báo tiền nợ Thuế và tiền phạt nộp chậm giai đoạn 2013-2015 37
2.6 Kết quả thu nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 38
2.7 Doanh nghiệp nợ trọng điểm 38
2.8 Danh sách một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang còn hoạt động và nợ thuế lớn 39
2.9 Tình hình thông báo về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 41

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình Tên hình Trang
2.1 Cơ cấu nợ thuế theo khả năng thu hồi nợ đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 30
2.2 Cơ câu nợ thuế theo sắc thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2013-2015 31

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trước khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống xã hội được cải thiện nhất là từ khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007. Cùng với chính sách mở cửa của nhà nước thì số lượng doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nguồn vốn FDI) tăng lên một cách nhanh chóng cả về số lượng, loại hình lẫn quy mô. Điều đó gây lên sức ép lớn cho vấn đề quản lí của nhà nước nói chung và quản lí của ngành Thuế nói riêng. Mặt khác, từ năm 2009 đến nay, tình hình kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Hàng loạt doanh nghiệp trên phạm vi cả nước phải thu hẹp quy mô, giải thể hoặc phá sản. Việc quản lí thu thuế từ những doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là một thách thức lớn cho ngành Thuế.

Do thuế có đặc điểm là khoản thu không hoàn trả trực tiếp và không liên quan đến lợi ích trực tiếp của NNT nên trong thực tế có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… vẫn còn tâm lý chây ỳ nộp thuế, chiếm dụng tiền thuế, thậm chí còn trốn thuế làm cho số nợ đọng thuế rất lớn, nhiều khoản nợ thuế tồn tại nhiều năm không có khả năng thu, nhiều đối tượng có nợ thuế đã không còn tồn tại do bị giải thể gây thất thu không nhỏ cho NSNN. Do vậy trong hệ thống quản lý thuế thì quản lý nợ và cưỡng chế thuế là một khâu vô cùng quan trọng, một chức năng chính của quản lý thuế. Công tác này có vai trò trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, đôn đốc đối tượng nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế cho NSNN nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.

Trước tình hình đó, Chi cục thuế Quận Tây Hồ đã triển khai công tác quản lý thuế, trong đó có công tác quản lý thuế nợ và cưỡng chế thuế đặc biệt được chú trọng. Thời gian qua cho thấy công tác quản lý nợ ở Chi cục thuế Quận Tây Hồ cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc nên tình trạng nợ đọng trong thời gian qua vẫn còn gây nhiều thất thu cho NSNN.

Với đặc điểm trên địa bàn Quận Tây Hồ chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nên công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là một vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải có những biện pháp khả thi hơn để thực hiện tốt công tác này. Xuất phát từ thực tế trên nên em đã chọn đề tài “Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế Quận Tây Hồlàm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp của mình.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí