loading

Một Số Giải Pháp Mở Rộng Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân – Hộ Gia Đình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NH N – HỘ GIA ĐÌNH CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của khách hàng tại ngân hàng thương mại. 3 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại. 3 1.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 3 1.2. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình của ngân hàng thương mại. 5 1.2.1. Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình. 5 1.2.2. Quy trình chovay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại…………….. 12 1.3. Mở rộng cho vay đối với cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình. 18 1.3.1. Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 18 1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình. 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NH N – HỘ GIA ĐÌNH TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỪ LIÊM. 25 2.1. Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN&PTNT Việt Nam 25 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 26 2.1.3. Các hoạt động chính của NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 32 2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm. 34 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân- hộ gia đình tại NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 38 2.2.1. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân – hộ gia đình. 38 2.2.2 Kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn chi nhánh huyện Quỳ Châu. 41 2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 54 2.3.1. Thuận lợi và kết quả đạt được. 54 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NH N – HỘ GIA ĐÌNH TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỪ LIÊM. 62 3.1 Định hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh. 62 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm. 63 3.2.1. Hoàn thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ cho vay KHCN – hộ gia đình. 63 3.2.3. Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giao dịch. 67 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn. 68 3.2.5 Đẩy mạnh công tác Marketing Ngân hàng. 68 3.2.6 Cải tạo cơ sở hạ tầng, hiện đại hoá khoa học công nghệ. 69 3.2.7 Nâng cao hiệu quả, phát triển, quản lý nguồn nhân lực. 69 3.3 Kiến nghị. 71 3.2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nướcViệt Nam. 71 3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN&PTNT Việt Nam. 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

Xem thêm:

  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Kế toán nguyên vật liệu
  • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt,việc hoàn thiện và mở rộng các hoạt động là hướng đi và cũng là phương châm cho các Ngân hàng tồn tại và phát triển. Trong các hoạt động của Ngân hàng có hoạt động cho vay, tuy nhiên các Ngân hàng thường chú trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp mà chưa quan tâm đến cho vay khách hàng cá nhân. Từ thực tế đó cho thấy khi xã hội ngày càng phát triển, không chỉ có các công ty, các doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường mà các cá nhân cũng có nhu cầu vay vốn và sử dụng vốn hơn bao giờ hết. Cuộc sống ngày càng hiện đại, mức sống cũng được nâng cao, cuộc sống giờ đây không chỉ bó hẹp trong việc “ăn no, mặc ấm” mà đã dần chuyển sang “ăn ngon, mặc đẹp” và còn rất nhiều nhu cầu khác cần được đáp ứng. Giờ đây tâm lý của các khách hàng cá nhân coi việc đi vay để thoả mãn sử dụng nhu cầu, hàng hoá trước khi có khả năng thanh toán. Đáp ứng nhu cầu này thì các Ngân hàng đã mở rộng cung cấp vốn cho khách hàng cá nhân có nhu cầu, giúp xã hội giải quyết được tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời, làm cho quá trình sản xuất được liên tục, nâng cao chất lượng cuộc sống…Bên cạnh đó ngân hàng cũng có thêm một khoản thu nhập từ lãi, giúp ngân hàng tồn tại và phát triển. Cho vay khách hàng cá nhân không chỉ mang lại thu nhập cho ngân hàng mà còn giúp ngân hàng phân tán rủi ro. Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quỳ Châu và qua việc nghiên cứu những số liệu về tình hình cho vay của ngân hàng, thấy được hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình của ngân hàng, cũng là một trong những hoạt động tín dụng cơ bản, mang lại một phần thu nhập cho ngân hàng nhưng những kết quả đạt được đó chưa xứng đáng với quy mô có thể đạt tới, hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại đây vẫn gặp phải một số khó khăn. Để giải quyết những khó khăn này cũng như phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình thì trong thời gian tới ngân hàng cần nghiên cứu và đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn tồn đọng hiện có. Đây chính là lý do em  lựa chọn đề tài “

Một số giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm

để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài lời mở đầu, kết luận, kết cấu của bài chuyên đề thực tập có các chương như sau:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình của một ngân hàng thương mại.
  • Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm.
  • Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân – hộ gia đình tại NHNN&PTNT chi nhánh Từ Liêm

Mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng chắc rằng bài báo cáo sẽ còn nhiều thiếu sót, kính mong các thầy, cô đóng góp ý kiến, sửa đổi để em có bài báo cáo hoàn thiện hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word