loading

Nâng Cao Chất Lượng Cho Vay Tại Nhtmcp Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng em, các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 11

1.1.Tổng quan về hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. 11

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường. 11

1.1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. 16

1.2. Một số vấn đề về chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. 19

1.2.1. Quan niệm về chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. 19

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại. 20

1.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay DNNVV. 24

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại. 25

1.3.1. Nhân tố chủ quan. 25

1.3.2. Nhân tố khách quan. 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 31

2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 31

2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. 31

2.1.2  Sự hình thành và phát triển của Ngân Hàng Thương mại cổ phần  Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 32

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Chi nhánh Hà Nội. 32

2.1.4 Tình hình  hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 34

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần  Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 38

2.2.1 Dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 38

Bảng 2.4 Dư nợ cho vay đối với các DNNVV qua các năm 38

2.2.2  Cơ cấu dư nợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 40

2.3 Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần  Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 46

2.3.1.Phân tích chất lượng cho vay theo các tiêu chí. 46

2.3.2. Những kết quả đạt được. 52

2.3.3 Hạn chế. 54

2.3.4. Nguyên nhân. 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI. 60

3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay và nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016-2020. 60

3.1.1 Dự báo sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 60

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 60

3.1.3. Định hướng phát triển hoạt động kinh cho vay và nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. 61

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội. 62

3.2.1 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân Hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 62

3.2.2 Hoàn thiện, nâng cao quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. 63

3.2.3 Đa dạng hóa lĩnh vực và mở rộng hình thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 64

3.2.4 Nâng cao tiềm lực tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần  Hàng Hải Việt Nam– Chi nhánh Hà Nội. 65

3.2.5 Tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro, xử lý các khoản nợ xấu và nợ quá hạn để nâng cao chất lượng cho vay. 65

3.2.6 Nâng cao chất lượng thẩm định và hoàn thiện mạng lưới thông tin 66

3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 66

3.2.8 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Ngân hàng. 67

3.2.9 Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ cho các DNNVV 69

3.3 Các kiến nghị nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – chi nhánh Hà Nội. 70

3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ và các cơ quan ban ngành 70

3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước. 71

3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 72

3.3.4 Kiến nghị đối với Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 73

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 74

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CBTD Cán bộ tín dụng
DN Doanh nghiệp
DNNVV Doanh nghiệp vừa và nhỏ
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
MSB Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
TCTD Tổ chức tín dụng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội. 39

Bảng 2.2.  Tình hình sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 40

Bảng 2.3.  Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 42

Bảng 2.4 Dư nợ cho vay đối với các DNNVV qua các năm 42

Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn 44

Bảng 2.6 Cơ cho dư nợ DNNVV theo loại tiền tệ. 46

Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ DNNVV theo ngành kinh tế. 48

Bảng 2.8. Hệ số vòng quay vốn cho vay DNNVV 53

Bảng 2.9. Hiệu suất sử dụng vốn vay 53

Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu 54

Bảng 2.11 Tỷ lệ lợi nhuận cho vay DNNVV 55

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Dư nợ cho vay đối với các DNNVV qua các năm

Hình 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn

Hình 2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo loại tiền tệ

Hình 2.4  Tỷ lệ dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng cho vay DNNVV

LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của đề tài

Những năm qua DNNVV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Với khoảng  97% số DN Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), là lực lượng sản xuất hàng hóa, dịch vụ rất quan trọng tạo ra khoảng 40% GDP cho nền kinh tế. Nhận thấy được tiềm năng lớn của đối tượng khách hàng này, các ngân hàng đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng do bộ phận doanh nghiệp này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên không ít ngân hàng vẫn còn e ngại khi tiến hành cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này.

Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn ngân hàng cùng với tình hình cụ thể trong việc cho vay đối với các DNNVV của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội trong thời gian thực tập, em đã chọn đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chất lượng cho vay của NHTM đối với DNNVV được xem xét toàn diện thông qua các chỉ tiêu định tính và định lượng. Với quy mô nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp, em xin đi sâu phân tích chỉ tiêu định lượng để phản ánh chất lượng cho vay đối với các DNNVV.

  • Mục đích nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu của đề tài, luận văn có các nhiệm vụ sau:

    • Hệ thống hóa và làm rõ hơn những lý luận cơ bản về DNNVV, chất lượng cho vay đối với DNNVV tại các NHTM.
    • Khảo sát, phân tích và đánh giá về thực trạng chất lượng cho vay DNNVV tại   NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
    • Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những ưu điểm, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay DNVVN tại  NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí