loading

Phát Triển Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng – Chi Nhánh Vĩnh Phúc

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan: Bài luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, đươc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết , những kiến thức thu thập được qua quá trình học tập, tình hình thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Vĩnh Phúc và dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Đinh Xuân Hạng . Những số liệu, bảng biểu và kết quả phản ánh trong luận văn là trung thực và thực tế phát sinh tại đơn vị mà em thực tập.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v

DANH MỤC SƠ ĐỒ-BẢNG BIỂU vi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4

1.1: Lý luận tổng quan về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 4

1.1.1 khái niệm cho vay tiêu dùng 4

1.1..2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 4

1.1.3 Khách hàng của cho vay tiêu dùng 6

1.1.4  Phân loại cho vay tiêu dùng 8

1.1.5Vai trò của cho vay tiêu dùng 12

1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 14

1.2.1  Khái niệm 14

1.2.2  Sự cần thiết phát triển cho vay tiêu dùng 17

1.2.3 Tiêu chí đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng 19

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 25

1.3.1 Các nhân tố chủ quan 25

1.3.2 Nhân tố khách quan 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI  NHÁNH VĨNH PHÚC. 31

2.1: Tổng quan về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 31

2.1.1 Sự ra đời và phát triển 31

2.1.2  Mô hình tổ chức. 33

2.1.3 khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc 37

2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc. 48

2.1.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc 48

2.2.2 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thinh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc 53

2.3 Đánh giá sự phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng-chi nhánh Vĩnh Phúc. 61

2.3.1: Phân tích sự  phát triển cho vay tiêu dùng của chi nhánh theo các tiêu chí. 61

2.3.2 Thành tựu đạt được 71

2.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân 73

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC. 77

3.1: Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc đến năm 2020. 77

3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 77

3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 78

3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vĩnh Phúc 79

3.2.1 Tăng cường huy động vốn vay để bảo đảm cân đối vốn và an toàn tín dụng 79

3.2.2 Đa dạng hóa phương thức cho vay tiêu dùng 81

3.2.3 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay 81

3.2.4 Tăng cường công tác thẩm định, giám sát, kiểm tra các khoản vay và đôn đốc thu nợ. 82

3.2.5 Nhóm giải pháp khác. 83

3.3: Một số kiến nghị 87

3.3.1:Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của nhà nước 87

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 88

3.3.3: Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. 89

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Nghĩa
1 NH Ngân hàng
2 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
3 VPbank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
4 CBTD Cán bộ tín dụng
5 CBCNV Cán bộ công nhân viên
6 TCTD Tổ chức tín dụng
7 NHNN Ngân hàng Nhà nước
8 TSBĐ Tài sản bảo đảm
9 PGD Phòng giao dịch
10 GTCG Giấy tờ có giá
11 CV Cho vay
12 CVTD Cho vay tiêu dùng

DANH MỤC SƠ ĐỒ-BẢNG BIỂU

Bảng 2.1:  Công tác huy động vốn

Bảng 2.2: Hoạt động cho vay

Bảng 2.4 Thu nhập từ hoạt động khác

Bảng 2.3 Phân loại nợ

Bảng 2.5: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của chi nhánh

Bảng 2.6:  Doanh số cho vay , doanh số thu nợ và dư nợ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Vĩnh Phúc.

Bảng 2.7: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo kì hạn

Bảng 2.8: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn

Bảng 2.9 Số lượng khách hàng cá nhân và dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2013- 2015

Bảng 2.10: Thu nhập từ cho vay tiêu dùng và doanh số cho vay tiêu dùng

Bảng 2.11: Tỉ lệ thu lãi và tỉ lệ thu nợ đến hạn từ cho vay tiêu dùng

Bảng 2.12: Nợ quá hạn và nợ xấu cho vay tiêu dùng

Bảng 2.13 : Vòng quay vốn tín dụng tiêu dùng của VP bank – Vĩnh Phúc

LỜI MỞ ĐẦU

1, Tính cấp thiết của đề tài

Tuy nhiên, nhu cầu đó không phải lúc nào cũng được đáp ứng bởi khả năng thanh toán hiện tại của họ không đủ. Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại đã đưa ra và phát triển mạnh mẽ các sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu của mình thay vì phải chờ đợi sau một thời gian mới có thể có đủ khả năng thanh toán.

Nhìn vào thực tế của ngành ngân hàng nước ta hiện nay, với vai trò mạch huyết của nền kinh tế thì việc hỗ trợ giải quyết mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng là chưa xứng đáng với khả năng. Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng còn thấp, chỉ chiếm khoảng 20-30% tổng dư nợ cho vay. Trong khi tỉ lệ này ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật và các nước Châu Âu luôn là 40-50%. Điều đó cũng nói lên rằng tiềm năng cho vay tiêu dùng trong nước còn rất lớn , trong khi khả năng khai thác khu vực tín dụng tiêu dùng còn hạn chế hoặc không có sự quan tâm xứng đáng trong lĩnh vực này.

Theo lộ trình cam kết gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, diễn đàn hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), chúng ta sẽ mở cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng, đón nhận sự cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước ngoài vốn là các ngân hàng có nguồn vốn lớn, khoa học công nghệ hiện đại và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng với mục tiêu giữ vị trí số một về ngân hàng bán lẻ trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, việc phát triển cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và cả mục tiêu lâu dài.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word tải luận văn miễn phí