loading

Quản Lí Ngân Sách Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hóa

MỤC LỤC

Trang bìa………………………………………………………………………………………. Lời cam đoan…………………………………………………………………………………. Mục lục………………………………………………………………………………………… Danh mục các chữ viết tắt………………………………………………………………… Danh mục các bảng…………………………………………………………………………. Danh mục các hình…………………………………………………………………………… MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………… Chương 1……………………………………………………………………………………… NHẬN THỨC CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung về ngân sách xã…………………………………………….. 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân sách xã………………….. 1.1.2 Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã………………………………. 1.1.3 Vai trò của ngân sách xã đối với sự phát triển kinh tế – xã hội……… 1.2 Quản lý ngân sách xã…………………………………………………………………. 1.2.1 Lập dự toán ngân sách xã…………………………………………………… 1.2.2 Chấp hành dự toán ngân sách xã………………………………………….. 1.2.3 Quyết toán ngân sách xã………………………………………………   Chương 2……………………………………………………………………………… THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ ĐỒNG THỊNH, HUYỆN ĐỊNH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015…………………………….. 2.1 Khái quát về đặc điểm kinh tế, xã hội và cơ cấu tổ chức quản lý ngân sách xã Đồng Thịnh……………………………………………………………………………… 2.1.1Khái quát về đặc điểm kinh tế, xã hội……………………………………. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ngân sách xã………………………….. 2.2 Thực trạng quản lý ngân sách xã Đồng Thịnh…………………………. 2.2.1Quản lý thu ngân sách xã…………………………………………………….. 2.2.2Quản lý chi ngân sách xã……………………………………………… 2.3 Tổng hợp đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã Đồng Thịnh…. 2.3.1 Những kết quả…………………………………………………………………. 2.3.2 Những tồn tại…………………………………………………………………… 2.3.3 Nguyên nhân…………………………………………………………………… Chương 3…………………………………………………………………………………….. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ ĐỒNG THỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI……………………………………………………………………………. 3.1Mục tiêu, phương hướng về tăng cường quản lý ngân sách xã……………. 3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã……………………….. 3.2.1 Nhóm giải pháp về quản lý thu 3.2.2 Nhóm giải pháp về quản lý chi. 3.3 Các điều kiện để thực hiện giải pháp……………………………………………. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU  Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xã (phường, thị trấn) là một cấp chính quyền nhà nước ở cơ sở, thực hiện các mục tiêu KT-XH do Đảng và Nhà nước đặt ra tại địa phương. Xã còn là nơi giải quyết các mối quan hệ phát sinh ban đầu giữa Nhà nước với nhân dân. Hoạt động tài chính xã cụ thể là ngân sách xã (NSX) là hoạt động tài chính cơ sở trong hệ thống Ngân sách Nhà nước (NSNN). NSX góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, gián tiếp tác động đến tốc độ tăng trưởng của đất nước… Để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ đó, chính quyền cấp xã phải có ngân sách đủ mạnh được hình thành cân đối và chi tiêu theo những nguyên tắc ổn định, bền vững. Trong nền kinh tế thị trường, ngân sách xã (NSX) là một bộ phận cấu thành của ngân sách nhà nước (NSNN), là phương tiện vật chất để chính quyền cấp xã thực hiện được các chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định. NSX được ổn định và quản lý tốt sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu phát triển KT-XH do Đảng và Nhà nước đề ra. Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế xã hội, công tác quản lý NSX của cả nước nói chung và của xã Đồng Thịnh nói riêng đã có những bước chuyển biến nhất định, đang từng bước đổi mới nhằm thực hiện quản lý theo luật ngân sách Nhà nước và những chủ trương của Nhà nước. Tuy vậy, tình hình quản lý NSX trong thời gian qua còn bộc lộ những mặt tồn tại, hạn chế cần phải có những biện pháp sửa đổi, bổ sung và khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý NSX. Xuất phát từ lý do đó, sau một thời gian thực tập tại phòng TC-KH huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên , với những kiến thức đã được trang bị tại nhà trường cùng với kiến thức thực tế tiếp thu được, tôi đã tập trung nghiên cứu và mạnh dạn chọn lựa đề tài: Quản lí ngân sách xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng: Quản lý NSX Đồng Thịnh giai đoạn  2013 – 2015. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề về lý luận, quan điểm của Đảng, thực tiễn của địa phương để trình bày bài luận văn tốt nghiệp của mình; đồng thời thông qua sự nghiên cứu này có thể có đóng góp nhỏ về suy nghĩ của bản thân tôi trong lĩnh vực quản lý NSX Đồng Thịnh.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu các vấn đề về công tác quản lý thu, chi ngân sách tại xã Đồng Thịnh , huyện Định Hóa , tỉnh Thái Nguyên. Không gian nghiên cứu: xã Đồng Thịnh. Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 đến năm 2015.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu và thể hiện, luận văn coi trọng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời bám sát vào quan điểm đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực của đề tài nêu ra.Để thể hiện đề tài, luận văn còn sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp từ tình hình và các số liệu của thực tiễn, để từ đó đưa ra những nhận xét có căn cứ. Luận văn còn coi trọng tính kế thừa có chọn lọc thành quả của những công trình, những tác giả đã nghiên cứu vấn đề này.

  1. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo phần nội dung gồm 3 chương như sau: Chương 1: Nhận thức chung về NSX và quản lý NSX. Chương 2: Thực trạng về việc quản lý NSX Đồng Thịnh , huyện Định Hóa trong giai đoạn 2013- 2015. Chương 3:Giải pháp tăng cường quản lý NSX Đồng Thịnh trong thời gian tới.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word