loading

Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Thanh Hóa Giai Đoạn 2011-2015

Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015

  CHƯƠNG 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA 3 1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 4 1.2. Điều kiện địa lý, kinh tế – nhân văn của Công ty 5 1.2.1.  Điều kiện địa lý 5 1.2.2. Điều kiện về kinh tế – xã hội 5 1.3. Công nghệ sản xuất, kinh doanh 6 1.3.1. Quy trình thực hiện dự án 6 1.3.2. Một số trang, thiết bị đang được sử dụng trong Công ty 9 1.4. Tình hình tổ chức quản lý, sản xuất và lao động của Công ty 10 1.4.1. Sơ đồ tổ chức Công ty 10 1.4.2. Sơ đồ tổ chức các bộ phận sản xuất của Công ty 12 1.4.3. Tình hình sử dụng lao động 14 1.4.4. Chế độ làm việc của người lao động 15 1.5. Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 17 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA NĂM 2015 18 2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 19 2.2. Phân tích tình hình kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2015 22 2.2.1. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo sản lượng sản xuất 22 2.2.2. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo doanh thu 23 2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 24 2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 24 2.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 25 2.3.3. Phân tích biến động tăng giảm TSCĐ 26 2.3.4. Phân tích tình trạng hao mòn TSCĐ 27 2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 29 2.4.1. Phân tích tình hình đảm bảo số lượng lao động 29 2.4.2. Phân tích chất lượng lao động 30 2.4.3. Phân tích năng suất lao động 32 2.5. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 33 2.5.1. Phân tích tình hình sử dụng chi phí của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 33 2.5.2. Phân tích mức chi phí trên 1000 đồng doanh thu 36 2.6. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2014-2015 37 2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 37 2.6.1.1. Đánh giá chung tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 37 2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 47 2.6.3. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 53 2.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011-2015 62 3.1. Căn cứ lựa chọn đề tài 63 3.1.1. Sự cần thiết của đề tài 63 3.1.2. Mục đích. đối tượng. nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của đề tài 64 3.2. Phân tích tình hình tài chính giai đoạn 2011-2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 67 3.2.1 Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2011-2015 68 3.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 90 3.2.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của Công ty 94 3.2.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 110 3.3. Nhận xét chung về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 121 3.4. Một số định hướng nâng cao hiệu quả công tác tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 122 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 126 KẾT LUẬN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………129

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
  • Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
  • Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp dầu khí Duyên Hải

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam ngày nay đang bước vào công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Đất nước. Trong những năm vừa qua nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về nhiều mặt, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng cao đồng nghĩa với nhu cầu sống đòi hỏi ngày càng cao. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, sản phẩm của doanh nghiệp luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm cùng loại và những biến động không ngừng của môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp muốn đảm bảo sự tồn tại, khẳng định được sự thành công nhất định của mình trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển với tốc độ mạnh thì các doanh nghiệp phải thực hiện kinh doanh có hiệu quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Do đó việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định được phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh. Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Dầu khí Việt Nam (PVC), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, xây lắp công nghiệp dầu khí, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản tại tỉnh Thanh Hoá và khu vực Bắc Trung Bộ. Qua quá trình học tập tại trường Đại học Mỏ – Địa chất, sau thời gian thực tập tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, thông qua các tài liệu thu thập được về tình hình tài chính, tác giả đã tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty giai đoạn 2011-2015, kết hợp với những kiến thức đã được học, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015”. Nội dung của luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Khái quát tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa năm 2015 Chương 3:Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 Qua đây tác giả xin được bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành tới cô giáo Th.s: Nguyễn Thu Hà, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án. Tác giả cũng xin được bày tỏ lời cảm ơn tới các thầy cô giáo trong khoa, bộ môn Kinh tế & Quản trị doanh nghiệp, cùng các cán bộ trong văn phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện cho tác giả hoàn luận văn này. Do điều kiện thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn này không thể tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để có thể học hỏi những kiến thức mới phục vụ cho công tác chuyên môn sau này. CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

  • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa được thành lập từ năm 2006, với tên gọi là Công ty Cổ phần Thịnh Phát. Ngày 10/09/2010 chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa và là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí