loading

Phân Tích Tình Hình Tài Chính Của Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển Chi Nhánh Bắc Hải Dương

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Tổng quan về NHTM. 4

1.1.1. Định nghĩa về NHTM. 4

1.1.2. Vai trò của NHTM. 4

1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 5

1.2. Cơ sở lý luận về phân tích tài chính NHTM 7

1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính 7

1.2.2. Sự cần thiết của phân tích tài chính NHTM 8

1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính NHTM 9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH BẮC HẢI DƯƠNG 25

2.1. Khái quát về Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 25

2.2. Vài nét về Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương 26

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương 26

2.2.4. Chức năng các phòng ban 29

2.3. Phân tích tình hình tài hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương 29

2.3.1. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 29

2.3.2. phân tích tình hình tài chính của ngân hàng qua các chỉ số 37

2.3.2. Sử dụng phương pháp swot để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương. 47

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH BẮC HẢI DƯƠNG 52

3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương. 52

3.1.1. Định hướng hoạt động chung của Ngân hàng. 52

3.1.3. Định hướng hoạt động mở rộng tín dụng đối với DNNQD. 53

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương 54

3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng 54

3.2.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng 55

3.2.3 Tiếp tục chuyển đổi mô hình hướng tới khách hàng 57

3.3. Kiến nghị 58

3.3.1 Với Chính phủ 58

3.3.2 Với Ngân hàng nhà nước 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BCTC Báo cáo tài chính
BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
LNST Lợi nhuận sau thuế
NHNN Ngân hàng nhà nước
NPT Nợ phải trả
NHTM Ngân hàng thương mại
TCTD Tổ chức tín dụng
TSCĐ Tài sản cố định
TSNH Tài sản ngắn hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu
DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Bảng phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán

Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán từ năm 2013-2015

Bảng 2.2 : Báo cáo kết quả kinh doanh từ 2013-2015

Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng theo loại tiền gửi

Bảng 2.4 : Bảng phân loại chất lượng nợ năm 2013-2015

Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giai đoạn 2012 – 2014

Biểu đồ 2.1 : Cơ cấu nợ theo thời gian 2014-2015

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương năm 2013-2015

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương đã và đang khẳng định vị thế của mình trong việc phát triển kinh tế của huyện nhà nói riêng và nền kinh tế Nhà nước nói chung. Ngân hàng góp phần cung ứng vốn nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình…cải thiện đời sống cho người dân và thu lợi nhuận cho mình. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng cũng không thể tránh khỏi những rủi ro tài chính cùng với sự cạnh tranh với các Ngân hàng khác cùng địa bàn. Vì vậy, các ban lãnh đạo Ngân hàng phải biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để phát hiện những lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao ít rủi ro. Để từ đó, Ngân hàng có thể củng cố, phát huy, khắc phục, cải tiến công tác quản lý đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế của huyện.

Để làm được điểu đó, thì việc phân tích tài chính là vô cùng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo Ngân hàng, bởi phân tích tài chính để thấy rõ thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, phát hiện những nguyên nhân dẫn đến hoạt động hiệu quả hay không hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Qua phân tích tài chính sẽ đánh giá được việc lựa chọn các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của huyện hay không. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bắc Hải Dương” để làm luận văn.

2.Mục tiêu nghiên cứu

* Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương  qua số liệu 3 năm 2013, 2014, 2015 để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế những mặt yếu kém góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động  của Ngân hàng

* Mục tiêu cụ thể: + Phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng qua bảng cân đối kế toán trong 3 năm 2013, 2014, 2015

+ Phân tích tình hình tài chính qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm

+ Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính của Ngân hàng trong 3 năm

+ Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong kinh doanh của Ngân hàng

+ Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương

  1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về tình hình tài chính của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính của Ngân hàng qua 3 năm 2013, 2014, 2015 để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Đề tài thực hiện tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương

Về thời gian: Đề tài thực hiện thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Hải Dương trong 3 năm 2013, 2014, 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, đánh giá,…

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí