loading

Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Tại Nh Agribank Nam Đô

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 :NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại 4 1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng 4 1.1.2. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng 4 1.1.3. Vai trò của hoạt động tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế 5 1.2. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại 7 1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng 7 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 8 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 14 1.3.1. Các nhân tố từ phía Ngân hàng 14 1.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng 16 1.3.3. Các nhân tố khác 18 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI – PHÒNG GIAO DỊCH NAM ĐÔ 20 2.1. Khái quát về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 20 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 21 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 23 2.1.4. Tình hình hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 23 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô. 31 2.2.1. Quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô. 31 2.2.2. Điều kiện chung đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp 35 2.2.3. Thực trạng cấp tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô. 37 2.2.4. Đánh giá thực trạng công tác tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 44 CHƯƠNG 3 :MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM N NG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI – PHÒNG GIAO DỊCH NAM ĐÔ 49 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 49 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 49 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch Nam Đô 49 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 50 3.2.1. Đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng 50 3.2.2 Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay 51 3.2.3. Hoàn thiện quy trình tín dụng 53 3.2.4. Nâng cao trình độ nhân viên, có định hướng phát triển nguồn nhân lực 55 3.2.5.Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ 56 3.3. Một số kiến nghị 56 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 56 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 57 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô 57 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

  • Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá công trình tại Công ty Cổ phần xây dựng số 9
  • Improving customer service in Military commercial join stock bank – Hoang Quoc Viet Branch
  • Giải pháp xã hội hóa các nguồn tài chính trong hoạt động dịch vụ y tế

MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn chuyên đề

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống kinh tế có nhiều chuyển biến, đời sống kinh tế xã hội ngày càng được mở rộng và nâng cao, năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa được nâng lên. Đóng góp của  ngành ngân hàng trong sự phát triển này rất đáng kể, với vai trò là “người đi vay” và ” người cho vay” ngành ngân hàng đã có những thay đổi tích cực phù hợp với tình hình thực tiễn, cố gắng đưa vốn vào lưu thông  nhằm tạo ra nhiều của cải cho xã hội và thúc đẩy kinh tế không ngừng phát triển. Ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng đã có những thuận lợi cơ bản từ chính sách mới của nhà nước về cho vay bảo lãnh, xử lý rủi ro, quản lý lãi xuất. Những cơ chế này góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp vay vốn, lành mạnh hóa tài chính ngân hàng, đưa hoạt động ngân hàng từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Bên cạnh những thuận lợi, công tác đầu tư mở rộng tín dụng trong thời gian qua gặp không ít những khó khăn, đó là sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Trong hoạt động ngân hàng rủi ro thường xuyên xảy ra và có nguy cơ xấu  làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng. Với những kiến thức đã học và qua thực tế tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô , tôi xin chọn đề tài “

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô

  1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô – Mục tiêu nghiên cứu: + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về tín dụng. + Phân tích, đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô trong 3 năm 2013, 2014, 2015. + Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô.

  1.  Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô + Phạm vi về thời gian: Đề tài nghiên cứu bắt đầu từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/04/2016. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu là số liệu trong 3 năm 2013, 2014, 2015 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô. + Phạm vi về nội dung: Đề tài nghiên cứu về vấn đề: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được mục tiêu trên, trong chuyên đề này tôi đã sử dụng một số phương pháp như sau: + Phương pháp luận + Phương pháp thống kê kinh tế + Phương pháp phân tích + Phương pháp so sánh

  1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp:

Tên khóa luận: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô ’’ Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Chương 2. Thực trạng công tác tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng giao dịch Nam Đô Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà Nội – phòng  giao dịch Nam Đô Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nghiêm Văn Bảy đã hướng dẫn em trong qua trình thực hiện khóa luận, cùng các cô chú anh chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Hà   Nội – phòng giao dịch Nam Đô đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đây.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word