loading

Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Trong Hoạt Động Cho Vay Của Ngân Hàng Agribank Nam Hà Nội

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PH N TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG CHO VAY CỦA NG N HÀNG THƯƠNG MẠI. 4 1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 4 1.1.1. Khái niệm cho vay 4 1.1.2. Các hình thức cho vay chủ yếu 4 1.2. Những vấn đề cơ bản về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của ngân hàng thương mại 6 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 6 1.2.2. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. 7 1.2.3. Phân loại phân tích tài chính doanh nghiệp. 8 1.2.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay. 10 1.3. Kinh nghiệm và bài học 18 Chương II. THỰC TRẠNG PH N TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA PGD NAM ĐÔ- NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 20 2.1. Tổng quan về phòng giao dịch Nam Đô- AGRIBANK Nam Hà Nội 20 2.1.1. Lịch sử hình thành 20 2.1.3. Các hoạt động cơ bản 22 2.1.4. Tình hình hoạt động chung của phòng giao dịch Nam Đô 22 2.2. Thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của PGD Nam Đô- Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 26 2.2.1. Khái quát về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại PGD Nam Đô – Agribank Nam Hà Nội 26 2.2.2. Quy trình hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay tại PGD Nam Đô- Agribank Nam Hà Nội 27 2.2.3. Ví dụ về phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của Phòng giao dịch Nam Đô- Agribank Nam Hà Nội 29 2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động phân tích tài trính trong hoạt động cho vay của PGD Nam Đô- Agribank Nam Hà Nội. 38 2.3.1. Các kết quả đã đạt được 38 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 40 Chương III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PH N TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA PGD NAM ĐÔ – AGRIBANK CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI. 44 3.1. Tầm nhìn định hướng phát triển của phòng giao dịch Nam Đô-Agribank Nam Hà Nội 44 3.2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của Phòng giao Nam Đô- Agribank Nam Hà Nội 46 3.2.1. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin 46 3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng: 48 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 49 3.2.4. Hoàn thiện nội dung phân tích. 50 3.2.5. Chuyên môn hóa việc phân tích và quản lý khách hàng. 52 3.2.6. Hiện đại hóa công nghệ trang thiết bị 53 3.2.7. Phân tích tài chính tất cả các doanh nghiệp xin vay vốn. 53 3.2.8. Quy định thời gian phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay …………………… 54 3.3. Các kiến nghị đưa ra 55 3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ. 55 3.3.2. Kiến nghị với các bộ ngành 56 3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 56 3.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Agribank 57 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

  •  Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long
  • Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của NH TMCPCT Việt Nam – Thăng Long
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân

LỜI MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài.

  Có thể nói Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế mà hoạt động chủ yếu để thu lại lợi nhuận lớn nhất là tín dụng. Và cũng đồng nghĩa với nó là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng đang  phải đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Theo báo cáo của NHNNVN thì trong 6 tháng đầu năm nay kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp cụ thể là : hầu hết các nước đều có tăng trưởng kinh tế thấp, lòng tin của người tiêu dùng giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng trong hoàn cảnh lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng. Thị trường tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đối với nền kinh tế trong nước tuy đã có những chuyển biến tích cực, song lại phải đối mặt với rủi ro tăng trưởng kinh tế chậm lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, do vậy dẫn đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp và người dân cũng giảm. Mà doanh nghiệp lại là đối tượng cấp tín dụng hàng đầu của các ngân hàng thương mại, đứng trước những rủi ro tiềm ẩn từ nền kinh tế mang lại cũng như từ hoạt động thất thoát trong cho vay đối với các tổ chức doanh nghiệp, ngân hàng phải tìm mọi biện pháp để hạn chế những rủi ro này. Và phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay là một trong những biện pháp đó. Đây là nghiệp vụ hết sức quan trọng trong hoạt động cho vay, quyết định đến tính chất thành công trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, được các ngân hàng hết sức quan tâm, chú trọng. Tuy vậy, sau một thời gian thực tập tại sở giao dịch ngân hàng Agribank Nam Hà Nội- PGD Nam Đô, em nhận thấy công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng còn nhiều điểm hạn chế. Vì thế em đã chọn đề tài: “Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội – PGD Nam Đô.” làm đề tài cho báo cáo thực tập của mình.    

  • Mục đích và đối tượng nghiên cứu.

  Mục đích nghiên cứu của đề tài Nâng cao hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam– Chi nhánh Nam Hà Nội – PGD Nam Đô là từ cơ sở lý thuyết và thực trạng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp của ngân hàng tìm ra những hạn chế và từ đó đưa ra các kiến nghị và biện pháp để cải thiện hoạt động này. Nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp của ngân hàng. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề thực tập là công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, trọng tâm là chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp.  

  • Phạm vi nghiên cứu của đề tài.

  Phạm vi nghiên cứu là hoạt động kinh doanh nói chung và công tác phân tích tài chính doanh nghiệp nói riêng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam– Chi nhánh Nam Hà Nội – PGD Nam Đô từ năm 2013-2015.  

  • Phương pháp nghiên cứu của đề tài.

  Chuyên đề sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, logic vv…  

  • Kết cấu của đề tài.   Gồm 3 chương:

  Chương 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp trong cho vay của NHTM Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của PGD Nam Đô- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của PGD Nam Đô- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội. Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy T.S Nghiêm Văn Bảy đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp, và xin cảm ơn đến các cán bộ Phòng Tín Dụng của PGD Nam Đô- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình thực tập. Do còn hạn chế về thời gian thực tập cũng như kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy để bài viết được hoàn chỉnh hơn nữa.        Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word