loading

Một Số Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Thuế Tndn Đối Với Dn Ngoài Quốc Doanh Trên Địa Bàn Quận Hai Bà Trưng

Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với DN ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 3 1.1. Khái quát chung về thuế TNDN 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm 3 1.1.2. Nội dung chủ yếu của thuế thu nhập doanh nghiệp ở việt nam 4 1.2. Quản lý thuế TNDN đối với DN ngoài quốc doanh 14 1.2.1. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp  đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 14 1.2.2. Nội dung của quản lý thu thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 16 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 19 2.1.Đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội Quận Hai Bà Trưng và cơ cấu tổ chức Chi cục thuế Quận Hai bà Trưng 19 2.1.1. Sơ lược về tình hình phát triển kinh tế xã hội địa bàn quận Hai Bà Trưng……. 19 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng 20 2.2. Thực trạng quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp NQD trên địa bàn Quận …….. 23 2.2.1. Quản lý người nộp thuế 28 BẢNG 2.3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NNT CẤP CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG (TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013) 29 2.2.2. Quản lý căn cứ tính thuế 31 2.2.3. Quản lý thu nộp tiền thuế 50 2.2.4. Quản lý ưu đãi thuế 55 2.3. Đánh giá chung về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng 57 2.3.1. Những kết quả đạt được 57 2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý 58 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 63 3.1. Mục tiêu và yêu cầu tăng cường công tác quản lý thuế TNDN đối với dianh nghiệp NQD 63 3.1.1. Phát huy tối đa vai trò của thuế TNDN nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nền kinh tế 63 3.1.2. Quản lý thuế TNDN đảm bảo bao quát nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời 64 3.1.3. Quản lý thuế TNDN coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế 65 3.1.4. Quản lý thuế TNDN đi đôi với cải cách hành chính thuế 65 3.1.5. Ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý thuế, thiết lập mạng lưới thông tin quản lý thuế toàn ngành. 65 3.2. Các giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp 66 3.2.1. Tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế 66 3.2.2. Tăng cường quản lý kê khai thuế TNDN 67 3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra 73 3.2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ ĐTNT. 75 3.2.5. Tăng cường quản lý nợ thuế 77 3.3.6. Các giải pháp khác 77 3.3. Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế TNDN các doanh nghiệp NQD. 79 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 79 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm:

  • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
  • Hoàn thiện các giải pháp tài chính để thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
  • Tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh  nghiệp ngoài quốc doanh

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước thì các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn cả nước cả về số lượng và chất lượng, góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế của đất nước ta diễn ra nhanh và mạnh hơn. Từ đó, chúng ta càng thấy rõ được tầm quan trọng của thuế TNDN từ khu vực DN NQD đóng góp vào ngân sách nhà nước một phần không nhỏ. Bên cạnh đó, trong cơ chế thị trường hiện nay, vẫn còn tồn tại những đối tượng nộp thuế không tự giác chấp hành pháp luật thuế, cố tình khai man, trốn thuế, dây dưa chậm nộp thuế, trình độ về thuế của người nộp thuế chưa cao và chưa đồng đều, nhiều khoản thu nhập mới phát sinh có khả năng đánh thuế nhưng chưa được luật thuế điều chỉnh … gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Do vậy, cần phải có những biện pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với loại hình này, qua đó đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của thuế cũng  như vai trò của thuế trong nền kinh tế. Trong quá trình thực tập tại Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng- Thành phố Hà Nội, cùng với sự giúp đỡ của PGS.TS. Nguyễn Thị Liên và các cô chú, anh chị trong Chị cục thuế, em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế TNDN đối với DN ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng “ làm luận văn tốt nghiệp.

  1. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Là nghiên cứu tình hình, đặc điểm của quản lý thu thuế TNDN đối với loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đồng thời làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chưa phù hợp với thực tiễn.Từ đó, đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại trong quản lý thu thuế TNDN.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiện cứu: Đề tài tập trung chủ yếu vào việc đánh giá thực trạng và tìm giải pháp nâng cao quản lý thuế TNDN đối với DN NQD giai đoạn 2014 – 2020. Do đó đối tượng nghiện cứu của đề tài là các DN NQD trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng. Phạm vi nghiên cứu : Về không gian: Nghiên cứu tại Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng . Về thời gian: Đề tài tập trung nghiện cứu thực trạng quản lý thu thuế của các DN NQN trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2011- 2013.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp so sánh: Dựa vào các số liệu liên quan đến tình hình thu nộp thuế TNDN của các DN NQN do các phòng thống kê và tổng hợp để so sánh tình hình thu nộp giữa các năm 2012- 2013. Phương pháp quan sát, phỏng vấn: theo dõi quá trình làm việc và phỏng vấn các các bộ thuế trong Chi cục. Phương pháp thống kê: tiến hành thu thập, phân tích, xử lý, đối chiếu số liệu để từ đó hệ thống lại những thông tin cần thiết cho đề tài.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

         Chương 1:Thuế thu nhập doanh nghiệp và quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh          Chương 2: Thực trạng quản lý thuế TNDN dối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận hai Bà trưng          Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng quản lý thuê TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng CHƯƠNG 1 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Khái quát chung về thuế TNDN Khái niệm, đặc điểm

  • Khái niệm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là sắc thuế tính trên thu nhập tính thuế của các doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
  • Đặc điểm

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.