loading

Nghiên Cứu Đặc Điểm Thạch Học Và Môi Trường Trầm Tích Tầng Miocen Dưới Mỏ Hh Bể Cửu Long

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH TẦNG MIOCEN DƯỚI  MỎ HH BỂ CỬU LONG

  PHẦN 1:  KHÁI QUÁT CHUNG BỂ CỬU LONG. 10 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ- KINH TẾ- NHÂN VĂN 11 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 11 1.1.1. Vị trí địa lý 11 1.1.2.Đặc điểm khí hậu 12 1.2.Đặc điểm kinh tế nhân văn thành phố Vũng Tàu 12 1.3.Thuận lợi và khó khăn trong công tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí 14 1.4.Lịch sử tìm kiếm, thăm dò dầu khí mỏ Bạch Hổ 15 CHƯƠNG 2: ĐỊA TẦNG. 19 2.1  Đá móng trước Kainozoi 19 2.2  Các thành tạo trầm tích Kainozoi 20 2.2.1 Các thành tạo trầm tích Paleogen 20 2.2.2  Các thành tạo trầm tích Neogen 21 CHƯƠNG 3: CẤU, KIẾN TẠO. 25 3.1 Đặc điểm cấu trúc. 25 3.2 Hệ thống đứt gãy. 29 CHƯƠNG 4: LICH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT BỂ CỬU LONG. 31 4.1 Thời kì trước Rift 31 4.2 Thời kì đồng tạo Rift. 32 4.3 Thời kì sau tạo Rift. 33 CHƯƠNG 5:  HỆ THỐNG DẦU KHÍ. 34 5.1  Đá sinh. 34 5.2  Đá chứa. 35 5.3   Đá chắn. 36 5.4  Di chuyển và nạp bẫy: 38 5.5  Tiềm năng dầu khí. 38 PHẦN 2 :  ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CỦA TẦNG MIOGEN DƯỚI GIẾNG A MỎ HH LÔ 09-3 BỂ CỬU LONG. 41 CHƯƠNG 6: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ HH 42 6.1. Địa tầng. 43 6.2 Kiến tạo. 50 CHƯƠNG 7: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 52 7.1 Cơ sở tài liệu. 52 7.2 Phương pháp nghiên cứu. 52 7.1.1 Phương pháp mô tả mẫu: 52 7.1.2 Phương pháp phân tích lát mỏng thạch học: 52 7.1.3 Phương pháp phân tích độ hạt. 54 7.1.4 phương pháp cổ sinh địa tầng. 56 7.1.5  Phương pháp phân tích đường cong địa vật lí giếng khoan. 56 7.1.6  Phương pháp nhiễu xạ tia X. 59 8.1 Đặc điểm thạch học. 60 8.2 Xác định môi trường trầm tích từ mô tả mẫu lõi. 67 8.2.1 Mô tả mẫu lõi giếng HH-1x. 67 8.2.2 Mô tả mẫu lõi giếng khoan HH-6x. 70 8.3 Xác định môi trường trầm tích từ tài liệu sinh địa tầng. 72 8.4 Xác định môi trường trầm tích từ tài liệu Karota. 76 8.5 Kết quả phân tích môi trường trầm tích. 79

Xem thêm

 • Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá dịch vụ trong quy hoạch tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí – PSI
 • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài:

Ở nước ta Dầu khí là nghành công ngiệp được thành lập, xây dựng và phát triển từ khoảng 40 năm trở lại đây và đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn, nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành “mũi nhọn kinh tế” quốc dân và đi đầu trong kinh tế biển của đất nước. Đã phát hiện và đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí, đưa Việt Nam vào hàng ngũ các nước xuất khẩu dầu thô, góp phần rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển nền kinh tế quốc dân thời gian qua. Bể Cửu Long là một trong những đối tượng lớn cho sản phẩm dầu khí ở Việt Nam. Sản lượng dầu khí chính là khai thác ở tầng đá móng trước Kainozoi và lớp phủ Kainozoi tại các mỏ thuộc bể Cửu Long. Cho tới nay tầng đá móng vẫn cho sản lượng dầu khí chính tuy nhiên ta cần nghiên cứu thêm lớp phủ trước Kanozoi do các phát hiện mới về đá móng ngày càng ít đi nên để đảm bảo về trữ lượng cũng như sản lượng của bể. Ở lớp phủ trước Kanozoi ta tập trung vào các bẫy phi cấu trúc bởi các bẫy cấu trúc đã được nghiên cứu nhiều nên số lượng đã ít đi. Nhằm giúp nâng cao sự hiểu biết các cấu trúc phức tạp trong lòng đất ngiên cứu tướng trầm tích là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà địa chất nói chung và là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà địa chất khoáng sản nói riêng. Và tất nhiên các kĩ sư địa chất dầu là một trong số đó. Nghiên cứu tướng phục vụ công tác tính trữ lượng, xác định mô hình địa chất, xác định mô hình khai thác hợp lí có hiệu quả. Từ ngiên cứu tướng trầm tích sẽ thiết lập được mối quan hệ địa chất hiện tại và quá khứ, tái hiện được lịch sử hình thành dầu khí (hướng tạo dầu, nguồn gốc thành tạo, thời gian thành tạo, hướng bảo tồn, hướng di chuyển…) để từ đó xác định chính xác vị trí tầng sản phẩm để phục vụ công tác khoan thăm dò, khoan khai thác. Việc xác định không chính xác vị trí đối tượng địa chất dẫn đến không phát hiện ra các tầng sản phẩm, hay khoan qua các tầng địa chất phức tạp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, thậm chí có thể hủy giếng gây tổn thất về mặt tài chính. Vì vậy , yêu cầu người kĩ sư địa chất dầu phải nắm chắc chuyên môn lẫn không ngừng tích lũy kinh ngiệm thực tế, có cái nhìn sâu sắc về địa chất. Với tính cấp thiết đó được sự đồng ý của bộ môn Địa Chất Dầu Khí, khoa Dầu Khí Trường Đại Học Mỏ-Địa Chất Hà Nội và phòng Ngiên Cứu Trầm Tích và Vật Lí Đá viện ngiên cứu khoa học NIPI-Vietsovpetro sinh viên đã chọn đề tài:  “NGIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH TẦNG MIOCEN DƯỚI  MỎ HH BỂ CỬU LONG” là đề tài mang tính chất thực tiễn và cần thiết.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 • Đối tượng ngiên cứu:  Các đá trầm tích lục nguyên tầng Miocen dưới mỏ HH bể Cửu Long.
 • Phạm vi nghiên cứu:  Nghiên cứu tướng đá trầm tích lục nguyên trên cơ sở tài liệu mẫu lõi.
 • Mục tiêu và nhiệm vụ ngiên cứu:
 • Mục tiêu : nghiên cứu và phân loại các tướng trầm tích lục nguyên theo độ sâu ( từ nóc đến đáy ) tầng Miocen dưới giếng HH-1x mỏ HH.
 • Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích tầng Miocen dưới bể Cửu Long.
 • Thu thập tài liệu ngiên cứu các phương pháp phân tích để xác định tướng trầm tích.
 • Thu nhập, đánh giá và thống kê các tài liệu địa chấn, địa vật lí giếng khoan, thạch học, cổ sinh địa tầng, . . để xác định tướng trầm tích.
 • Đưa ra bảng phân tích tướng trầm tích theo độ sâu của tần Miocen dưới mỏ HH bể Cửu Long.
 • Phương pháp ngiên cứu.
 • Thu thập và thống kê các tài liệu liên quan:  địa chấn, địa vật lí giếng khoan, thạch học, cổ sinh địa tầng, mẫu lõi, thử vỉa.
 • Phân tích xác định tướng trầm tích thông qua tài liệu mẫu lõi và các tài liệu khác liên quan.
 1. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn.
 • Ý nghĩa khoa học
 • Xem xét mối tương quan giữa các tài liệu địa chấn, địa chất, địa vật lí giếng khoan, cổ sinh địa tầng, thạch học giúp phân tích tướng trầm tích.
 • Ý nghĩa thực tiễn.
 • Áp dụng lý thuyết minh giải tướng trầm tích dự báo tướng trầm tích, phân bố thạch học cho công tác khoan thăm dò.
 • Giếng HH-1x và HH-6x mỏ HH lần đầu tiên được đưa vào đánh giá chi tiết đầy đủ để áp dụng nghiên cứu cho các giếng lân cận tiếp theo

PHẦN 1 :  KHÁI QUÁT CHUNG BỂ CỬU LONG. CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ- KINH TẾ- NHÂN VĂN 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 1.1.1. Vị trí địa lý

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí