loading

Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Ct Tnhh

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH v MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUÁ TRÌNH X Y DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1 Chiến lược kinh doanh 10 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 10 1.1.2 Đặc điểm của chiến lược kinh doanh 11 1.1.3 Vai trò của việc xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp 12 1.2 Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh 13 1.2.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp 13 1.2.2 Phân tích môi trường bên ngoài 14 1.2.3 Phân tích môi trường nội bộ 20 1.2.4 Xây dựng những chiến lược tương ứng với điều kiện thực tế doanh nghiệp 21 1.2.5 Phân tích, đánh giá và lựa chọn chiến lược tốt nhất để triển khai thực hiện 25 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới quá trình xây dựng chiến lược của doanh nghiệp 26 1.3.1 Nhân tố khách quan 26 1.3.2 Nhân tố chủ quan 27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG X Y DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ANH 29 2.1 Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh 29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 29 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và nhiệm vụ của công ty 30 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 32 2.1.4 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh và môi trường kinh doanh của công ty 36 2.2 Một số chỉ tiêu kinh doanh cơ bản của công ty trong những năm gần đây 39 2.3 Thực trạng xây dựng chiến lược tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh 41 2.3.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp 41 2.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp 42 2.4 Xây dựng và lựa chọn những loại chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn mục tiêu 52 2.5 Đánh giá quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 55 2.5.1 Những kết quả đã đạt được 55 2.5.2 Những hạn chế 55 2.5.3 Những nguyên nhân 56 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC X Y DỰNG CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN ANH 59 3.1 Định hướng phát triển và phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 59 3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 59 3.1.2. Phương hướng nâng cao công tác xây dựng chiến lược của công ty 60 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Sơn Anh 61 3.2.1 Thực hiện tổ chức sắp xếp lại và tăng cường giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công nhân viên 61 3.2.2 Tăng cường công tác thu hồi vốn, lựa chọn và phân bổ nguồn vốn hợp lý, ổn định tài chính của công ty 64 3.2.3 Phát huy các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công 66 3.2.4 Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, hệ thống marketing hiện đại 67 3.2.5 Một số kiến nghị 68 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

Xem thêm:

  • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Một số giải pháp nâng cao quyền tự chủ tài chính
  • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài

  Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các công ty được mở rộng, song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điều này sẽ mở ra các cơ hội kinh doanh sâu rộng hơn đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa đến sự phát triển của công ty. Trong xu thế thị trường ngày càng được hợp nhất và tạo thành một khối thống nhất như thị trường khối asean, hay chúng ta tham gia vào các hiệp định tự do thương mại hóa trên quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một hướng đi đúng đắn, có một chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài, và các chiến lược ngắn phù hợp với từng giai đoạn,từng bối cảnh để có thể tồn tại trước các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực kinh tế mạnh ở nước ngoài Thực tiễn cũng cho chúng ta thấy rằng nếu một doanh nghiệp có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về các chiến lược kinh doanh, cũng như có sự đầu tư tốt về hoạch định chiến lược trong tương lai, biết tận dụng các lợi thế của mình sẽ chiếm được các ưu thế nhất định trên thị trường và có đủ sức cạnh tranh với các công ty của các nước phát triển Nhận biết được tầm quan trọng và qua khảo sát thực tế tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh. Em đã triển khai và xây dựng đề tài

Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh

  • Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: phân tích, đánh giá tổng hợp thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh. Từ đó đưa ra các giải pháp và cung cấp thêm các thông tin cho việc xây dựng một chiến lược kinh doanh cho các công ty vừa và nhỏ.

  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

  • Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
  • Tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Phạm vi nghiên cứu Về không gian :Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh. Về thời gian :Đề tài nghiên cứu, đánh giá tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anhtrong 3 năm trở lại đây, cụ thể là từ năm 2013 đến năm 2015.

  • Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng các phương pháp để nghiên cứu: – Phương pháp phân tích thống kê. – Phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu để phân tích. – Phương pháp dự báo, thực chứng (giải thích và dự báo). – Phương pháp phân tích chuẩn mực, lựa chọn và quyết định.

  • Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương như sau : Chương 1 : Chiến lược kinh doanh và quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2 : Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh Chương 3 :  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh Do thời gian có hạn và trình độ hạn chế, chắc chắn chuyên đề còn có nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự phê bình và góp ý để có thể hoàn chỉnh hơn . Cuối cùng, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn – TS. Nguyễn Xuân Điền cùng các cán bộ công nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Anh đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word