loading

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Trấn Yên

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên,Yên Bái

MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1.Tổng quan về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 4 1.1.1.Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 4 1.1.2.Đặc điểm của tín dụng ngân hàng thương mại. 5 1.1.3.Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại. 6 1.1.4.Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại 7 1.2.Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 10 1.2.1.Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.2.2.Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2.3.Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.2.4.Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 16 1.2.5.Hậu quả của rủi ro tín dụng 19 1.3.Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 21 1.3.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2. Yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.3. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 23 1.3.5.Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRẤN YÊN,YÊN BÁI 39 2.1.Khái quát chung về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên,Yên Bái 39 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 39 2.1.2.Bộ máy tổ chức và công tác 41 2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây 44 2.2.Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 50 2.2.1.Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 50 2.2.2.Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 55 2.2.3. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 60 2.3.Đánh giá chung về hoạt động quản trị rủi ro tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 70 2.3.1. Những kết quả đạt được 70 2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái. 71 2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế trên 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRẤN YÊN, YÊN BÁI 76 3.1.Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái đến năm 2020 76 3.1.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh 76 3.1.2. Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 77 3.2. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái 77 3.2.1.Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh 77 3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản trị rủi ro 79 3.2.3. Tăng cường và sử dụng có hiệu quả tài sản đảm bảo. 79 3.2.4. Phân tán rủi ro tín dụng 80 3.2.5. Nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin tín dụng 81 3.2.6. Hạn chế rủi ro đạo đức và nâng cao trình độ cán bộ 82 3.2.7. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi 84 3.2.8. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng phù hợp với yêu cầu quản trị RRTD trong điều kiện mới 84 3.2.9. Kiểm tra giám sát tín dụng chặt chẽ hơn 86 3.3. Một số kiến nghị 87 3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 87 3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 88 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 90 KẾT LUẬN 91 MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Ngân hàng thương mại là tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ với hai hoạt động chính là nhận tiền gửi và cho vay. Các khách hàng của ngân hàng rất đa dạng, từ hình thức tổ chức đến ngành nghề và hằng ngày có rất nhiều khách hàng đến ngân hàng để thực hiện giao dịch. Vì vậy, hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn rất nhiều các rủi ro. Bên cạnh đó, việc kinh doanh của ngân hàng thương mại hầu hết tập trung vào tăng cường hoạt động tín dụng, nhưng chất lượng tín dụng chưa cao, việc quản trị rủi ro còn nhiều bất cập, tỷ lệ nợ xấu , nợ quá hạn vẫn luôn làm đau đầu các nhà quản trị rủi ro. Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 80% thu nhập của các ngân hàng trong nước và nếu rủi ro tín dụng xảy ra thỳ ngân hàng sẽ suy giảm thu nhập đáng kể. Tình hình tín dụng bất ổn định sẽ xảy ra tình trạng lỗ vốn kéo dài từ đó làm mất uy tín của ngân hàng, thậm chí đẩy ngân hàng tới bờ vực phá sản. Trong bối cảnh ấy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và chi nhánh Agribank- Trấn Yên nói riêng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh, phát triển an toàn, hiệu quả, hướng tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giữ vững và phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam cũng như là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Nhận diện được nguy cơ sụt giảm chất lượng tín dụng luôn tồn tại và có khả năng đe doạ tới sự phát triển của mình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam luôn đi tiên phong trong vấn đề cải cách lại bộ máy tổ chức, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trẻ và chú trọng trong việc quản trị rủi ro tín dụng. Do đó trong những năm gần đây Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và chi nhánh Trấn Yên,Yên Bái nói riêng đã có kết quả kinh doanh ấn tượng và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp trong toàn hệ thống. Xuất phát từ những rủi ro tín dụng có thể xảy ra đối với hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng như Agribank Trấn Yên mà em đã chọn đề tài nghiên cứu : “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên,Yên Bái” để có cơ hội nghiên cứu kĩ hơn công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng này.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là “ quản trị rủi ro tín dụng”, đồng thời nhằm hướng tới các kết quả nghiên cứu đạt yêu cầu cao, khoá luận tiến hành nghiên cứu các đối tượng khác như tín dụng, rủi ro tín dụng.
  • Mục tiêu nghiên cứu cuối cùng mà khoá luận phải đạt tới là trên cơ sở phân tích các thực trạng về rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Trấn Yên trong thời gian qua mà mạng dạn đưa ra các đinh hướng quản trị rủi ro đến năm 2020
  • Mục đích của nghiên cứu là thông qua khoá luận này giúp cho mọi người hiểu rõ được rủi ro tín dụng là gì cách quản trị ra sao và những biện pháp cần thiết để quản trị rủit ro tín dụng từ đó đưa những cơ sở lý luận này áp dụng vào thức tiễn, vào mô hình ngân hàng cũng như dùng để đào tạo các thế hệ cán bộ ngân hàng tương lai có kiến thức sâu rộng về quản trị rủi ro nói chung cũng như quản trị rủi ro tín dụng nói riêng.
  • Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên, Yên Bái từ năm 2013 đến năm 2015. Đồng thời từ đó đưa ra các đề xuất, định hướng và giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho giai đoạn 2016- 2020.

  • Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện khoá luận là: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp khảo sát, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng và vận dụng các lý thuyết cơ bản, các lý luân khoa học về rủi ro tín dụng và quản trụ rủi ro tín dụng.

  • Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp

Khoá luận tốt nghiệp lấy đề tài là : “ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên,Yên Bái” gồm có các phần : Trang bìa, lời cam đoan, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng, danh mục sơ đồ, phần mở đầu Ngoài các phần phụ trên, nội dung chính của khoá luận tốt nghiệp được chia làm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRẤN YÊN, YÊN BÁI CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TRẤN YÊN, YÊN BÁI CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí