loading

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Công Ty Tnhh May Xuất Khẩu Thái Hưng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: 5

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 5

1.1. Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 5

1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 5

1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh 7

1.2. Nội dung cạnh tranh 10

1.2.1. Các công cụ cạnh tranh 10

1.2.2. Các hình thức cạnh tranh 13

1.2.3. Vai trò của nâng cao năng lực cạnh tranh 17

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 18

1.3.1. Nhân tố bên trong 19

1.3.2. Nhân tố bên ngoài 21

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 26

1.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp 32

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU THÁI HƯNG 33

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 33

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản trị và nguồn nhân lực của công ty 35

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 41

2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong vài năm gần đây: 42

2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng: 44

2.2.1. Nguồn tài chính 44

2.2.2. Máy móc thiết bị, công nghệ 47

2.2.3. Nguồn nhân lực 49

2.2.4 Chất lượng sản phẩm 51

2.2.5. Thị phần sản phẩm 51

2.2.6. Chất lượng sản phẩm 51

2.2.7. Thương hiệu 52

2.3. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 52

2.3.1. Thành tựu đạt được 53

2.3.2. Hạn chế: 53

2.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế 54

CHƯƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH MAY XUÂT KHẨU THÁI HƯNG 57

3.1. Định hướng phát triển cho Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng trong trong giai đoạn 2015-2020 57

3.1.1. Định hướng phát triển sản xuất. 57

3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng 57

3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng 59

3.2.1. Giải pháp về hoạt động kinh doanh 59

3.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực 60

3.2.3. Giải pháp về vốn 62

3.2.4. Giải pháp về công nghệ 64

3.2.5. Giải pháp về thị trường 64

3.2.6. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị chất lượng 67

3.3. Một số kiến nghị 68

3.3.1. Về phía nhà nước 68

3.3.2. Về phía chính quyền địa phương 69

KẾT LUẬN 70

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

Bên cạnh những thuận lợi các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt và không cân sức về nhiều mặt như vốn, công nghệ, trình độ quản lý,…

Với khả năng cạnh tranh tốt, điều này giúp cho doanh nghiệp đứng vững hoặc vượt qua một cuộc cạnh tranh dễ dàng hơn. Nó có thể làm chậm hoặc ngưng sự xói mòn của thị trường. Nó tạo ra một thương hiệu mạnh và làm tăng sức lôi cuốn của công ty đối với các thị trường, mang lại các giá trị hữu hình khác cho doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam phải khẩn trương tạo thế và lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, khẳng định vị trí của doanh nghiệp mình trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành điều kiện tiên quyết sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà nước phải có những giải pháp, chính sách đúng đắn kịp thời. Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng cũng không thể ngoại lệ trước những vấn đề trên. Vì vậy, em xin trình bày đề tài: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng”.

  1. Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng, đánh giá những thành công đã đạt được, hạn chế và nguyên

nhân của thực trạng, từ đó chỉ ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

– Luận văn tập trung nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng.

Phạm vi nghiên cứu:

– Phạm vi không gian: Luân văn đi sâu vào nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là năng lực cạnh tranh của công ty.

– Phạm vi thời gian: Luân văn sử dụng số liệu thời gian từ năm 2013 đến năm 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Đề tài được hoàn thiện bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp nghiên cứu thực tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh nhằm tạo hướng tiếp cận phù hợp với đối tượng  và mục tiêu nghiên cứu.

  1. Kết cấu đề tài

Chương 1: Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng.

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH may xuất khẩu Thái Hưng.

Sau thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty, với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo, Ts. Nguyễn Xuân Điền, cùng với sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các phòng ban nghiệp vụ có liên quan đã giúp em hoàn thành bản Luận văn tốt nghiệp.

Tuy nhiên do trình độ còn nhiều hạn chế nên bản Luận văn không tránh khỏi những sai sót, kính mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, giúp cho em nhìn nhận và phân tích sự việc chính xác hơn để làm cơ sở cải tiến các phương pháp có hiệu quả hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí