loading

Những Lý Luận Cơ Bản Về Thanh Toán Không Dùng Tiền Trong Nền Kttt Của Nhtm

Chương 1: Những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền trong nền kinh tế thị trường của ngân hàng thương mai  

  • Tổng quan về thanh không dùng tiền mặt  của ngân hàng thương mại
  • Khái niệm

 

  • Thanh toán không dùng tiền mặt ( TTKDTM) là phương thức chi trả thực hiện bằng cách trích một sô tiền từ tài khoản người chi chuyển sang  tài khoản  người được hưởng. Các tài khoản này đều được mở tại ngân hàng.
  • TTKDTM trong nền kinh tế quốc dân là tổng hợp các khoản thanh toán được thực hiện bằng cách trích tài khoản và bù trừ giữa các đơn vị thông qua cơ quan trung gian là ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  • TTKDTM là hình thức dịch chuyển số tiền nhất định từ tài khoản  của các đơn vị  sang tài khoản của các đơn vị khác bằng các thể thức thanh toán của Ngân hàng như: Uy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, Séc… thông qua Ngân hàng  để chi trả cho nhau cùng địa phương  hoặc khác địa phương
  • CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH THỊ XÃ BẮC KẠN
  • CÁC MẪU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

  • Đặc điểm

  Sự ra đời của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ và sự phát triển của nó gắn liền với sự phát triển của hệ thống ngân hàng.  Sự tồn tại và lớn mạnh của hệ thống này đã tạo điều hiện cho cá nhân và các tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và thực hiện việc thanh toán thông qua việc chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng. TTKDTM là một hình thức vận động tiền tệ mà ở đây tiền vừa là công cụ để kế toán. Vừa là công cụ để chuyển khaorn hình thức giá trị của hàng hó và dịch vụ. Nó có một số đặc điểm sau: + Trong thanh toán không dùng tiền mặt sự vận động của tiền tệ độc lập với sự vận động của hàng hóa cả thời gian lẫn không gian và thông thường có sự ăn khớp nhau. Đây là đặc điểm quan trọng và nỗi bật nhất của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. + Trong TTKDTM, vật trung gian thay đổi không thể hiện như trong hinhg thức thanh toán dùng tiền mặt theo kiểu H – T – T mà chỉ xuất hiện dưới dạng tiền kế  toán hay tiền ghi sổ và được  ghi chép trên các chứng từ sổ sách  kế toán. Đây là đặc điểm riêng TTKDTM. + Trong TTKDTM, ngân hàng vừa là tổ chức vừa là người thực hiện các thanh toán. Chỉ có ngân hàng, người quản lý tài khoản tiền gửi của các khách hàng mới được quyền trích chuyển những tài khoản này theo các chuyên môn đặc thù như là một nghiệp vụ riêng của mình. Với những đặc điểm nêu trên, TTKDTM nếu được tổ chức và thực hiện tốt sẽ phát huy được  tác dụng tích cực của nó. Trong tương lai,  theo phát triển  của xã hội và theo nhu cầu của thị trường, TTKDTM sẽ giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong việc lưu thông tiền tệ và trong thanh toán giá trị của nền kinh tế.  

  • Quy trình về thanh toán không dùng tiền mặt

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word