loading

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Quyền Tự Chủ, Tự Chịu Trách Nhiệm Về Tài Chính Tại Bv

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP VÀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP 2 1.1 ĐVSN y tế công lập và vai trò của ĐVSN y tế công lập đối với sự phát triển KT-XH 2 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại ĐVSN y tế công lập 2 1.1.2 4 Vai trò của ĐVSN y tế công lập đối với sự phát triển KT – XH 4 1.2 Nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động của các ĐVSN y tế công lập 5 1.2.1 Nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của các ĐVSN y tế công lập 5 1.2.2 Phân phối, sử dụng các nguồn tài chính 8 1.3 Tự chủ tài chính đối với các ĐVSN y tế công lập 10 1.3.1 Sự cần thiết phải trao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSN y tế công lập 10 1.3.2 Nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ tài chính đối với các ĐVSN y tế công lập 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN E 15 2.1. Khái quát chung về Bệnh viện E 15 2.1.1. Lịch sử phát triển, chức năng và nhiệm vụ của đơn vị 15 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 17 2.1.3. Những thành quả điển hình 18 2.2. Thực trạng triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện E 19 2.2.1 19 Cơ chế tự chủ về huy động nguồn tài chính 19 2.2.2. Cơ chế tự chủ về phân phối, sử dụng các nguồn tài chính: 24 2.2.3. Cơ chcơ sở rất lớn để Bệnh viện có thể tiến t.2.3. B2.3 3 2.3. Tổng hợp những đánh giá về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện E 6 2.3.1. Những thành quả đạt được 6 2.3.2 Hạn chế còn tồn tại 8 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIÊN E 10 3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động và nâng cao khả năng tự chủ tài chính của Bệnh viện E 10 3.1.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển hoạt động của Bệnh viện 10 Mục tiêu, phương hướng nâng cao khả năng tự chủ tài chính của v 13 3.1.2 Bệnh viện E 13 3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng tự chủ tài chính của Bệnh viện E…. 15 3.2.1. Đa dạng hóa nguồn thu 15 3.2.2. Nâng cao hiệu quả của các khoản chi 16 3.2.3. Các giải pháp khác 17 3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 19 3.3.1. Điều kiện pháp lý 19 3.3.2 Điều kiện đối với Bệnh viện E 20 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

Xem thêm:

  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Kế toán nguyên vật liệu
  • Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài luận văn Những năm gần đây hệ thống y tế Việt Nam được đánh giá là tiếp tục đạt những thành tựu thần kỳ.Nhiều chỉ số về sức khỏe đã đạt cao hơn so với các nước có cùng thu nhập.Việt Nam cũng là một quốc gia có những chính sách tài chính y tế công bằng nhằm hỗ trợ người nghèo và các nhóm dễ tổn thương như người già,trẻ em,người dân tộc thiểu số…Mạng lưới cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh được mở rộng với gần 14.000 cơ sở khám chữa bệnh công lập ở 4 cấp đạt 20,4 giường bệnh/10.000 dân. Những thành tựu về chăm sóc sức khỏe nhân dân của Việt Nam găn liền với quá trình đổi mới và phát triển đất nước trong hơn 20 năm qua,trong đó có đổi mới hệ thống y tế.Có thể nhận định rằng ,đổi mới lĩnh vực y tế ở Việt Nam được bắt đầu từ đổi mới các chính sách và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh,như các chính sách thu một phần viện phí (năm 1989), Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân (năm 1993 và sửa đổi năm 2003), chính sách về bảo hiểm y tế (năm 1992), chính sách miễn giảm viện phí cho người có công với nước,người nghèo (năm 1994), chính sách xã hội hóa và giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ sở y tế công lập, cụ thể hóa tại Nghi định số 43/2006 NĐ-CP và hiện đang được thay thế bằng Nghị định số 16/2015 NĐ-CP của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính trong các đơn vị sự nghiệp nói chung và sự nghệp y tế nói riêng. Bệnh viện E Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế.Trong quá trình hoạt động thực hiện cơ chế tài chính mới Bệnh viên đã chủ động trong việc huy động các nguồn thu hợp pháp để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, tạo điều kiện tăng thu, từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.Vì vậy,việc triển khai đề tài : Một số giải pháp nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại bệnh viện e Hà Nội ” là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 2.Mục đích nghiên cứu    Việc nghiên cứu cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viện công và thực tiễn hoạt động tại Bệnh viện E nhằm: Nhận thức chung về hoạt động tài chính trong ngành y tế, sự cần thiết phải tăng cường công tác tự chủ về tài chính trong ngành y tế nói chung. Đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình khai thác và sử dụng nguồn tài chính tại Bệnh viện E. Đánh giá tình hình thực hiện tự chủ về tài chính của Bệnh viện E giai đoạn 2013 – 2015. Chỉ ra ưu nhược điển, những khó khăn và thuận lợi trong thực hiện tự chủ tài chính tại Bệnh viện E. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tự chủ về tài chính tại Bệnh viện E. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .Đối tượng nghiên cứu : những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế tự chủ tài chính tại trường đại học.  . Phạm vi nghiên cứu:Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện E Hà Nội 4.Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu -Phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận qua sách vở, văn bản do Nhà nước ban hành -Phương pháp thu thập thông tin: Xin số liệu tại đơn vị thực tập Phòng tài chính-kế toán Bệnh viện E -Phương pháp chuyên gia:Thông qua trao đổi cùng giáo viên hướng dẫn -Sử dụng phương pháp thống kê khoa học để phân tích số liệu -Sử dụng phương pháp so sánh

  1. Kết cấu của luận văn:

Chương 1 : Đơn vị sự nghiệp y tế công lập và tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập Chương 2: Thực trạng triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại bệnh viện E. Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao khả năng tự chủ tài chính của bệnh viện E

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí