loading

Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Ngắn Hạn Tại Nh Tmcp An Bình – Hà Nội 

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 Khái quát về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 4 1.1.1 Khái niệm 4 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay của NHTM 4 1.2 Hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM 8 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn 8 1.2.3.1 Cho vay thấu chi 10 1.2.3.2 Cho vay trực tiếp từng lần 11 1.2.3.3 Cho vay theo hạn mức 11 1.2.3.4 Cho vay luân chuyển 12 1.2.4 Vai trò của cho vay ngắn hạn 14 1.2.4.1. Đối với nền kinh tế 14 1.2.4.2 Đối với doanh nghiệp 14 1.2.4.3 Đối với sự tồn tại và phát triển của NHTM 15 1.2.5 Những trường hợp ngân hàng cho vay ngắn hạn 15 1.2.5.1 NHTM cho vay ngắn hạn để tài trợ Tài Sản Lưu Động 15 1.2.5.2 NHTM cho vay ngắn hạn để tài trợ Tài Sản Cố Định 16 1.3 Hiệu quả cho vay ngắn hạn 17 1.3.1 Quan niệm về hiệu quả cho vay 17 1.3.2 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả cho vay 18 1.3.2.1 Các chỉ tiêu định tính 18 1.3.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 20 1.3.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn của NHTM. 24 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM 25 1.3.4.1 Về phía ngân hàng 25 1.3.4.2 Về phía khách hàng. 28 1.3.4.3 Về phía nền kinh tế 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NG N HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 31 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP AN BÌNH CHI NHÁNH HÀ NỘI. 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Hà Nội. 35 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 39 2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình –Chi nhánh Hà Nội 42 2.2.1 Tình hình cho vay ngắn hạn tại ABBANK Hà Nội 42 2.2.1.1 Cơ cấu cho vay ngắn hạn theo ngành phần kinh tế 43 2.2.1.2 Cơ cấu cho vay ngắn hạn phân theo tài sản đảm bảo 44 2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội. 45 2.2.2.1 Các chỉ tiêu định tính 45 2.2.2.2 Các chỉ tiêu định lượng 46 2.2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay ngắn hạn của chi nhánh Hà Nội 52 2.2.3.1 Những kết quả đạt được 52 2.2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3 60 MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NG N HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 60 3.1 Định hướng hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 60 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 61 3.2.1 Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình cho vay 61 3.2.2 Nâng cao trình độ nhân viên của ngân hàng 62 3.2.3 Nâng cao khả năng dự báo những biến động của thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. 63 3.2.4 Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng 63 3.2.5 Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay vốn. 64 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 65 3.3.2 Đối với ngân hàng TMCP An Bình 65 KẾT LUẬN 68

  • Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH Agribank Nam Đô
  • Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong – Thăng Long
  • Giải pháp xã hội hóa các nguồn tài chính trong hoạt động dịch vụ y tế

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cùng với đó là tình trạng lạm phát cao, giá vàng và ngoại tệ thay đổi liên tục. Vượt qua những khó khăn đó nền kinh tế nước ta cũng đã có những bước phát triển đáng kể. Nền kinh tế nước ta là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, đó là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo các quy luật của thị trường và có sự điều tiết, quản lý của Nhà nước. Cùng với sự hội nhập và phát triển không ngừng của nền kinh tế, các Ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam ngày càng cạnh tranh quyết liệt với nhau cũng như với các Ngân hàng Nước ngoài trên tất cả các phương diện nhằm nắm vững thị phần và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Trong các hoạt động của NHTM, cho vay là hoạt động chủ yếu, trong đó cho vay ngắn hạn thường chiếm tỉ trọng lớn  và đem lại thu nhập chính cho ngân hàng. Trong những năm gần đây, các NHTM đã mở rộng cho vay trung và dài hạn, song cho vay ngắn hạn vẫn luôn là hoạt động chủ đạo, đặc biệt là đối với thị trường ngân hàng – tài chính của Việt Nam. Với những điều kiện của một  nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu về vốn nói chung và vốn ngắn hạn nói riêng ngày càng tăng. Do đó việc năng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại và phát triển của các NHTM. Trong hệ thống Ngân hàng,NHTMCP An Bình, Chi nhánh Hà Nội là một trong những chi nhánh tiêu biểu thu hút một lượng lớn tiền gửi và thực hiện nhiều hoạt động cho vay với số dư không nhỏ. Chi nhánh hiện là đối tác cung cấp vốn quan trọng cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn của nền kinh tế. Trong hoạt động cho vay của mình, cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Sau hơn mười năm đi vào hoạt động, hiệu quả cho vay của ngân hàng đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Hoạt động cho vay ngắn hạn mang lại lợi nhuận cao, và đem lại thu nhập chính cho Chi nhánh Hà Nội, đồng thời cũng làm phát sinh các khoản nợ xấu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Từ những vấn đề trên, em đã chọn đề tài : Nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội  làm khóa luận tốt nghiệp cho mình.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề nghiên cứu hoạt động cho vay của NHTM về khía cạnh hiệu quả và chỉ giới hạn ở hình thức cho vay ngắn hạn. Chuyên đề chọn điểm nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội, thời gian nghiên cứu là từ năm 2013 đến năm 2015.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là làm rõ lí luận về hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM, bước đầu đưa lí luận kiểm nghiệm, áp dụng trong thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn vấn đề nghiên cứu

  1. Phương pháp nghiên cứu

Nhằm tìm hiểu một cách toàn diện và đánh giá một cách chính xác hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội, các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng để tiếp cận và giải quyết vấn đề là: – phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử trên cơ sở các học thuyết kinh tế đặc biệt là học thuyết chính trị Mac- Lê Nin -Phương pháp thu thập thông tin – số liệu: các báo cáo và số liệu tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hà Nội, thông tin trên báo, internet, sách tham khảo… – Phương pháp xử lý thông tin số liệu: Phương pháp thống kê, miêu tả, tổng hợp số liệu. Phương pháp so sánh: cơ sở dữ liệu, tỷ trọng, cơ cấu. Phương pháp phân tích số liệu và đánh giá số liệu (số tuyệt đối, số tương đối)

  1. Đối tượng nghiên cứu.

Nghiên cứu những nội dung chủ yếu về cho vay ngắn hạn, hiệu quả cho vay ngắn hạn và tồn tại của nó tại Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Hà Nội.

  1. Kêt cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng biểu, Chuyên đề được chia thành 3 chương: Chương 1: Lí luận chung về hiệu quả cho vay ngắn hạn của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, học hỏi để hoàn thành khóa luận nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của thầy cô và các bạn để khóa luận có ý nghĩa hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word