loading

Phân Tích Tình Hình Nhập Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Kinh Doanh Than Hà Nội Giai Đoạn 2011-2015

Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kinh doanh than Hà Nội giai đoạn 2011-2015

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty kinh doanh than Hà Nội

  1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kinh doanh than Hà Nội.
  2. Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của vùng nghiên cứu
  3. Quy trình hinh doanh của Công ty kinh doanh than Hà Nội
  4. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty kinh doanh than Hà Nội
  5. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty kinh doanh than Hà Nội trong tương lai

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty kinh doanh than Hà Nội năm 2015 2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kinh doanh than Hà Nội năm 2015 2.2. Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm  của Công ty kinh doanh than Hà Nội năm 2015 2.2.1 Phân tích tình hình nhập sản phẩm  của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.2.1.1 Phân tích tình hình nhập sản phẩm theo mặt hàng 2.2.1.2 Phân tích tình hình nhập sản phẩm theo đơn vị 2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm  của Công ty kinh doanh than Hà Nội năm 2015 2.2.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm  theo mặt hàng 2.2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm  theo khách hàng 2.2.2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm  theo thời gian 2.2.3. Phân tích tính nhịp nhàng của quá trình nhập và tiêu thụ sản phẩm 2.2.3.1 Phân tích tính nhịp nhàng của quá trình nhập hàng 2.2.3.2.Phân tích tính nhịp nhàng của quá trình tiêu thụ sản phẩm 2.2.3.3 Phân tích tính cân đối giữa nhập và tiêu thụ sản phẩm 2.3.Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.3.2. Phân tích kết cấu  TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.3.3. Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.3.4. Phân tích mức độ hao mòn TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.3.5.Phân tích tình hình trang bị TSCĐ của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương 2.4.1.Phân tích mức độ đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu  lao động 2.4.2. Phân tích năng suất lao động 2.4.3. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 2.5. Phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.5.1.Phân tích kết cấu chi phí. 2.5.2. Phân tích chi phí trên 1000 đồng doanh thu của Công ty kinh doanh than Hà Nội 2.6. Phân tích tình hình tài chính của Công ty kinh doanh than Hà Nội. 2.6.1.Phân tích chung tình hình tài chính của Công ty kinh doanh than Hà Nội. 2.6.1.1.Phân tích chung tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 2.6.1.2.Phân tích chung tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 2.6.2. Phân tích mức độ đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD 2.6.2.1. Phân tích nguồn vốn. 2.6.2.2.Phân tích một số chỉ tiêu phản ánh tình hình đảm bảo nguồn vốn của Công ty 2.6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty. 2.6.3.1. Phân tích tình hình thanh toán . 2.6.3.2. Phân tích khả năng thanh toán. 2.6.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn 2.6.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3: Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011 – 2015 của Công ty kinh doanh than Hà Nội 3.1. Cơ sở lý thuyết của đề tài 3.1.1.Sự cần thiết của việc phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm. 3.1.2.Mục đích, đối tượng,nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài. 3.2. Cơ sở lý luận về hoạt động nhập và tiêu thụ sản phẩm của Công ty kinh doanh than Hà Nội 3.2.1.Một số lý luận về hoạt động nhập hàng hóa 3.2.2.Một số lý luận về hoạt động nhập tiêu thụ sản phẩm. 3.3. Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011 – 2015 của Công ty kinh doanh than Hà nội. 3.3.1.Phân tích một số chỉ tiêu về nhập hàng giai đoạn 2011-2015 3.3.2.Phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011-2015 3.3.3.Phân tích mối quan hệ giữa tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011-2015 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………….

Xem thêm:

 • TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SXKD CHỦ YẾU CỦA CPVCN DKT 3
 • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
 • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, mỗi doanh nghiệp đều có những thời cơ và đối diện với những thách thức mới. Để doanh nghiệp ngày càng phát triển đòi hỏi phải có được cho mình một đường lối kinh doanh hay nói đúng hơn là phải có một kế hoạch- chiến lược đúng đắn của riêng mình. Vì vậy, đổi mới tư duy trong  kinh doanh đặc biệt là trong công tác nhập và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu hiện nay trong mọi doanh nghiệp, bởi hoạt động nhập và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa là khâu có tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh: việc nghiên cứu phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong kinh doanh là không thể thiếu được trong việc ra quyết định, cả những quyết định mang tính chiến lược và tác nghiệp. Tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài việc quản lý và tổ chức các hoạt động bằng chiến lược kinh doanh vẫn tất yếu phải xây dựng một kế hoạch nhập và tiêu thụ sản phẩm và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh theo chiến lược mua – bán đã được đúc rút quá quá trình phân tích tỉ mỉ cụ thể. Nó là sự cụ thể hoá của chiến lược, mang tính chi tiết, định hướng và tác nghiệp cao. Do đó, nâng cao khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh ở các doanh nghiệp là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Đối với Công ty Kinh doanh than Hà nội nói riêng, việc phân tích tình hình nhập và tiêu thụ hàng hóa cụ thể, chặt chẽ là hết sức quan trọng, đóng góp phần lớn vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh. Ban lãnh đạo Công ty cùng các bộ phận luôn quan tâm và có nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, công tác phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của Công ty kinh doanh than Hà Nội vẫn còn chưa chủ động và chất lượng chưa cao. Đó chính là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Xuất phát từ vai trò quan trọng cũng như nghiên cứu thực tế sau thời gian thực tập tại Công ty kinh doanh than Hà Nội, với các tài liệu thu thập được về hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, Em lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Kinh doanh than Hà Nội giai đoạn 2011-2015” làm luận văn tốt nghiệp của mình.Bản luận văn tốt nghiệp gồm 03 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty kinh doanh than Hà Nội Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty kinh doanh than Hà Nội năm 2015 Chương 3: Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản phẩm của Công ty kinh doanh than Hà Nội giai đoan 2011- 2015 Do kiến thức thực tế còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót,  em rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY KINH DOANH THAN HÀ NỘI

 • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kinh doanh than Hà Nội.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí