loading

Phân Tích Tình Hình Phát Triển Dịch Vụ Của Nh Tmcpct Việt Nam – Thăng Long

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀDỊCH VỤ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NG N HÀNG 3 1.1Tổng quan về dịch vụ ngân hàng 3 1.1.1Khái niệm 3 1.1.2 Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng 4 1.1.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng 6 1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 8 1.2.1 Khái niệm 8 1.2.2 Các tiêu thức phản ánh mức độ phát triển dịch vụ NHTM 10 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ NHTM 14 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NG N HÀNG CỦA NG N HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 19 2.1 Tổng quan về NHTMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 19 2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. 20 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh tại NHTMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 21 2.2.1 Dịch vụ tiền gửi 23 2.2.2 Dịch vụ tín dụng 27 2.2.3 Dịch vụ thanh toán 32 2.2.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 35 2.2.5 Dịch vụ bảo lãnh 37 2.2.6 Một số loại hình dịch vụ khác 40 2.3 Đánh giá về hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 41 2.3.1 Kết quả đạt được 41 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 42 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA NG N HÀNG TMCPCT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THĂNG LONG 46 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 46 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ của ngân hàng Vietinbank Thăng Long 48 3.2.1 Chi nhánh cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể và dài hạn cho từng nhóm khách hàng. 48 3.2.2 Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khách hàng, đặc biệt là phát triển các dịch vụ khách hàng hiện đại 50 3.2.3 Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân viên trong việc triển khai các dịch vụ mới 51 3.3.3 Triển khai các chính sách marketing, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút khách hàng 52 3.3. Tận dụng tối đa tài sản và công nghệ ngân hàng 52 3.4. Kiến nghị 52 3.4.1 Đối với Nhà nước 53 3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nước 53 3.4.3 Đối với hội sở 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

  •  Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long
  • Phát triển cho vay tiêu dùng tại NH Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc
  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây với nhiều chủ trương, đường lối, chính sách Việt Nam đã tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động dịch vụ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của người sử dụng. Trong bối cảnh đó, ngân hàng Nhà nướcViệt Nam và các tổ chức tín dụng không ngừng nỗ lực hướng tới đổi mới cơ chế, chính sách và tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam đang từng bước thiết chế cho mình các mạng lưới, đổi mới các hình thức hoạt động, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh để có thể đứng vững trên thị trường. Đối với một ngân hàng hiện đại và phát triển như nước ngoài, hoạt động dịch vụ phát triển rất mạnh, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn và ảnh hưởng nhất định đến ngân hàng. Trong khi đó, đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, thu chủ yếu vẫn tập trung vào các hoạt động truyền thống như cho vayhay nhận tiền gửi. Nguồn thu từ các dịch vụ rất khiêm tốn trong tổng thu của ngân hàng, trong khi, hoạt động tín dụng lại là hoạt động có nhiều rủi ro và rủi ro cao. Bởi vậy, phát triển dịch vụ ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam là một chiến lược đúng đắn và cần thiết. Nắm bắt được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề này, với những kiến thức đã học và kinh nghiệm thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long, em xin chọn đề tài “Phân tích tình hình phát triển dịch vụ của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình. 2.Mục đích nghiên cứu của luận văn – Làm rõ những vai trò, nội dung cơ bản của các loại hình dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng thương mại. – Tiến hành phân tích tình hình phát triển dịch vụ tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. – Kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tại Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới.

  1. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của luận văn

– Các loại hình của dịch vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại – Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long trong những năm gần đây. 4.Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thống kê, kết hợp giữa lý luận và tình hình thực tế hoạt động của Ngân hàng. Đồng thời vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá báo cáo tổng kết để đưa ra nhận định và giải pháp. 5.Kết cấu của luận văn Chương I: Những vấn đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng phát triển dịch vụ của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ của Ngân hàng TMCPCT Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word