loading

Những Vấn Đề Lý Luận Chung Về Vốn Lưu Động Và Quản Trị Vốn Lưu Động Của Doanh Nghiệp

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

31.1.Vốn lưu động và nguồn hành thành vốn lưu động của doanh nghiệp 31.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 31.2. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 111.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 111.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp 261.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1.Vốn lưu động và nguồn hành thành vốn lưu động của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm Như chúng ta đã biết, trong nền kinh tế thị trường, để tiền hành hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài tài sản cố định doanh nghiệp cần phải có tài sản lưu động, Tài sản lưu động của doanh nghiệp bao gồm 02 bộ phận: Tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông. Trong quá trình sản xuất kinh doanh tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông luôn thay thế chỗ cho nhau, vận động không ngừng nhằm đảm bảo quá trình tái sản xuất được tiến hành liên tục và thuận lợi. – TSLĐ sản xuất : Gồm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, chi phí chờ kết chuyển, sản phầm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm. – TSLĐ lưu thông: Bao gồm các loại tiền (tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển), các loại đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản vốn trong thanh toán (khoản phải thu, khoản tạm ứng). Để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành thường xuyên, liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tài sản lưu động nhất định. Do đó, để hình thành nên tài sản lưu động, doanh nghiệp phải ứng ra một số vốn tiền tệ nhất định đầu tư vào tài sản đó. Số vốn này được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp. Như vậy, ta có khái niệm vốn lưu động như sau: “Vốn lưu động của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nói cách khác, vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của các tài sản lưu động trong doanh nghiệp”. (Trích ở Trang 465 – Giáo trình Tài chính doanh nghiệp – Học viện tài chính ).

  • Đặc điểm của vốn lưu động

Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục,VLĐ của doanh nghiệp chuyển hoá từ hình thái này qua hình thái khác. Sự vận động của VLĐ qua các giai đoạn có thể được mô tả bằng sơ đồ sau:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí

Xem thêm một số bài viết khác:

  • Thực trạng tình hình quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần thương mại miền núi thanh hóa
  • Tiêu giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát tại Hà Nội