loading

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Cho Vay Ngắn Hạn Của Seabank Hà Đông

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 0 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ 4 DANH MỤC BẢNG BIỂU 4 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 8 1.1. Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 8 1.1.1. Khái niệm về NHTM 8 1.1.2. Hoạt động cho vay của NHTM 9 a. Khái niệm về hoạt động cho vay của NHTM 9 1.1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 10 1.2. Chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM 14 1.2.1. Quan điểm về chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 14 1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM 15 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 19 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của NHTM 20 1.3.1. Đối với nền kinh tế xã hội 20 1.3.2. Đối với khách hàng 22 1.3.3. Đối với ngân hàng thương mại 22 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI SEABANK CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 24 2.1. Tổng quan về SeABank-chi nhánh Hà Đông 24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh 24 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của SeABank- chi nhánh Hà Đông 26 2.1.3. Kết quả kinh doanh những năm gần đây 26 2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank – chi nhánh Hà Đông 30 2.2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank- chi nhánh Hà Đông 30 2.2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank- chi nhánh Hà Đông 31 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank-chi nhánh Hà Đông. 38 2.3.1. Những kết quả đạt được 38 2.3.2. Những tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank – Chi nhánh Hà Đông 41 2.3.3. Những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank – Chi nhánh Hà Đông 42 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP N NG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI SEABANK-CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 46 3.1. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại SeABank – chi nhánh Hà Đông 46 3.1.1. Định Hướng hoạt động kinh doanh tại SeABank- chi nhánh Hà Đông 46 3.1.2. Định hướng hoạt động nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại SeABank-chi nhánh Hà Đông 47 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại SeABank-chi nhánh Hà Đông 48 3.2.1. Tăng cường hoạt động huy động vốn 48 3.2.2. Tăng cường giám sát quản lý sau cho vay 49 3.2.3. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên tín dụng 51 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định của hoạt động cho vay ngắn hạn 52 3.2.5. Áp dụng chính sách khách hàng hợp lý 53 3.3. Một số kiến nghị 55 3.3.1. Kiến nghị với nhà nước 55 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước 57 3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng SeABank 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 • Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của DN tại Agribank Đại Từ, Thái Nguyên
 • Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong – Thăng Long
 • Nâng cao chất lượng hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại BIDV Quang Trung

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

           Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang trong quá trình đổi mới và đã đạt được những thành công nhất định. Trong quá trình hội nhập, cạnh tranh ngày một diễn ra gay gắt, đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những vận hội mới cũng như những khó khăn phải đối mặt. Hoạt động của ngân hàng đạt được kết quả tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển và ngược lại sự hoạt động yếu kém của ngân hàng sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cả nền kinh tế.            Hòa nhịp cùng sự đổi mới toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – SeABank  cũng đã và đang có sự đổi mới đáng khích lệ. Tuy nhiên trong tiến trình đổi mới SeABank  cũng gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt trong giai đoạn vừa qua. Dưới tác động của suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính toàn cầu,  hoạt động của các NHTM trong đó có cả SeABank  đã gặp những thử thách thực sự như: khó khăn trong hoạt động huy động vốn và tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, khó khăn trong kiểm soát rủi ro… và hoạt động cho vay ngắn hạn chưa thực sự hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeABank – Chi Nhánh Hà Đông, với mong muốn được hiểu sâu hơn về công tác tín dụng ngắn hạn, em đã chọn đề tài:

Nâng cao chất lượng hoạt động    cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á  SeABank  –  Chi Nhánh Hà Đông“.

 • Mục đích nghiên cứu

          Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay ngắn hạn nói riêng của NHTM.          Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông trong giai đoạn 2013 – 2015.          Thứ ba, xác định những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông trong thời gian tới.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

         Khóa luận tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á  SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông từ năm 2013 đến năm 2015.

 • Phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp điều tra phân tích, so sánh các chỉ tiêu trong hoạt động cho vay ngắn hạn của SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông trong giai đoạn 2013 – 2015.
  • Phương pháp phân tích theo nhân tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra những tồn tại nhằm đề xuất các giải pháp, phương hướng giải quyết.
 • Kết cấu khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bài khóa luận được kết cấu làm 03 chương: Chương 1: Những Vấn Đề Chung Về Chất Lượng Cho Vay Ngắn Hạn Của Ngân Hàng Thương Mại Chương 2: Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn tại SeABank  – Chi Nhánh Hà Đông.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word