loading

Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Các Doanh Nghiệp Tại Nh

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I:LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại 4 1.1. 1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 4 1.1. 2 Chức năng của Ngân hàng Thương mại 5 1.1. 3 Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại 6 1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại 7 1.2.1 Khái niệm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 7 1.2.2 Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 7 1.2.3. Phân loại cho vay của Ngân hàng thương mại 9 1.2.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 11 1.3 Chất lượng cho vay vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 13 1.3.1 Khái niệm về chất lượng cho vay vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp 13 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay vốn ngắn hạn 13 1.3.3 Sự cần thiết của nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại 17 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay vốn ngắn hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại 20 TÓM TẮT CHƯƠNG I 24 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY VỐN NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 25 2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 25 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 26 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 28 2.1.4.Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thời gian qua 30 2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh Quang Trung 42 2.3 Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung 50 2.3.1 Phân tích chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp theo các tiêu chí 50 2.3.2. Những kết quả đạt được 58 2.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân 59 TÓM TẮT CHƯƠNG II 63 CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUANG TRUNG 64 3.1 Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn và nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung đến năm 2020 64 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 64 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 65 3.1.3 Định hướng nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 66 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại BIDV Chi nhánh Quang Trung 67 3.2.1 Tạo nguồn vốn ổn định 67 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay ngắn hạn 68 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 70 3.2.4 Thực hiện đúng quy trình cho vay. 71 3.2.5. Thực hiện bảo đảm tiền vay 72 3.2.6. Xác định mô hình quản trị rủi ro cho vay hợp lý 73 3.2.7 Tăng cường công tác quản lý tín dụng 74 3.2.8 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 77 3.3 Một số kiến nghị 78 3.3.1 Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 78 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 79 3.3.3 Đối với Nhà nước 80 TÓM TẮT CHƯƠNG III 81 KẾT LUẬN 82

 • Tăng cường quản lí thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 • Improving customer service in Military commercial join stock bank – Hoang Quoc Viet Branch
 • Nhu cầu vay trả góp trong nền kinh tế, từ nhu cầu phát triển của mỗi ngân hàng

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

 • Sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận văn

  Trong những năm qua, Việt Nam đang nỗ lực đổi mới để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành ngân hàng cũng có những chuyển biến tích cực để khẳng định sự lớn mạnh của mình trong mọi phương diện hoạt động, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến cuối năm 2014 có 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 100 chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng nước ngoài. Trong 39 Ngân hàng Thương mại của Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV là một trong những ngân hàng luôn nằm trong top đầu các ngân hàng thương mại cổ phần. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển đã xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, uy tín và chỗ đứng vững chắc của mình với hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Mặt khác, Việt Nam vừa ký thành công hiệp định TPP vào tháng 10/2015, một hiệp định có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức rõ những cơ hội dành cho các doanh nghiệp trong nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng đang đổi mới mình thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay đối các doanh nghiệp. Trong đó hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn là một sản phẩm chiến lược của BIDV Chi nhánh Quang Trung trong những năm gần đây. Theo đó, cơ cấu dư nợ tín dụng trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn so với tín dụng ngắn hạn. Trong giai đoạn 2012-2015, doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp của BIDV Chi nhánh Quang Trung đều tăng trong khoảng 10%-20%, tỷ lệ nợ xấu luôn trong ngưỡng an toàn. Song cơ sở vật chất lẫn nhân lực trong ngành ngân hàng luôn  phát triển nhanh chóng. Chính vì thế việc nâng cao chất lượng cho vay nói chung và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nói riêng luôn được chú trọng. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại BIDV Chi nhánh Quang, em đã được tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu về môi trường thực tế, dựa trên các số liệu được cung cấp, em đã chọn đề tài Chuyên đề tốt nghiệp:

Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung”

 

 • Mục đích nghiên cứu

  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào 3 nội dung chính sau:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về Ngân hàng thương mại và chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của các NHTM trong nền kinh tế thị trường.
 • Phân tích và đánh giá về thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Quang Trung.
 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Quang Trung.

 

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

 • Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại.
 • Phạm vi nghiên cứu:

+Không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Quang Trung.

 • Thời gian: Số liệu và tình hình thực trạng từ 2012 – 2015, đề xuất định hướng và giải pháp cho giai đoạn 2016-2020
 • Trong bài khóa luận này, em nghiên cứu chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp trên quan điểm của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

 

 • Phương pháp nghiên cứu:

 

 • Sử dụng các biện pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê-nin
 • Đề tài sử dụng phương pháp phân tích tình huống, trong trường hợp này là phân tích trường hợp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung.
 • Ngoài ra, bài khóa luận cũng sử dụng các phương pháp khác như: thống kê, tổng hợp, thu thập phân tích dữ liệu, so sánh,… đề đưa ra các kết luận cho nghiên cứu của mình.

 

 • Kết cấu của bài luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của bài luận văn gồm 3 chương như sau: Chương I: Lý thuyết chung về chất lượng cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Chương II: Thực trạng chất lượng cho vay vốn lưu động đối với các doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh Quang Trung Chương  III: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay vốn lưu động đối với các Doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh Quang Trung

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word