loading

Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Ngân Hàng – Chi Nhánh Hà Nội

Với Việt Nam, mặc dù nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, nguồn lao động dồi dào song để khai thác hết được những thế mạnh sẵn có đó đòi hỏi chúng ta phải có một nguồn vốn lớn. Thêm vào đó quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng đang đòi hỏi một lượng vốn lớn. Vì vậy, hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng trong việc khai thác những nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về vốn của khách hàng.  

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại. 4 1.1.1. Khái niệm nguồn vốn. 4 1.1.2. Kết cấu nguồn vốn. 4 1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. 8 1.2.1. Khái niệm huy động vốn. 8 1.2.2. Các hình thức huy động vốn. 9 1.3. Hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại 17 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 19 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn. 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI. 27

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội. 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hà Nội 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức. 27 2.1.3. Kết quả hoạt động của chi nhánh trong những năm gần đây. 28 2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội. 35 2.2.1.Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động 35 2.1.2. Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn 40 2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội. 41 2.3.1. Một số kết quả đạt được. 41 2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân. 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI. 47 3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội. 47 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của chi nhánh Hà Nội. 48 3.2.1. Tăng cường và đa dạng hoá hình thức huy động vốn. 48 3.2.2. Có chính sách thích hợp trong việc khuyến khích khách hàng mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng. 51 3.2.3. Đối với thủ tục mở tài khoản tại chi nhánh. 51 3.2.4. Mở rộng các loại hình dịch vụ ngân hàng. 52 3.2.5. Nâng cao chất lượng tín dụng. 54 3.2.6. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng. 54 3.2.7. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 55 3.2.8. Đẩy mạnh chiến lược Marketing cho toàn bộ hoạt động ngân hàng. 56

  1. 3. Một số kiến nghị 57

3.3.1. Đối với các bộ ngành liên quan 57 3.3.1.1. Tạo môi trường pháp lý đồng bộ và ổn định. 57 3.3.1.2. Tạo tâm lý tốt cho người sử dụng tiện ích của ngân hàng 57 3.3.1.3. Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp. 57 3.3.1.4. Bảo đảm môi trường kinh tế ổn định. 57 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 58 3.3.2.1. Tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng cho các Ngân hàng thương mại. 58 3.3.2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động của các Ngân hàng thương mại. 59 3.3.2.3. Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo hiểm tiền gửi. 59 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

CN Chi nhánh CNHN Chi nhánh Hà Nội DN Doanh nghiệp HĐTD Hoạt động tín dụng HĐKD Hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTW Ngân hàng Trung ương TMCP Thương Mại Cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Bảng 2.2: Bảng tổng kết tình hình hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013- 2015. Bảng 2.3: Bảng một số kết quả tài chính tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Bảng 2.4: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Bảng 2.5: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Bảng 2.6:  Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Bảng 2.7: Huy động và sử dụng vốn tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015.

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 2.1:Sơ đồ bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội. Biểu 2.1. Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Biểu 2.2: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015. Biểu 2.3: Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng tại ngân hàng TMCP Kiên Long – chi nhánh Hà Nội từ năm 2013-2015.

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu về vốn trong nền kinh tế ngày càng lớn do vậy hệ thống các trung gian tài chính trong nền kinh tế đã và đang phát huy vai trò của mình là cầu nối giữa những người thừa vốn ( những người có nhu cầu gửi tiền) và những người thiếu vốn (những người có nhu cầu vay).Trong hệ thống các trung gian tài chính người ta không thể không nhắc tới các Ngân hàng thương mại với chức năng chủ yếu là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Bằng việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt động truyền thống, chủ yếu của Ngân hàng. Chính vì vậy, kết quả huy động vốn của tổ chức tín dụng cao hay thấp có ảnh hưởng không chỉ đối với sự tồn tại và phát triển của bản thân tổ chức tín dụng mà nó còn tác động trực tiếp đến nền kinh tế, đặc biệt là đối với một nền kinh tế vừa bước ra khỏi cơ chế bao cấp và đang khởi sắc trong những bước đầu đổi mới như ở nước ta. Hoà mình với công việc đổi mới chung của đất nước, cùng góp phần vào những thành tựu đã đạt được trong thập niên qua, ngành Ngân hàng đã phải vượt qua không ít khó khăn để phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước. Vì mục tiêu này, không ai khác mà chính hệ thống Ngân hàng  phải trở thành bàn đạp vững chắc cho nền kinh tế. Tuy nhiên, 10 năm đổi mới chưa phải là nhiều, Ngân hàng còn phải giải quyết nhiều những khó khăn trước mắt mà một trong những vấn đề nổi cộm là hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng hiện nay. Là một bộ phận cấu thành trong guồng máy của hệ thống ngân hàng, ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng. Song cũng không tránh khỏi những khó khăn chung. Nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn để củng cố sự tồn tại và phát triển ngân hàng, đã đang và sẽ là những vấn đề được quan tâm bởi ngân hàng TMCP Kiên Long và hệ thống ngân hàng. Qua quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội, em nhận thấy đây là một vấn đề quan trọng mà hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và ngân hàng TMCP nói riêng rất quan tâm và tìm mọi biện pháp nhằm hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được chi nhánh còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để đạt được kết quả tốt hơn. Vì vậy, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và hoàn thành đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp với hy vọng góp phần nhỏ bé của mình vào việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh tại chi nhánh.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí