loading

Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Môi Giới Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí – Psi

Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí – PSI

  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4 1.1.1. Khái niệm CTCK 4 1.1.2. Mô hình và hình thức pháp lý của công ty chứng khoán 5 1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán 9 1.1.4. Các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán. 11 1.2. HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI  CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 14 1.2.1. Khái niệm về môi giới chứng khoán 14 1.2.2. Vai trò của môi giới chứng khoán 15 1.2.3. Quy trình nghiệp vụ môi giới 17 1.2.4. Đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng trong nghề môi giới 20 1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 22 1.3.1. Khái niệm 22 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán 23 1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của hoạt động môi giới chứng khoán 28 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 33 2.1. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 33 2.1.1.Tổng quan về CTCP chứng khoán Dầu khí – PSI 33 2.1.2. Tổ chức và chức năng nhiệm vụ 35 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 42 2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của PSI trong những năm qua 42 2.2.2. Thực trạng hoạt động môi giới tại CTCP chứng khoán Dầu khí 47 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PSI 54 2.3.1. Hiệu quả hoạt động môi giới tại CTCP chứng khoán Dầu khí 54 2.3.2 Kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động môi giới của CTCP chứng khoán Dầu khí PSI 64 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ 70 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 70 3.1.1. Quan điểm phát triển 70 3.1.2. Mục tiêu 70 3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PSI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 72 3.3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PSI 73 3.3.1. Kế hoạch hóa doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 73 3.3.2. Xây dựng một chiến lược thu hút và chăm sóc khách hàng hợp lý 74 3.3.3. Nâng cao và đa dạng hóa chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp 76 3.3.4. Liên kết đẩy mạnh hợp tác, mở rộng quan hệ với PVcomBank 77 3.3.5. Đào tạo nguồn nhân lực 77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

Xem thêm:

  • Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Hải
  • Cổ phần hợp tác và phát triển truyền thông Việt Nam
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH tư vấn giải pháp kế toán Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua hơn 15 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Là một kênh huy động vốn trung và dài hạn đầy tiềm năng của các doanh nghiệp, kênh dẫn vốn hấp dẫn và hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời là nơi cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng cho các nhà đầu tư. Luôn song hành cùng những thăng trầm của thị trường, các công ty chứng khoán là một trong những trung gian không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thị trường. Trong quá trình phát triển của thị trường, số lượng các công ty chứng khoán ngày càn gia tăng. Dưới sự quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán đang nỗ lực hết mình cho ra đời các dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khó tính, bên cạnh đó việc cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động vẫn được xem là một vấn đề cốt lõi trong tầm nhìn chiến lược của mỗi một công ty chứng khoán trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Gắn liền với sự tồn tại của một công ty chứng khoán đó là hoạt động môi giới. Đây là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng bậc nhất của một  công ty chứng khoán, góp phần không nhỏ trong quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và công ty chứng khoán nói riêng, đòi hỏi một chất lượng đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức đồng thời đòi hỏi một môi trường hỗ trợ tương đối phức tạp về tổ chức, pháp luật, cơ sở vật chất, thiết bị, văn hóa,… Thị trường chứng  khoán phát triển ở trình độ cao là tiền đề để nghề môi giới chứng khoán có thể đảm nhận tốt chức năng của mình. Ngược lại đối với thị trường, môi giới chứng khoán giúp những người bình thường, không am hiểu nhiều về kinh tế, tài chính cũng có thể tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu đầu tư, giao dịch của họ; làm tăng nguồn vốn trực tiếp vào thị trường chứng khoán. Đối với công ty chứng khoán, nghiệp vụ môi giới không chỉ tạo ra nguồn thu đều đặn mà còn mở rộng, thắt chặt và củng cố mối quan hệ với khách hàng, qua đó có thể làm nền tảng cho các hoạt động khác của công ty. Do đó, việc nghiên cứu đề tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là cấp thiết. Với lý do đó, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí – PSI” làm khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài – Thấy được bản chất, vai trò của hoạt động môi giới thông qua việc tìm hiểu hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán nói chung và PSI nói riêng. – Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động môi giới và những khó khăn mà công ty chứng khoán đang gặp phải, những tồn tại và nguyên nhân – Đề xuất một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Dầu  khí. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Dầu khí. – Phạm vi nghiên cứu: giới hạn ở một số vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan trực tiếp tới hoạt động môi giới chứng khoán nói chung và hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí nói riêng. 4. Phương pháp nghiên cứu Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau bao gồm: thống kê, phân tích, tổng hợp… bài luận mong muốn đem đến một bức tranh khá chi tiết về hoạt động môi giới của các công ty chứng khoán ở Việt Nam nói chung và CTCP chứng khoán Dầu khí nói riêng trên cả 2 khía cạnh lý thuyết và thực tế, đồng thời cũng đưa ra hệ thống các biện pháp ở tầm vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Dầu khí. 5. Kết cấu đề tài Bên cạnh phần giới thiệu chung, đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công ty chứng khoán và nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Chương  2: Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của CTCP chứng khoán Dầu khí – PSI Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của CTCP chứng khoán Dầu khí – PSI Dù đã cố gắng hết sức song do hạn chế về thời gian nghiên cứu và kiến thức thực tế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong sẽ nhận được những nhận xét và góp ý từ thầy cô để có thể  hoàn thiện đề tài tốt hơn. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Khái niệm CTCK

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí