loading

Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii Danh mục các bảng v Danh mục các hình sơ đồ vi MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NH N LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 4 1.1. Tổng quan về nguồn nhân lực 4 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 4 1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp và quá trình phát triển của kinh tế. 5 1.2. Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 6 1.2.1. Khái niệm. 6 1.2.2. Vai trò 8 1.2.3. Chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. 9 1.2.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực. 9 1.2.3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 9 1.2.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 10 1.3. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực 11 1.3.1. Phân tích công việc 11 1.3.2. Tuyển dụng nhân sự. 14 1.3.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16 1.3.4. Đánh giá 17 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp 21 1.4.1. Các yếu tố bên ngoài 21 1.4.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 23 1.5. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực 23 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NH N LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC 25 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC 25 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty. 28 2.2. Phân tích sơ bộ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 31 2.2.1. Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC. 32 2.2.2. Thực trạng phân tích công việc 38 2.2.2. Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 39 2.2.3. Thực trạng công tác thù lao lao độngtại công ty 44 2.2.3.1. Thù lao tài chính 44 2.3. Yếu tố phi tài chính. 47 2.4. Đánh giá chung công tác thù lao chung cho người lao động tại công ty. 48 2.4.1. Đánh giá năng lực thực hiện công việc 49 2.4.2. Đãi ngộ vật chất 49 2.5. Đánh giá về quản trị nhân sự tại Công ty 51 2.5.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản trị nguồn nhân lực 51 2.5.2. Nguyên nhân của những vấn đề tồn tại 54 2.6. Nguyên nhân của những tồn tại. 57 2.6.1. Nguyên nhân khách quan. 57 2.6.2. Nguyên nhân chủ quan. 57 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NH N LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG Y HỌC BEMEC 59 3.1. Định hướng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CP truyền thông y học BEMEC trong năm 2016. 59 3.1.1. Định hướng chung 59 3.1.2. Định hướng cho công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 59 3.1.3. Định hướng cho công tác đào tạo và phát triển nhân lực 60 3.1.4. Định hướng cho công tác duy trì nguồn nhân lực 60 3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC trong thì gian tới. 61 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  • Vốn lưu động và giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Hải Hà
  • Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm tài sản lưu động của doanh nghiệp
  • Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia có tiềm năng phát triển cao, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức cần phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Để làm được điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ nguồn nhân lực đủ về số lượng và tốt về chất lượng. Làm sao để quản trị nguồn nhân lực thành công và hiệu quả với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sự biến đổi không ngừng của môi trường kinh doanh, cạnh tranh trở nên khốc liệt trong nền kinh tế thị trường và phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động, đòi hỏi các nhà quản trị phải có quan điểm tiên tiến. Bất kì một doanh nghệp hay tổ chức nào dù quy mô lớn hay nhỏ, rộng hay hẹp trong lĩnh vực nào thì tầm quan trọng của con người là một thực tế. Con người là nguồn sáng tạo của mọi tổ chức, họ sáng tạo, thiết kế sản xuất ra hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý tối ưu nguồn nhân lực và tổ chức lao động hợp lý là một biện pháp quản lý là một biện pháp hiệu quả hiện nay đã và đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Một doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tài chính dồi dào, máy móc hiện đại đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị ngồn nhân lực. Các phương thức quản trị sẽ quyết định bầu không khí lao động trong tổ chức căng thẳng hay vui vẻ thoải mái. Đồng thời thực hiện tốt, hiệu quả công tác này sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phúc lợi của người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động hăng hái nâng cao năng suất lao động, gắn bó với tổ chức. Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp, tổ chức kết hợp với những lý thuyết trên giảng đường và kiến thức thực tế trong quá trính thực tập tại Công ty Cổ phần Truyền thông y học BEMEC em chọn đề tài “ Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn n hân lực tại công ty Cổ phần Truyền thông y học BEMEC” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

  1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu.

–  Đối tượng: Những vấn đề liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực chung của Công ty như hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, thù lao và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Truyền thông y học BEMEC. –  Phạm vi nghiên cứu: Tập chung đi sâu ngiên cứu những vấn đề cơ bản của công tác quản trị nguồn nhân lực trong đó có ba vấn đề cơ bản: Tuyển dụng, đào tạo và thù lao lao động. Số liệu nghiên cứu được cấp từ phòng ban trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay.

  1. Mục đích nghiên cứu.

–  Ngiên cứu những lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. –   Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. –   Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC. Trong thời gian tới.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Leenin, áp dụng hệ thống phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, bảng biểu, thống kê, phương pháp bảng hỏi, khảo sát…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

  1. Két cấu luận văn

 Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về công tác quản tri nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị ngồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông y học BEMEC.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word