loading

Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc

  LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG   BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4 1.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 4 1.1.2 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 6 1.1.2.1 Đối với nền kinh tế 6 1.1.2.2 Đối với ngân hàng 7 1.1.2.3 Đối với khách hàng 8 1.1.3 Các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 9 1.1.3.1 Sản phẩm huy động vốn 9 1.1.3.2 Sản phẩm tín dụng bán lẻ 9 1.1.3.3 Sản phẩm thẻ 9 1.1.3.4 Dịch vụ thanh toán 10 1.1.3.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 11 1.1.3.6 Các dịch vụ bán lẻ khác 11 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 12 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 13 1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng 13 1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu định tính 14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ 15 1.2.3.1 Nhân tố khách quan 15 1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 17 1.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 19 1.3.1 Đối với ngân hàng 19 1.3.2 Đối với khách hàng 20 1.3.3 Đối với nền kinh tế 22 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 23 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC 23 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc 23 2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc 23 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Vĩnh Phúc 24 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc 26 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015 28 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.1.2.2 Hoạt động cho vay 29 2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 30 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC 32 2.2.1 Thực trạng huy động vốn từ các khách hàng thuộc khối bán lẻ 32 2.2.2 Thực trạng triển khai các sản phẩm tín dụng bán lẻ 35 2.2.3 Thực trạng triển khai các sản phẩm thẻ 37 2.2.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử 40 2.2.5 Dịch vụ thanh toán 41 2.2.6 Các dịch vụ khác 43 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 43 2.3.1 Những kết quả đạt được 43 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân 45 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –  CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 50 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC TRONG THỜI GIAN TỚI 50 3.1.1 Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc 50 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Vĩnh Phúc 53 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 54 3.2.1. Đa dạng hóa kênh phân phối và thực hiện phân phối có hiệu quả 54 3.2.2 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử 55 3.2.3 Tăng cường công tác marketing, chăm sóc khách hàng 57 3.2.3.1 Tăng cường công tác marketing 57 3.2.3.2 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng 57 3.2.4 Nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực 58 3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 59 3.2.6 Tăng cường hợp tác, liên kết với các NHTM và các đối tác khác trong lĩnh vực bán lẻ 59 3.2.7. Giải pháp hỗ trợ của hội sở chính NH TMCP Ngoại thương Việt Nam 60 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN VĨNH PHÚC 60 3.3.1 Kiến nghị với NHNN và các cơ quan ban ngành 60 3.3.2 Kiến nghị với hội sở chính ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 62 KẾT LUẬN 64 LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày 4/2/2016, Việt Nam chính thức ký kết thành công hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương – TPP sau 6 năm gia nhập và nhiều lần đàm phán. Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), TPP sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng. Tham gia TPP giúp các ngân hàng tiếp cận những thị trường mới, từ đó mở rộng thị phần, đồng thời góp phần giúp các ngân hàng thực hiện tái cơ cấu thành công, hội nhập sâu hơn vào thị trường tài chính thế giới. Bên cạnh đó, lượng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh, tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng thanh khoản và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí thấp hơn, nhất là khi TPP được Quốc hội 12 nước thành viên thông qua và chính thức có hiệu lực, các ngân hàng sẽ có thêm những cơ hội mới để cải thiện dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng doanh thu nhờ hoạt động tài trợ thương mại gia tăng giữa các thành viên TPP.   Không chỉ mang lại cơ hội thuận lợi cho các ngân hàng Việt Nam gia nhập TPP cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao ý thức, chủ động hợp tác, ứng phó với khó khăn và bắt kịp xu thế của thị trường. Một trong những thách thức của các ngân hàng Việt Nam khi TPP chính thức có hiệu lực là áp lực cạnh tranh đến từ các ngân hàng nước ngoài. Theo quy định về việc bán và cung cấp dịch vụ tài chính trong TPP sẽ cho phép các ngân hàng ngoại đưa ra nhiều sản phẩm đa dạng, tiện ích và hấp dẫn mà không cần thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Vì vậy, để không bị mất thị phần, các ngân hàng Việt bắt buộc phải cải thiện hiệu quả hoạt động và đưa ra nhiều sản phẩm tài chính có chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là yêu cầu khách quan cũng như là xu hướng chung của các NHTM nói chung và ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng. Phát triển dịch vụ NHBL giúp các NHTM mở rộng thị phần, nâng cao sức cạnh tranh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ NHBL như: kinh tế vi mô ổn định, dân số đông đảo với tỷ lệ vàng về dân số trẻ nhưng chỉ có khoảng 1/3 người dân có tài khoản ngân hàng, tỷ lệ người dùng internet đạt 52% dân số (2015), thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng cao, dân trí được nâng lên, các hộ kinh doanh và DNVVN chiếm hơn 90% … Xác định được tầm quan trọng đó, nhiều ngân hàng trong nước đã xây dựng được chiến lược phát triển dịch vụ bán lẻ, có sự đầu tư về vốn, công nghệ, nhân lực để phát triển và mở rộng dịch vụ. Nắm rõ xu hướng này, Vietcombank đã có bước chuyển mình kịp thời khi hướng tới thị trường bán lẻ bên cạnh việc phát triển dịch vụ bán buôn truyền thống của ngân hàng. Với lợi thế một vùng kinh tế phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Hồng, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh thành luôn có đóng góp vào ngân sách Nhà nước lớn nhất ở miền Bắc sau Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trải qua gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Vietcombank Vĩnh Phúc luôn bám sát chính sách phát triển chung của hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Tuy đã đạt được một số kết quả khả quan nhưng trong quá trình triển khai và phát triển dịch vụ NHBL vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn. Do đó, việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ NHBL tại Chi nhánh và đưa ra những giải pháp kịp thời, phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói riêng và hệ thống ngân hàng Vietcombank nói chung là điều cần thiết. Xuất phát từ thực tế nêu trên và qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy giáo Hà Minh Sơn, cũng như các anh chị công tác tại đơn vị thực tập, em quyết định chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp.

  1.  Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả những vấn đề về lý luận, thực tiễn hoạt động ngân hàng bán lẻ tại NHTM Việt Nam, mà cụ thể là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc và giải pháp phát triển. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại để phát triển dịch vụ NHBL.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài khóa luận là tình hình hoạt động bán lẻ của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 2013 – 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp của mình, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng: đi từ lý luận đến thực tiễn và lấy thực tiễn để kiểm tra lý luận; kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp và so sánh số liệu.

  1. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận được trình bày thành các nội dung chính sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG  BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí