loading

Nâng Cao Chất Lượng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Quang Trung

 

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

CÁC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC BIỂU vii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI   VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Khái quát về Ngân hàng Thương mại 4

1.1. 1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 4

1.1. 2 Chức năng của Ngân hàng Thương mại 5

1.1. 3 Các hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại 6

1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại 7

1.2.1 Khái niệm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 7

1.2.2  Đặc điểm cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 7

1.2.3. Phân loại cho vay của Ngân hàng thương mại 9

1.2.4. Vai trò của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 11

1.3 Chất lượng cho vay vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 13

1.3.1 Khái niệm về chất lượng cho vay vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp 13

1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cho vay vốn ngắn hạn 13

1.3.3 Sự cần thiết của nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại 17

1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay vốn ngắn hạn của doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại 20

TÓM TẮT CHƯƠNG I 24

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY VỐN NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 25

2.1 Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 25

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 26

2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 28

2.1.4.Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thời gian qua 30

2.2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh Quang Trung 42

2.3 Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung 50

2.3.1 Phân tích chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp theo các tiêu chí 50

2.3.2. Những kết quả đạt được 58

2.3.3  Những hạn chế và nguyên nhân 59

TÓM TẮT CHƯƠNG II 63

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH QUANG TRUNG 64

3.1 Định hướng hoạt động cho vay ngắn hạn và nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung đến năm 2020 64

3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 64

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 65

3.1.3 Định hướng nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp 66

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại BIDV Chi nhánh Quang Trung 67

3.2.1 Tạo nguồn vốn ổn định 67

3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay ngắn hạn 68

3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 70

3.2.4 Thực hiện đúng quy trình cho vay. 71

3.2.5.  Thực hiện bảo đảm tiền vay 72

3.2.6. Xác định mô hình quản trị rủi ro cho vay hợp lý 73

3.2.7 Tăng cường công tác quản lý tín dụng 74

3.2.8 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 77

3.3 Một số kiến nghị 78

3.3.1 Với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 78

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 79

3.3.3 Đối với Nhà nước 80

TÓM TẮT CHƯƠNG III 81

KẾT LUẬN 81

CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHTM Ngân hàng thương mại
NHNN Ngân hàng Nhà nước
BIDV Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
TMCP Thương mại cổ phần
TCTD Tổ chức tín dụng
DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của BIDV chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015 31

Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn của BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015 33

Bảng 2.3: Tình hình dư nợ cho vay tại BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015 35

Bảng 2.4 Tình hình kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh giai đoạn 2012-2015 37

Bảng 2.5: Thu dịch vụ bảo lãnh thông thường và đối ứng, kinh doanh thẻ, tài trợ thương mại của chi nhánh giai đoạn 2012-2015 40

Bảng 2.6 Lợi nhuận của Chi nhánh giai đoạn 2012-2015 41

Bảng 2.7: Doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp tại BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015 44

Bảng 2.8: Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015 46

Bảng 2.9: Tình hình cho vay ngắn hạn đối với từng loại hình doanh nghiệp của chi nhánh giai đoạn 2012-2015 48

Bảng 2.10: Tình hình cho vay ngắn hạn giai đoạn 2012-2015 của Chi nhánh 51

Bảng 2.11 : Vòng quay vốn ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Chi nhánhgiai đoạn 2012-2015 53

Bảng 2.12: Nợ xấu ngắn hạn đối với doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015 54

Bảng 2.13: Mức sinh lời của đồng vốn cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015 56

Bảng 2.14: Tỷ lệ thu nhập từ cho vay ngắn hạn đối với DN so với Tổng thu nhập giai đoạn 2012-2015 57

DANH MỤC BIỂU

Biểu đồ 2.1:  Tình hình huy động vốn tại BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015

Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay khách hàng của Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015

Biểu đồ 2.3 Cơ cấu dư nợ của Chi nhánh Quang Trung theo kỳ hạn nợ giai đoạn 2012-2015

Biểu đồ 2.4Thu dịch vụ ròng từ thanh toán giai đoạn 2012-2015

Biểu đồ 2.5 Tình hình lợi nhuận của BIDV Chi nhánh Quang Trung giai đoạn 2012-2015

Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn của Chi nhánh

LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết nghiên cứu đề tài luận văn

Trong những năm qua, Việt Nam đang nỗ lực đổi mới để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành ngân hàng cũng có những chuyển biến tích cực để khẳng định sự lớn mạnh của mình trong mọi phương diện hoạt động, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân.

Trong 39 Ngân hàng Thương mại của Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV là một trong những ngân hàng luôn nằm trong top đầu các ngân hàng thương mại cổ phần. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển đã xây dựng hình ảnh một ngân hàng hiện đại, uy tín và chỗ đứng vững chắc của mình với hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước.

Mặt khác, Việt Nam vừa ký thành công hiệp định TPP vào tháng 10/2015, một hiệp định có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức rõ những cơ hội dành cho các doanh nghiệp trong nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cũng đang đổi mới mình thông qua hoạt động huy động vốn và cho vay đối các doanh nghiệp. Trong đó hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp luôn là một sản phẩm chiến lược của BIDV Chi nhánh Quang Trung trong những năm gần đây. Theo đó, cơ cấu dư nợ tín dụng trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn so với tín dụng ngắn hạn. Trong giai đoạn 2012-2015, doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp của BIDV Chi nhánh Quang Trung đều tăng trong khoảng 10%-20%, tỷ lệ nợ xấu luôn trong ngưỡng an toàn. Song cơ sở vật chất lẫn nhân lực trong ngành ngân hàng luôn  phát triển nhanh chóng. Chính vì thế việc nâng cao chất lượng cho vay nói chung và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nói riêng luôn được chú trọng. Vì vậy, trong thời gian thực tập tại BIDV Chi nhánh Quang, em đã được tìm hiểu, học hỏi và nghiên cứu về môi trường thực tế, dựa trên các số liệu được cung cấp, em đã chọn đề tài Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí