loading

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Định Giá Tài Sản Đảm Bảo Phục Vụ Cho Vay Tại Bidv Quang Trung

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI CÁC NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 3 1.1.2 Chức năng của Ngân hàng Thương mại. 3 1.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại 4 1.2 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo 5 1.2.2 Các hình thức cho vay có tài sản đảm bảo: 6 1.3 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI CÁC NG N HÀNG THƯƠNG MẠI. 9 1.3.1 Khái niệm về định giá tài sản đảm bảo 9 1.3.2 Nguyên tắc định giá tài sản đảm bảo trong trường hợp ngân hàng tự định giá. 10 1.3.3 Quy trình định giá tài sản đảm bảo trong trường hợp ngân hàng tự định giá. 14 1.3.4 Các phương pháp định giá tài sản đảm bảo được ngân hàng áp dụng khi tự định giá. 19 1.3.5 Các nhân tố tác động tới chất lượng định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại các ngân hàng thương mại. 21 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG 24 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Chi nhánh Quang Trung. 24 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của BIDV Chi nhánh Quang Trung. 25 2.2.2 Cư cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo tại Chi nhánh. 33 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG 35 2.3.1 Quy định pháp lý về việc định giá tài sản đảm bảo tại chi nhánh. 35 2.3.2 Quy trình định giá TSĐB phục vụ cho vay tại BIDV Quang Trung. 36 2.3.3 Nội dung định giá cụ thể đối với từng loại tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại chi nhánh. 40 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 57 2.4.1 Những mặt đạt được. 57 2.4.2 Những mặt còn hạn chế. 58 2.4.3 Nguyên nhân. 59 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 62 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG. 62 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 62 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay có tài sản đảm bảo của Chi nhánh BIDV Quang Trung. 63 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại BIDV Quang Trung. 64 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO PHỤC VỤ CHO VAY TẠI NG N HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG 64 3.2.1 Đối với các phương thức định giá và quy trình định giá. 64 3.2.2 Đối với nội bộ Chi nhánh. 66 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 68 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng BIDV. 68 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 68 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính. 68 3.3.4 Kiến nghị với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đi vay. 69 KẾT LUẬN 70

  • Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của DN tại Agribank Đại Từ, Thái Nguyên
  • Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong – Thăng Long
  • Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại NH TMCP An Bình – Hà Nội 

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, Việt Nam  đang nỗ lực đổi mới để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành ngân hàng cũng có những chuyển biến tích cực để khẳng định sự lớn mạnh của mình trong mọi phương diện hoạt động, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến cuối năm 2014 có 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 34 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 100 chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng nước ngoài. Trong 39 Ngân hàng thương mại của Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV là một trong những ngân hàng luôn nằm trong top đầu các ngân hàng thương mại cổ phần. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển đã xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, uy tín và chỗ đứng vững chắc của mình với hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Mặt khác, Việt Nam vừa ký thành công hiệp định TPP vào tháng 10/2015, một hiệp định có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức rõ những cơ hội dành cho các doanh nghiệp trong nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV cũng đang đổi mới mình thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một thực tế là việc định giá TSĐB nói chung vẫn thường diễn ra tình trạng bất cập trong công tác tổ chức định giá khiến cho việc xác định giá trị của TSĐB gặp không ít khó khăn và trở ngại gây ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng. Trong thời gian thực tập tại Phòng Quan hệ khách hàng 2 – BIDV Chi nhánh Quang Trung, em đã có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động định giá tại đây, được tiếp xúc thực tế với quá trình định giá TSĐB của các anh chị nhân viên, qua đó nhận thấy sự cần thiết và vai trò quan trọng của hoạt động định giá TSĐB phục vụ cho vay tại chi nhánh, do đó em quyết định chọn đề tài: “

Nâng cao chất lượng hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung

làm nội dung nghiên cứu của bài khóa luận tốt nghiệp này. Các nội dung chính của đề tài bao gồm: Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại các ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VIệt Nam Chi nhánh Quang Trung. Để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ths. Trần Thị Thu Hiền đã tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình làm khóa luận, cùng sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cô, chú, anh, chị trong phòng Quan hệ Khách hàng II của BIDV Chi nhánh Quang Trung đã giúp em trong thời gian thực tập tại đây. Trong bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em mong có được ý kiến đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô để hoàn thiện bài viết hơn nữa.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word