loading

Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Tmcp Tiên Phong

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 5

1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại 8

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn 8

1.2.2 Vai trò của cho vay ngắn hạn 9

1.2.3 Những trường hợp ngân hàng cho vay ngắn hạn 11

1.2.4 Các phương thức cho vay ngắn hạn chủ yếu 13

1.3 Hiệu quả cho vay ngắn hạn 16

1.3.1 Quan niệm về hiệu quả cho vay 16

1.3.2 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả cho vay 17

1.3.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại 22

1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại 23

Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG, CHI NHÁNH  THĂNG LONG-HÀ NỘI 29

2.1 Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong , Chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 29

2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 29

2.1.2 Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong, Chi nhánh Thăng Long-Hà Nội. 31

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong,chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 33

2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong ,Chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 37

2.2.1 Tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 37

2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong,Chi nhánh Thăng Long-Hà Nội. 40

2.2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay ngắn hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong,chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 49

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG, CHI NHÁNH THĂNG LONG-HÀ NỘI 59

3.1 Định hướng hoạt động cho vay của ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong, Chi nhánh Thăng Long- Hà Nội 59

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong,Chi nhánh Thăng Long-Hà Nội 60

3.2.1 Tạo nguồn vốn ổn định. 60

3.3.2 Đa dạng hoá phương thức cho vay ngắn hạn. 62

3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay. 64

3.2.4 Hoàn thiện  và  thực hiện tốt quy trình cho vay 66

3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng 67

3.2.6 Nâng cao khả năng dự báo những biến động của thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. 68

3.2.7 Thực hiện marketing ngân hàng hiệu quả. 68

3.2.8 Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn. 70

3.3 Một số kiến nghị 73

3.3.1 Đối với ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong,Chi nhánh Thăng Long- Hà Nội 74

3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 76

3.3.3 Đối với Nhà nước 77

KẾT LUẬN 78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC SƠ ĐỒ-BẢNG BIẺU

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

Bảng 2.2. Tình hình cho vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

Bảng 2.3: Kết quả lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

Bảng 2.4: Dư nợ và dư nợ ngắn hạn

Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn phân theo tài sản đảm bảo

Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế

Bảng 2.7: Tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn

Bảng 2.8: Vòng quay vốn cho vay ngắn hạn

Bảng 2.10: Tỉ lệ nợ quá hạn

Bảng 2.9: Tỉ lệ cho vay có tài sản đảm bảo

Bảng 2.11: Tỉ lệ nợ khó đòi

Bảng 2.12: Mức sinh lời của đồng vốn cho vay

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của CN Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long

Biểu đồ 1: Biểu đồ phản ánh hoạt động sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh Thăng Long- Hà Nội.

1.Tính cấp thiết của đề tài

Khi nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường tài chính trong nước theo các cam kết đối với các đối tác nước ngoài thì việc các NHTM nước ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ sẽ thao túng thị trường tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có sự cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nước ngoài”, câu hỏi này luôn là những thách thức đối với các NHTM Việt Nam. Trong các hoạt động của NHTM, cho vay là hoạt động chủ yếu, trong đó cho vay ngắn hạn thường chiếm tỉ trọng lớn  và đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong những năm gần đây, các NHTM đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàng –tài chính của Việt Nam.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí