loading

Nâng Cao Chất Lượng Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Của Dn Tại Agribank Đại Từ, Thái Nguyên

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Hoạt động tín dụng cuả ngân hàng thương mại 4 1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại 4 1.1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 5 1.2.Thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại. 6 1.2.1.Khái niệm về thẩm định dự án đầu tư. 6 1.2.2.Sự cần thiết về thẩm định dự án đầu tư 6 1.3.Chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại. 9 1.3.1.Quan điểm về chất lượng thẩm định dự án đầu tư. 9 1.3.2.Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định dự án đầu tư. 10 1.3.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư ở ngân hàng thương mại. 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN 15 2.1 Những nét cơ bản về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 15 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 15 2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức 17 2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 32 2.2.1. Khái quát về công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 32 2.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 34 2.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 36 2.3 Ví dụ minh họa cho công tác thẩm định dự án đầu tư tại Agribank Đại Từ 41 2.3.1. Giới thiệu về DNTN TM Trường Giang 41 2.3.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 43 2.3.3 Thẩm định “Dự án đầu tư mua đầu kéo, sơ mi rơ moóc của DNTN TM Trường Giang ” 51 2.3.4 Kết luận và đề xuất của cán bộ thẩm định 60 2.3.5. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định: “Dự án đầu tư mua đầu kéo, sơ mi rơ moóc của DNTN TM Trường Giang” 61 2.4 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 62 2.4.1 Những kết quả đạt được 62 2.4.2 Những điểm hạn chế trong quá trình thẩm định và nguyên nhân của những mặt hạn chế đó. 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN 65 3.1 Định hướng trong việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 65 3.1.1 Định hướng phát triển của chi nhánh 65 3.1.2. Định hướng về công tác thẩm định tại Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên 66 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thẩm định dự án đầu tư tại Agribank Đại Từ 67 3.2.1 Hoàn thiện nội dung và quy trình thẩm định 67 3.2.2 Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng của cán bộ thẩm định 68 3.2.3 Đa dạng hóa nguồn thông tin phục vụ cho công tác thẩm định 70 KẾT LUẬN 75

 • Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Agribank Nam Đô
 • Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong – Thăng Long
 • Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại NH TMCP An Bình – Hà Nội 

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Trong số các nghiệp vụ kinh doanh của NHTM thì nghiệp vụ cấp tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Đây là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận cao nhất nhưng đây cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Nước ta đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, nguồn vốn cho vay dự án đầu tư của NHTM ngày càng phổ biến, cơ bản và quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ. Đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với các NHTM về sự an toàn và hiệu quả của nguồn vốn cho vay theo dự án. Bởi vì, các dự án đầu tư thường đòi hỏi số vốn lớn, thời gian kéo dài và rủi ro rất cao. Để đi đến quyết định cho vay, thì thẩm định dự án đầu tư là khâu quan trọng, quyết định chất lượng cho vay theo dự án của ngân hàng. Thẩm định dự án đầu tư ngày càng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo lợi nhuận, sự an toàn cho ngân hàng. Những năm vừa qua, mặc dù các NHTM đã chú trọng đến công tác thẩm định nhưng nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa đem lại cho nền kinh tế một sự phát triển xứng đáng. Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên, em đã chọn đề tài

Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ, Thái Nguyên

làm khóa luận tốt nghiệp của mình.

 • Đối tượng nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp.
 • Mục tiêu chung:

Phân tích thực trạng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại ngân hàng.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015.
 • Phương pháp nghiên cứu

– Quá trình nghiên cứu được thực hiện bằng cách nghiên cứu kết hợp lý luận và thực tiến, sử dụng phương pháp điều tra khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê để đánh giá.     – Trong quá trình nghiên cứu, sử dụng những kỹ thuật như: Kỹ thuật phân tích ngang, kỹ thuật phân tích dọc, kỹ thuật phân tích qua hệ số…trong phân tích tài chính doanh nghiệp để đánh giá.

 1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

– Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đại Từ Thái Nguyên. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp tại ngân hàng Vì thời gian, điều kiện nghiên cứu và năng lực của bản thân còn hạn chế nên  khóa luận chỉ đi sâu vào một số vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay nói chung và hoạt động thẩm định dự án đầu tư của doanh nghiệp nói riêng. Do vậy, khóa luận của em không tránh khỏi những thiết sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word