loading

Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Đối Với Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phú

 

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu là của riêng tôi, các số liệu, kết quả trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CSXH Chính sách xã hội
HĐQT Hội đồng quản trị
HSSV Học sinh sinh viên
LĐ – TB&XH Lao động – Thương binh và Xã hội
SXKD Sản xuất kinh doanh
TCTD Tổ chức tín dụng
TK & VV Tiết kiệm và vay vốn
UBND Uỷ ban nhân dân
XĐGN Xoá đói giảm nghèo

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH vvi

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 5

1.1. Những vấn đề chung về hộ nghèo và cho vay hộ nghèo 5

1.1.1.Khái niệm hộ nghèo và những đặc điểm của hộ nghèo 5

1.1.2.Các tiêu chí phân loại hộ nghèo 6

1.1.3.Cho vay hộ nghèo 6

1.2. Hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH 7

1.2.1.Khái niệm hiệu quả cho vay hộ nghèo 7

1.2.2.Tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân  hàng CSXH.. 8

1.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH 10

1.2.4.Sự cần thiết nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo 14

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 16

2.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc.. 16

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 16

2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy 17

2.1.3.Chức năng và nhiệm vụ 18

2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 19

2.2.1. Tổng quan về kinh tế – xã hội huyện Bình Xuyên và thực trạng các hộ nghèo tại huyện Bình Xuyên 19

2.2.2. Các nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc……………………………………………………………………..……21

2.2.3. Kết quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 23

2.2.4. Phân tích thực trạng hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên 35

2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 38

2.3.1. Kết quả đạt được 38

2.3.2. Một số hạn chế 40

2.3.3. Nguyên nhân 42

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC 45

3.1. Mục tiêu và chương trình XĐGN của huyện Bình Xuyên 45

3.1.1. Mục tiêu tổng quát 45

3.1.2. Mục tiêu cụ thể 46

3.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 47

3.2.1. Phân loại hộ nghèo trên địa bàn huyện theo tiêu chí của Chính phủ 48

3.2.2. Thực hiện tốt các bước trong quy định cho vay 48

3.2.3. Tăng cường công bố công khai về số hộ nghèo được tiếp cận vốn 50

3.2.5. Phối hợp với Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng vốn của các hộ 51

3.2.6. Một số giải pháp khác 51

3.3. Một số kiến nghị 51

3.3.1. Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 51

3.3.2.  Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 52

3.3.3. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tại huyện Bình Xuyên 52

KẾT LUẬN 53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

PHỤ LỤC vii

DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH

Bảng 2.1: Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo huyện Bình Xuyên 20

cuối năm 2015 20

Bảng 2.2: Nguồn vốn trong 3 năm 2013 – 2015 22

Sơ đồ 2.1: Quy trình cho vay vốn của Ngân hàng CSXH 24

Bảng2.3: Doanh số cho vay trong 3 năm 2013 – 2015 25

Bảng 2.4: Doanh số thu nợ trong 3 năm 2013 – 2015 26

Bảng 2.5: Tổng hợp dư nợ 3 năm 2013 – 2015 27

Bảng 2.6 : Kết quả phân loại Tổ TK & VV 33

Bảng 2.7: Phân loại dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội 34

Bảng 2.8: Tình hình thu lãi trong 3 năm 2013 – 2015 36

MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Vì vậy, một bộ phận dân cư do các nguyên nhân khác nhau chưa bắt kịp với sự thay đổi, gặp khó khăn trong đời sống, sản xuất và trở thành người nghèo. Xác định rõ tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội và khẳng định nghèo đói ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định chính trị, kinh tế và môi trường, Đảng và Nhà nước ta coi xóa đối giảm nghèo (XĐGN) là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Xóa đói giảm nghèo là một nội dung trọng tâm và xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Việt Nam và các nước đang phát triển. Việt Nam đã xây dung chiến lược quốc gia cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ngày 21/05/2002. Cho đến nay đã đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng kinh tế của đất nước. Rất nhiều nỗ lực của Chính phủ, các địa phương, các tổ chức quốc tế đang tập trung xóa đói giảm nghèo, trong đó cho vay đối với hộ nghèo được coi là một trong những giải pháp cơ bản ở Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển thực hiện. Trong những năm vừa qua, chính sách cho vay đối với hộ nghèo đã có tác dụng to lớn trong trong việc xóa đói giảm nghèo, hơn một nửa số hộ được vay vốn cho rằng vay vốn có tích cực tới việc giảm nghèo. Nhiều hộ nghèo đã thoát khỏi nghèo, có điều kiện mua sắm thêm các phương tiện sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động tín dụng, đặc biệt là cho vay đối với hộ nghèo đã góp phần không nhỏ  trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong đó Ngân hàng CSXH là một tổ chức tín dụng chính thống có vai trò quan trọng đặc biệt trong toàn bộ hệ thống tín dụng vi mô xóa đói giảm nghèo. Mặc dù đã và đang nỗ lực rất lớn, cơ chế ngày càng hoàn thiện, thủ tục vay vốn ngày càng thông thoáng, đơn giản để người nghèo tiếp cận với đồng vốn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề nảy sinh từ cả phía người cho vay lẫn người đi vay như mức vốn vay còn thấp, thời hạn cho vay còn hạn chế và chưa phù hợp với từng đối tượng, từng mục đích; sự hỗ trợ đối với hộ sau khi vay vốn chưa được quan tâm; hiệu quả sử dụng vốn vay chưa cao… Vì vậy, những kết quả đạt được chưa tương xứng với nguồn lực bỏ ra, tác động của vốn tín dụng đối với hộ nghèo còn thấp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí