loading

Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Tại Nh Agribank – Chi Nhánh Tỉnh Quảng Ninh

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC ĐỒ THỊ, BẢNG BIỂU iii CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI TẠI CÁC NG N HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1.Tổng quan về dịch vụ ngân hàng 4 1.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng 4 1.1.2.Phân loại dịch vụ ngân hàng 6 1.2.Tổng quan về dịch vụ ngân hàng hiện đại 10 1.2.1.Khái niệm dịch vụ ngân hàng hiện đại 10 1.2.2.Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại 11 1.3.Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại nước ngoài và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 24 1.3.1.Kinh nghiệm trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng trên thế giới 24 1.3.2.Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 26 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NG N HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH 27 2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 27 2.1.1. Khát quát về NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 27 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 28 2.2. Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 32 2.2.1. Tình hình thu nhập từ dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 32 2.2.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán điện tử 36 2.2.3. Thực trạng dịch vụ kinh doanh ngoại hối 40 2.2.4. Thực trạng dịch vụ thẻ 42 2.2.5. Thực trang dịch vụ ngân hàng điện tử 46 2.3. Đánh giá thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 48 2.3.1. Những kết quả đạt được 48 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NG N HÀNG HIỆN ĐẠI TẠI NG N HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH 55 3.1. Chiến lược của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 55 3.2. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 56 3.3. Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh 57 3.3.1. Các biện pháp tổng thể 57 3.3.2. Các biện phát phát triển từng loại hình dịch vụ ngân hàng cụ thể 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  • Phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Thanh Xuân
  • Phát triển cho vay tiêu dùng tại NH Việt Nam Thinh Vượng-Vĩnh Phúc
  • Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại nh TMCP Đại Chúng – Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU  

  • Tính cấp thiết của đề tài

  Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay,hoạt động của các ngân hàng đóng vai trò hết sức quan trọng. Sự phát triển của các ngân hàng tác động trực tiếp tới sự tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng lớn, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, đòi hỏi các ngân hàng không ngừng nỗ lực đổi mới, phát triển đa dạng các sản phẩm của mình để có thể tồn tại, tìm kiếm lợi nhuận cao, đồng thời cũng là giải pháp để các ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế quốc gia. Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, hàng loạt những phát minh đã được ứng dụng vào trong hoạt động của ngân hàng. Qua đó mà các dịch vụ ngân hàng không ngừng được cải thiện và dịch vụ ngân hàng hiện đại đã ra đời. Trong một nền kinh tế năng động, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại ngày càng lớn. Tại Việt Nam hiện nay, nhu cầu này chưa nhiều, nhưng trong định hướng lâu dài thì nhu cầu này sẽ không ngừng tăng lên theo sự phát triển kinh tế -xã hội. Doanh số và lợi nhuận từ các hoạt động này sẽ chiếm tỉ trọng đáng kể và trở nên quan trọng trong doanh thu từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Với phương châm “Mang phồn thịnh đến với khách hàng”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu ngân hàng để có một mô hình tổ chức hoạt động hiện đại, khoa học, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, là một đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với sự góp mặt của hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại tại Việt Nam, cạnh tranh càng trở nên khốc liệt. Với mục tiêu trở thành ngân hàng đứng đầu trên địa bàn tỉnh, NHNo&PTNT Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới chi nhánh, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhất là các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Bên cạnh những thành công đạt được, việc triển khai và cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại vẫn tồn tại nhiều hạn chế, tính tiện ích chưa cao, chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu, tốc độ tăng trường hàng năm thấp. Vì vậy, NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cần có sự nhìn nhận đúng đắn tầm quan trọng và có chiến lược phát triển đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Xuất phát từ tình hình thực tế việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, tôi chọn đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh” làm bài khóa luận tốt nghiệp, chuyên ngành tài chính ngân hàng.

  1.  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

* Mục đích nghiên cứu: Phân tích và làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, chỉ ra nguyên nhân tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. * Nhiệm vụ nghiên cứu: – Khóa luận cần phân tích một cách toàn diện lý thuyết về dịch vụ ngân hàng hiện đại: Hệ thống hoá lý thuyết về dịch vụ ngân hàng hiện đại và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại; Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại; Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại;  nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng nước ngoài và bài học kinh nghiệm được rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. – Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2015, đánh giá được những điểm mạnh và hạn chế trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại và tổng kết được các nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan cần khắc phục. – Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại  NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu: Các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. + Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh; Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được tác giả thu thập từ năm 2010 -2015.

  1.  Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu, khóa luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận. Đồng thời, tác giả kết hợp nhiều phương pháp bao gồm: thống kê kinh tế, điều tra khảo sát, phân tích tổng hợp và tư duy lôgíc cùng kinh nghiệm làm việc thực tế.

  1. Bố cục khóa luận

Ngoài phụ lục, kết cấu bài khóa luận gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ hiện đại tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word