loading

Một Số Giải Pháp Phòng Chống Buôn Lậu Tại Cục Điều Tra Chống Buôn Lậu – Tổng Cục Hải Quan

Một số giải pháp phòng chống buôn lậu tại Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 4 1.1. Lý luận chung về điều tra chống buôn lậu 4 1.1.1 Vấn đề buôn lậu 4 1.1.2 Nội dung điều tra chống buôn lậu 6 1.1.3 Nguyên nhân của buôn lậu 7 1.1.4 Ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động buôn lậu  đối với tình hình kinh tế – xã hội của đất  nước 10 1.1.5. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của ngành Hải quan đối với hoạt động phòng chống buôn lậu 13 1.2. Kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động phòng, chống buôn lậu,  của Hải quan các nước trên thế giới 21 1.2.1. Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) 21 1.2.2. Hải quan một số nước trên thế giới 23 CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU 25 2.1. Giới thiêu chung về Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ của Cục điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng Cục Hải quan 25 2.1.2 Hệ thống tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng Cục Hải quan 29 2.2 Cơ sở pháp lý cho hoạt động chống buôn lậu và gian lận đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 31 2.3. Thực trạng buôn lậu, trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế và phát triển kinh tế thị trường 42 2.3.1 Thực trạng chung cả nước 42 2.3.2 Tình hình hoạt động điều tra chống buôn lậu của Cục điều tra chống buôn lậu 48 2.3.3 kết quả 52 2.4. Hạn chế còn tồn tại 56 CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ  GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CỤC PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU – TỔNG CỤC HẢI QUAN 64 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống buôn lậu  của Cục diều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan 68 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật 68 3.2.2. Cải cách thủ tục hành chính 69 3.2.3. Kiểm tra sau thông quan 70 3.2.4. Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ nâng cao đời sống cho nhân dân 70 3.2.5. Đẩy mạnh sản xuất trong nước 71 3.2.6. Tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành trong công tác chống buôn lâu đồng thời phân định rõ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên ngành 71 3.2.7. Xây dựng lực lương chống buôn lậu trong sạch 73 3.2.8. Trang bị máy móc thiết bị hiện đại cho lực lượng chống buôn lậu 74 3.2.9. Một số giải pháp cụ thể cần được thực hiện: 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC THAM KHẢO 78

Xem thêm:

  • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với động vật hoang dã tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.
  • Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
  • Giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông TECAPRO

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tệ nạn buôn lậu, ở nước ta trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, mang tính thời sự; có xu hướng gia tăng về quy mô, chủng loại hàng hóa, thủ đoạn ngày càng tinh vi; có nơi, có lúc trở nên nóng bỏng, quyết liệt. Buôn lậu thật sự trở thành chủ điểm  gây trở ngại cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực trạng trên đã và đang là những vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Chính vì vậy Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương chính sáchđể ngăn chặn, phòng ngừa “hiểm họa” này đánh giá: “buôn lậu đang diễn biến hết sức nghiêm trọng, đã gây ra những hậu quả nguy hại về kinh tế – xã hội, cản trở quá trình phát triển lành mạnh của kinh tế đất nước”. Để giải quyết vấn đề này, Đảng và Nhà nước xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách và lâu dài; đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống nhằm từng bước ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tệ nạn buôn lậu. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể giành thắng lợi nếu được phối hợp triển khai mạnh mẽ trên địa bàn toàn quốc và trên từng địa bàn cụ thể, trong đó đấu tranh phòng chống buôn lậu trên từng địa bàn có ý nghĩa quan trọng. Trong thực tiễn tại Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan đang diễn ra từng ngày từng giờ tham gia điều tra rất nhiều vụ án trên rất nhiều địa bàn , từ đơn giản đến những vụ mang tính phức tạp , ảnh hưởng sâu rộng, việc cấp bách thiết yếu được đặt ra là về vấn đề giải pháp để triệt phá các đường dây buôn lậu, xử lý kịp thời và công minh, minh bạch. Và đây là một trong nhưng vấn nạn mang tính cấp thiết, cần được nghiên cứu, quan tâm, cải cách, sửa đổi  để đạt hiệu quả tối ưu nhất cho Hải quan Việt Nam. Xuất phát từ những lý do trên, cho nên em đã xin phép nhà trường cho phép em chuyển tới Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan để cập nhật tài liệu , nghiên cứu về vấn nạn buôn lậu. Và trong thời gian thực tập tại Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “: Một số giải pháp phòng chống buôn lậu tại Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan Theo  em, đây là đề tài mang tính thời sự, cần được quan tâm trong bối cảnh ngành Hải quan Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa ngành. 2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu là hoạt động phòng chống buôn lậu và của ngành Hải quan. -Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Đề xuất các giải pháp tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu của Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan hiện nay. -Mục đích nghiên cứu chính của luận văn Khái quát những vấn đề lý luận về buôn lậu và đấu tranh chống buôn lậu. Làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Hải quan trong đấu tranh phòng chống buôn lậu. Đánh giá thực trạng đấu tranh phòng chống buôn lậu ở Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan thời gian qua; đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục hải quan trong thời gian tới. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là những chính sách, giải pháp của ngành Hải quan và những kết quả, hạn chế trong hoạt động phòng chống buôn lậu. Thời gian nghiên cứu: từ năm 2011 đến 2013 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng về nhà nước và pháp luật đối với hoạt động Hải quan làm cơ sở lý luận để nghiên cứu. Luận văn sử dụng các phương pháp: lôgíc và lịch sử, phân  tích và tổng hợp; cụ thể: phương pháp luật học so sánh, phương pháp thống kê, phân tích, phương pháp điều tra, gắn lý luận với thực tiễn, để chọn lọc tri thức khoa học cũng như kinh nhiệm thực tiễn để thực hiện mục đích và nhiệm vụ luận văn đề ra. Trong quá trình nghiên cứu tác giả tham khảo, kế thừa có chọn lọc các công trình nghiên cứu, bài viết có liên quan đến lĩnh vực luận văn đề cập. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo; luận văn được kết cấu thành 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CỤC  ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU – TỔNG CỤC HẢI QUAN CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 1.1. Lý luận chung về điều tra chống buôn lậu 1.1.1 Vấn đề buôn lậu 1.1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1.1 Buôn lậu Thuật ngữ  buôn lậu được sử dụng với những ý nghĩa rất khác nhau. Từ góc độ của khoa học về ngôn ngữ, cụm từ “buôn lậu”  có ý nghĩa là buôn bán những hàng hoá trốn thuế và hàng cấm. Đây là một khái niệm kế thừa những hiểu biết xưa nay của cụm từ này và khá phù hợp với quan niệm phổ thông hiện nay.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.