loading

Nâng Cao Hiệu Quả Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn- Chi Nhánh Ngô Quyền

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn- chi nhánh Ngô Quyền

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1 – TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1.1. Nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại. 5 1.1.1.1- Khái niệm nguồn vốn huy động 5 1.1.1.2 – Đặc điểm của vốn huy động 6 1.1.1.3.1. Nguồn vốn tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế- xã hội 7 1.1.1.3.2. Nguồn vốn tiền gửi của các cá nhân. 8 1.1.1.3.3. Nguồn vốn phát hành giấy tờ có giá. 8 1.1.1.3.4. Vốn vay từ các Ngân hàng khác trong hệ thống 8 1.1.1.3.5. Các nguồn vốn huy động khác 9 1.1.1.4. Vai trò nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại 10 1.1.1.4.1. Vốn huy động là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh. 10 1.1.1.4.2.Vốn quyết định quy hoạt động tín dụng và các hoạt động các của ngân hàng…… 11 1.1.1.4.3. Vốn huy động quyết đinh khả năng phòng chống rủi ro thanh khoản của ngân hàng, từ đó tạo hình uy tín , tin cậy cho ngân hàng. 11 1.1.1.4.4. Vốn huy động quyết định khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 11 1.1.2. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. 12 1.1.2.1. Khái niệm về hoạt động huy động vốn 12 1.1.2.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại. 13 1.2. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 18 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn 18 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 19 1.2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng 19 1.2.2.2. Các chỉ tiêu định tính. 21 1.2.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốn 24 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.3.1. Nhân tố khách quan 28 1.3.2. Nhân tố chủ quan 29 1.3.2.1. Các hình thức huy động vốn 29 1.3.2.2. Chính sách lãi suất 30 1.3.2.3. Dịch vụ ngân hàng cung ứng 31 1.3.2.4. Chiến lược kinh doanh 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN 33 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NN&PTNT- CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức 34 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 37 2.1.3.1. Công tác huy động vốn. 37 2.1.3.2 Công tác tín dụng. 37 2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác. 38 2.1.3.4. Kết quả kinh doanh 39 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG. 40 2.2.1. Tình hình chung về côn tác huy động vốn. 40 2.2.2. Các hình thức huy động vốn tại chi nhánh hiện nay. 44 2.2.2.1. Tiền gửi thanh toán ( hay tiền gửi không kỳ hạn) 44 2.2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm. 45 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN. 48 2.3.1. Phân tích hiệu quả huy động vốn theo các chỉ tiêu 48 2.3.2. Những kết quả đã đạt được 52 2.3.3. Nguyên nhân và hạn chế còn tồn tại của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Ngô Quyền. 54 Kết luận Chương 2 57 CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN 58 3.1. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH NGÔ QUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI 58 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh. 58 3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn 59 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRONG THỜI GIAN TỚI. 60 3.2.1.Hoàn thiện chính sách lãi suất, xây dựng chính sách lãi suất trên cơ sở đáp ứng tiêu chí linh hoạt, phù hợp với diễn biến chung của thị trường để ngân hàng vừa có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, vừa tăng được lợi nhuận cho ngân hàng. 60 3.2.2. Đẩy mạnh công tác Marketing thu hút khách hàng gửi tiền 61 3.2.3.  Đẩy mạnh đầu tư cho hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng một cách đồng bộ. 62 3.2.4. Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả. 63 3.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ 64 3.2.6. Tạo lập và phát triển thị trường vốn 65 3.2.7. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các vấn đề về ngân hàng, tiền tệ tín dụng. 66 3.3.  KIẾN NGHỊ 66 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam: 66 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà Nước. 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

Xem thêm:

 • Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc
 • Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP Tiên Phong – Thăng Long
 • Thiết kế quy trình kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải của Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày một rộng rãi hiện nay, các ngân hàng thương mại nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung ở Việt Nam đang ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của mình trong công cuộc phát triển đất nước một cách rõ nét. Hệ thống ngân hàng với chức năng của mình trực tiếp “ hút” và “bơm” vốn tới tất cả các đối tượng, thành phần trong nền kinh tế, giúp điều tiết vốn giữa các ngành, các vùng một cách tối ưu. Hoạt động huy động vốn của ngân hàng là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa to lớn đối với không những bản thân ngân hàng mà còn góp phần tạo nên nguồn vốn chu chuyển cho cả nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam trong tương lai sẽ là một bộ phận của chiến lược kinh tế toàn cầu, đối với các nhà kinh tế – đặc biệt là các nhà kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng không thể không nghiên cứu, nhận thức và vận dụng các vấn đề về vốn, các hình thức tạo vốn, thị trường vốn trong các nền kinh tế vào thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó xác lập một chiến lược huy động vốn qua hệ thống ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu vốn cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trong những năm vừa qua, nhờ các cải tiến trong chính sách vĩ mô một linh hoạt và hiệu quả của Đảng và Nhà Nước ta, hệ thống ngân hàng thương mại đang ngày càng phát triển  mạnh mẽ và trở thành “kênh dẫn vốn quan trọng” đóng vai trò chủ chốt trong nhu cầu giao lưu vốn của nền kinh tế, thực hiện huy động một lượng vốn đáng kể trong và ngoài nước, thúc đẩy đầu tư cho sản xuất của các thành phần kinh tế phát triển, coi trọng đầu tư tín dụng ưu đãi để phục vụ xóa đói giảm nghèo và thực hiện một số chính sách xã hội. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn chưa thực sự phát huy hết vai trò của mình vì nguồn vốn huy động được còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn từ xã hội, chất lượng tín dụng còn thấp, tỷ lệ nợ xấu tương đối lớn, tình hình tài chính của một số ngân hàng thương mại gặp khó khăn, bên cạnh đó thị trường vốn nước ta phát triển chậm, tỷ lệ sử dụng tiền mặt còn lớn, các dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, nguồn vốn trong dân cư chưa được huy động( quan tâm) đúng mức. Trong điều kiện như vậy, chúng ta không thể không có những biện pháp, chính sách hợp lý để huy động, khai thác hết mọi nguồn vốn tiềm năng trong dân cư và trong các tổ chức kinh tế để đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hội, đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng. Trong thời gian thực tập tại ngân hàng Nộng Nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ngô Quyền – Hải Phòng, em đã tìm hiểu tính hình hoạt động kinh doanh của đơn vị. Thực tế trong những năm qua, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền đã tập trung rât nhiều công sức vào công tác mở rộng huy động vốn, coi thị trường huy động vốn là động lực kinh doanh, tổ chức tốt công tác huy động vốn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, có những biện pháp cụ thể, hợp lý phù hợp với sự thay đổi của  vốn, nhằm sử lý kịp thời các tình huống diễn biến thay đổi của vốn. Nguồn vốn mà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền huy động trong thời gian qua là tương đối lớn, kết quả hoạt động kinh doanh nhìn chung rất lạc quan, góp phần không nhỏ vào công tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, những thành công đó vẫn chưa thể đảm bảo cho sự thành công trong tương lai của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền. Vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu để mở rộng thị trường huy động vốn sẽ giúp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền giành được ưu thế hơn các đối thủ cạnh tranh và tăng thị phần của mình. Chính vì vậy nên em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn- chi nhánh Ngô Quyền”

 1. Mục đích nghiên cứu

Đề tài tập trung phân tích và đánh giá thực trạng công tác và đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Ngô Quyền. Qua phân tích và so sánh kết quả hoạt động huy động vốn, chuyên đề đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả huy động vốn của chi nhánh Ngân hang nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền – TP Hải Phòng.

 1. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
 • Đối tượng nghiên cứu:
  • Các lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn  ca Ngân hàng thương mại trong nn kinh tế th trường.
  • Thực trạng công tác hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn- chi nhánh Ngô Quyền.
 • Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Ngô Quyền từ năm 2011 đến năm 2013.
 1. 4. Phương pháp nghiên cứu
 • Dựa trên lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại
 • Phương pháp so sánh , phân tích, lý luận…
 • Sử dụng dữ liệu thứ cấp.

5.Kết cấu : Gồm 3 Chương

 • CHƯƠNG I: Lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại.
 • CHƯƠNG II: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – chi nhánh Ngô Quyền.
 • CHƯƠNG III: Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn- chi nhánh Ngô Quyền.
 • Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã rẩt cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế nên trong quá trình thực hiện chuyên đề này em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, bổ sung  của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngô Quyền và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn em làm chuyên đề này, PGS.TS Thấy Đinh Xuân Hạng.

  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • – TỔNGQUAN VỀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1. Nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại. 1.1.1.1- Khái niệm nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại là: “ Tài sản bằng tiền của các tổ chức và các cá nhân mà các ngân hàng đang tạm thời quản lý và sử dụng với trách nhiệm hoàn trả. Nguồn vốn huy động còn được gọi là tài sản nợ của ngân hàng. Bộ phần nguồn vốn này chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu nhất trong cơ cấu nguồn vốn của bất kỳ một ngân hàng thương mại nào.”

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.